SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2008/02/22

Iruñea, Febrero de 2008Iruñea, 2008 ko Otsaila

Iñigo Saldise Alda
Sabino Arana eta bere paradigma XXI mendean
Nabarralde

Sabino Aranaren pertsona da, askogatik, azken mendean gure Herrian eztabaidagarriena. Askotan izan da analizatua perspektiba historiko egokirik gabe, eta honek eraman du bere benetako pertsonalitatea ez ezagutzera. Egun, XXI mendearen hasieran, oso erraza da pertsonaia hau kritikatzea, “Paradigma Aranista” gisa ezagutzen dugun bere obra garatu zuen garaian inguratu zuten zirkunstantziak apreziatu gabe.

XIX mendearen erdialdean, Bizkaia guztiz gehiengo euskaldun hiztunez betetako lurraldea zen. Bi edo hiru hamarkada guttitan, mehategien explotazioa zela-eta, eta ondoren hortik deribatu zen industrializazioa zela-eta, lurralde horrek inmigranteen heltze masiboa jaso zuen, zeinen adierazpen hizkuntza Gaztelania bait zen.

Urte haietan Bizkaiko populazioa gaurkoa baino askoz ere ttikiagoa zen, eta Nafarroako Komunitate Foralarenari parekatu zitzaion, Lehen Mundu Gerra-z geroztik. Egun biztaletan bikoiztu egiten du. Populazio hazkunde honek, emigranteen iristeari zor, zonaren industrilizazioari erantsiz, benetako erreboluzio soziala eragin zuen Bizkaian.

Langile mugimentuek, nahiz Euskaldunenak nahiz ez, hobekuntzak erreibindikatu zituzten egunoro jasaten zuten kondizio laborelei dagokionez. Baina Gaztelau hiztunentzat Euskal arazo nazionala, zentzurik ez zuen gai bat zen. Espainolak ziren, eta horien gisa egiten zuten, nahiz eta ez ziren libratzen jasaten zuten lan kondizio pesimoetatik, Bizkaitar jatorria zutenak bezala.

Horrela, Sabino-k ikusi zuen nola instant batean, ezagutzen zuen Herria bapatean desagertzen zen. Honek eraman zuen bere araberako jatorri utopiko baten itzulera eskatzera, eta ez zen bere garaiko errealitatearekin egokitzen inola ere, ez ta ere Euskal Estatuaren errealitate historikoarekin.

Bizkaitar lurralde originarioa, independientea, mitikoa, Espainiarekin aurrez aurre paktatu zuena, guztiz faltsua da. Planteamentu desegoki hau Sabinoren deskonozimentu historikoari zor zaio, parte batean bere garaian historiografia bildu eta publikaturik ez zelako, egun existitzen den moduan. Orduan ia ez zekiten Bizkaia independiente izan zenik, beste Euskal lurralde guztiak bezala, Nafarroako Erresumaren barnean zegoen bitartean besterik.

Duela ehun urte ez zituzten publikatu bere obrak Pello Esarte, Tomas Urzainki, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador eta beste batzuk bezalako autoreek. Babes intelektual hau aurkitu izan balu erraza da intuitzea Sabino Arana-k, utzi digunarekin guztiz diferente zen paradigma garatuko zukeela. Halaere, gogoratu behar dugu bazela bere garaian buru argirik eta lehenago ere, zeinek beste ikuspegia bait zuten, garatu zuenaren diferente.

Bere kontenporaneoak dira, adibidez, Iruñeko taldekoak, “Euskaroak”, zeinen artean aurki dezakegun Campion, Altadill, Arantzadi, Iturralde, eta beste batzuk, gure Herriaren kontzepzio historikoari zegokionez, Sabino-k defendatu zuenaren posizio oso diferenteak zituztenak.

Kurioski, pertsonaia oso interesgarri bat agertzen da, egun ia ahaztua, Bizkaitarra ere, Anakleto Ortueta deiturikoa, zeina Sabino Aranaren iloba batekin ezkondu zen. Gizon honek P.N.V. abandonatu zuen, A.N.V. fundatzeko. Diferentzia ideologikoek eraman zuten partidu hau abandonatzera, eta benetako Nafarra bihurtu zen, ondorengoentzat obra inpreszindiblea utziz Baskoniako Estatu politikoari buruz, hau da, Nafarroari buruz. Aipatu obran jadanik planteatu zuen “Nafar Paradigma”, gure Herriaren ezaguera egokirako oinarri fundamental gisa.

Garbi dago Sabino-ri gertatu zitzaiola beste askori bezala. Nafarroak etengabeko konkista militarren ondorioz lurraldeak galdu zituenean, 1054 tik aurrera, “Nazio politikoak” “Nazio kulturalari” pasabidea eman ziola Gaztela pean zeuden lurraldetan. Horrela, XVI mendetik aurrera Euskal Herriari buruz ari zaizkigun idatziak aurkituko ditugu, zeinari Euzkadi deitu zion, horrela, honek ez zuen izaera politikoa ematen saiatuz, zeren botere politiko propioa potentzia atzerritar batenak ordezkatu bait zuen. Bi terminoak egokiak dira berez folklore, gastronomia, kirolak, paisaia, poesia, musika, literatura eta abarrei buruz hitz egiteko.

“Nazio politikoari” buruz hitz egiteko honezkero Nafarroari buruz hitz egin behar da, eta beraz politikaz maiuskulaz: soberanitatea, Konstituzioa, Foruak, Tratatu internazionalak, erregeak, gerrak, konkistak, presentzia foro internazionaletan...Guzti honek ematen digu Euskal Estatuaren existentzia errealaren oinarri politiko eta historikoa, zeinak englobatzen dituen Sabino-k esaten zizkigun zazpi lurralde historikoak, gehi beste batzuk, berak (eta beste batzuk) ignoratzen bazuten ere, Nafarroako Estatuaren parte izan zirela.

Erantsi beharra dago inbasioak eta zirela soilik urte batzuen ondoren eman, baizik eta mendetan zehar. Horrela, Nafarroa bere expresio minimora murriztua geratu zenean, hots, egungo Nafarroako Kominitate Forala, Espainolek Piriniotatik hona okupatu zuten azken lurralde gisa, honek ekarri zuen bere biztanleak Nafar kontsidera zitezen, eta ordea egungo Euskal Komunitate Autonomokoak, bere burua Euskaldun soiltzat hartzea, termino kulturala delarik hau.

Egun, garaiak aldatzen ari dira, eta gero eta gehiago dira Mendebaleko Euskaldunak bere buruari Nafar esaten diotenak.

Iñigo Saldise Alda
Sabino y su paradigma en el siglo XXI
Nabarralde

La figura de Sabino Arana es, con mucho, la más controvertida del último siglo en nuestra tierra. Muchas veces ha sido analizada sin una perspectiva histórica adecuada, lo que ha llevado a no comprender su verdadera personalidad. En la actualidad, a comienzos del siglo XXI, es muy fácil criticar a este personaje, sin apreciar las circunstancias que le rodearon en la época cuando desarrolló su obra, que conocemos como "Paradigma aranista".

A mediados del siglo XIX, Bizkaia era un territorio con una mayoría abrumadora de euskaldun parlantes. En escasas dos o tres décadas, a causa de la explotación minera y la posterior industrialización que se derivó de ella, dicho territorio recibió una masiva llegada de inmigrantes, cuya lengua de expresión era la castellana.

En aquellos años la población de Bizkaia era muy inferior a la actual y alcanzó a la de la C. F. Navarra a raíz de la 1ª Guerra Mundial. En la actualidad la dobla en habitantes. Este incremento poblacional, debido a la afluencia ingente de emigrantes, unido a la industrialización de la zona, provocó una auténtica revolución social en Bizkaia.

Los movimientos de trabajadores, tanto euskaldunes como no, revindicaron mejoras en las duras condiciones laborales que sufrían a diario. Pero para los castellano parlantes la cuestión nacional vasca era un tema sin sentido alguno. Eran españoles y actuaban como tales, aunque no se libraban de las pésimas condiciones de trabajo que soportaban, al igual que los oriundos bizkainos.

Así, Sabino vio cómo en un abrir y cerrar de ojos el país que conocía desaparecía por momentos. Esto le llevó a reclamar la vuelta a un utópico origen, según él, y que no correspondía en absoluto a la realidad de su época, ni a la histórica del Estado vasco.

El territorio originario vizcaíno, independiente, mítico, que pactó de tú a tú con el reino de España, es algo rotundamente falso. Este erróneo planteamiento deriva del desconocimiento histórico de Sabino debido en parte a la inexistencia, en su época, de una historiografía recogida y publicada, como hoy existe. Entonces apenas se sabía que Bizkaia sólo fue independiente, junto a los demás territorios vascos, mientras estuvo dentro del reino navarro.

Hace cien años no habían publicado sus obras autores como Pello Esarte, Tomás Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador... De haber encontrado este apoyo intelectual es fácil intuir que Sabino Arana habría desarrollado un paradigma bien diferente al que nos legó. No obstante, debemos recordar que ya hubo mentes preclaras en su época e incluso anteriores, que tenían otra visión, diferente de la que desarrolló.

Son contemporáneos suyos, por ejemplo, los del grupo de Iruñea, "los Euskaros", entre los que podemos encontrar a Campion, Altadill, Aranzadi, Iturralde, u otros, con posiciones, en cuanto a la concepción histórica de nuestra tierra, muy diferentes a las que defendió Sabino.

Curiosamente aparece un personaje interesantísimo, casi olvidado en la actualidad, también bizkaino, llamado Anacleto Ortueta, que casó con una sobrina de Sabino Arana. Este hombre abandonó el P.N.V. para fundar ANV. Las diferencias ideológicas le llevaron a abandonar este partido y se transformo en un auténtico napartarra, dejando para la posteridad una obra imprescindible sobre el Estado político de Vasconia, Nabarra. En la citada obra ya plantea el "Paradigma navarro" como base fundamental para el correcto entendimiento de la historia de nuestra tierra.

Está claro que a Sabino le ocurrió lo que a otros muchos. Al perder Navarra territorios a causa de las continúas invasiones militares, desde 1054, la "Nación política" dio paso a la "Nación cultural" en los territorios sometidos a Castilla. Así desde el siglo XVI encontramos escritos que nos hablan de Euskal Herria, a la que él llamó Euzkadi, intentándole dar así un erróneo matiz político del que carecía, ya que el poder político propio había sido sustituido por el de una potencia extranjera. Ambos términos realmente son apropiados para hablar de folklore, gastronomía, deportes, paisaje, poesía, música, literatura etc.

Para hablar de "Nación política" ya hay que hablar de Navarra y por tanto de Política con mayúsculas: soberanía, Constitución, Fueros, Tratados internacionales, reyes, guerras, conquistas, presencia en foros internacionales… Todo ello nos da una base política e histórica de la existencia real del Estado vasco, que engloba a los siete territorios históricos que Sabino nos decía, más otros que él (y otros) ignoraba que hubieran formado parte del Estado de Navarra.

Hay que añadir que las invasiones se sucedieron, no sólo durante años, sino durante siglos. Así, al quedar la Navarra reducida a su mínima expresión, actual C.F.N., como último territorio ocupado por los españoles, al sur del Pirineo, indujo a que sus habitantes se consideraran navarros, término político, mientras que en la actual Comunidad Autónoma de Euskadi, se creyeran exclusivamente vascos, término cultural.

Hoy día los tiempos están cambiando y cada son vez más los vascos occidentales que comienzan a llamarse a sí mismos navarros.

Iñigo Saldise Alda
Sabino et leur paradigme dans le XXIe siècle
Nabarralde

Le chiffre de Sabino Arana est de loin le plus controversé du siècle dernier dans notre pays. Il a souvent été discutée sans une bonne perspective historique, ce qui a conduit à ne pas comprendre sa véritable personnalité. À l'heure actuelle, en ce début du XXIe siècle, il est très facile de critiquer ce personnage sans une évaluation de la situation autour de lui au moment où il a créé son oeuvre, comme nous le savons "aranista Paradigm."

Dans le milieu du XIXe siècle, la Biscaye est un territoire avec une écrasante majorité de locuteurs basques. Dans de rares deux ou trois décennies, à cause de l'exploitation minière et l'industrialisation qui en a découlé, ce territoire a reçu un afflux massif d'immigrés, dont la première langue est l'espagnol expression.

Dans ces années, la population de Biscaye était bien au-dessous de l'actuel et à celui atteint de la mucoviscidose Navarre après la deuxième guerre mondiale 1. Actuellement, le double en population. Cette augmentation de population due à l'afflux massif d'immigrants, de pair avec l'industrialisation de la région, a provoqué une véritable révolution sociale en Biscaye.

Les mouvements de travailleurs, en tant que non basque, revindicaron améliorations dans les dures conditions de travail subies quotidiennement. Mais, pour la langue espagnole basque question nationale est une question sans aucun sens. Ils étaient des Espagnols et a agi en tant que telles, mais elles ne sont pas menées par les effroyables conditions de travail qui portent, ainsi que ceux de bizkainos.

Donc, Sabino vu dans un un clin d'oeil au pays qui l'ont connu ont disparu pendant un moment. Cela l'a amené à revenir à une revendication utopique origine, selon lui, et pas du tout correspondre à la réalité de son époque, ou l'historique de l'Etat basque.

L'original Biscaye territoire, indépendant mythique, qui pactó de vous à vous avec le royaume d'Espagne, est purement et simplement fausse. Cette approche découle de l'ignorance historique Sabino erronée due en partie à l'absence, en son temps, une historiographie rassemblées et publiées, que celui qui existe déjà. Puis, à peine savais Biscaye était seulement indépendant, ainsi que d'autres territoires basques, tandis que dans le royaume de Navarre.

Il ya cent ans n'avaient pas publié ses œuvres des auteurs comme Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Si nous avions trouvé ce soutien intellectuel est facile de connaître intuitivement Sabino Arana aurait développé un tout autre paradigme qui nous a légué. Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il existe déjà été preclaras esprits en son temps, et même plus tôt, ils avaient une autre vision, différente de celle développée.

Ils sont contemporains de la leur, par exemple, le groupe de Pampelune, "Euskaros", parmi lesquels nous retrouvons Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde ou à d'autres postes, quant à la conception de notre terre historique, très différente de ce qui a défendu Sabino.

Curieusement voir un personnage intéressant, presque oublié aujourd'hui, aussi appelé bizkaino Anacleto Ortueta, qui a épousé la nièce de Sabino Arana. Cet homme a quitté l'P.N.V. ANV à fonder. Les différences idéologiques a amené à abandonner la partie, et est devenu un véritable napartarra, laissant une œuvre pour la postérité impératif de l'état politique du Pays Basque Nabarra. Dans ce travail et pose le "paradigme Navarre» en tant que base fondamentale pour la bonne compréhension de l'histoire de notre terre.

Manifestement, Sabino ce qui est arrivé à beaucoup d'autres. En perdant Navarre territoires en raison de l'invasion militaire continue depuis 1054, "nation politique" a fait place à la "nation culturelle" dans les territoires relevant de Castille. Donc, depuis le XVIe siècle, trouvé des écrits que parler du Pays basque, où il appelle Euzkadi, intentándole donner une fausse nuance politique défaut, et que le pouvoir politique lui-même a été remplacée par celle d'une puissance étrangère. Les deux expressions sont vraiment approprié de parler de folklore, gastronomie, sport, paysage, la poésie, la musique, la littérature et ainsi de suite.

De parler de «nation politique» et il parler de la Navarre et donc capitalisé politique: la souveraineté, de constitution, de la compétence, de traités internationaux, des rois, des guerres, de conquêtes, de la présence dans les instances internationales… Tout cela nous donne une base politique historique de l'existence effective De l'État basque, qui comprend les sept territoires historiques Sabino nous a dit, plus un autre que lui (et d'autres) qui ont ignoré une partie de l'État de Navarre.

Il convient d'ajouter que l'invasion a eu lieu, et pas seulement depuis des années mais des siècles. Ainsi, dans la Navarre être réduite à un minimum, CFN actuelle, en dernier occupée par les Espagnols, au sud des Pyrénées, qui a incité ses habitants étaient considérés Navarre, politiques terme, tandis que l'actuelle Communauté autonome basque, les Basques sont soupçonnés exclusivement, Un terme de culture.

Aujourd'hui, les temps changent et chacun sont de plus en plus Basques Occidentaux commencent à se nomment Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino and their paradigm in the twenty-first century
Nabarralde

The figure of Sabino Arana is by far the most controversial of the last century in our land. It has often been discussed without a proper historical perspective, which has led to not understand his true personality. At present, in the early twenty-first century, it is very easy to criticize this character without an assessment of the circumstances surrounding him at the time when he created his work, we know as "Paradigm aranista."

In the mid-nineteenth century, Bizkaia was a territory with an overwhelming majority of Basque speakers. In rare two or three decades, because of the mining and subsequent industrialization which stemmed from it, that territory received a massive influx of immigrants, whose first language was Spanish expression.

In those years the population of Bizkaia was well below the current and reached to that of C. F. Navarre following the second World War 1. At present the doubles in population. This population increase due to the huge influx of immigrants, coupled with the industrialisation of the area, provoked a genuine social revolution in Bizkaia.

The movements of workers, both as non-Basque, revindicaron improvements in the harsh working conditions suffered daily. But for the Spanish-speaking Basque national question was an issue without any sense. They were Spaniards and acted as such, but are not waged by the appalling working conditions that bear, as well as those from bizkainos.

So, Sabino saw in a blink of an eye the country who knew disappeared for a moment. This led him to claim back to a utopian origin, according to him, and not at all correspond to the reality of his era, or the historic state basque.

The original Biscayan territory, independent mythical, which pactó of you to you with the kingdom of Spain, is flatly untrue. This approach stems from the erroneous historical ignorance Sabino due in part to the absence, in his time, a historiography collected and published, as now exists. Then barely knew Bizkaia was only independent, along with other Basque territories, while in the kingdom of Navarre.

A hundred years ago had not published his works authors like Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Had we found this intellectual support is easy to intuit Sabino Arana would have developed a very different paradigm which bequeathed us. However, we must remember that there already was minds preclaras in his time and even earlier, they had another vision, different from that developed.

They are contemporaries theirs, for example, the group of Iruñea, "Euskaros", among which we find Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde or other positions, as to the design of our historic land, very different to which defended Sabino.

Curiously see an interesting character, almost forgotten today, also bizkaino called Anacleto Ortueta, who married a niece of Sabino Arana. This man left the P.N.V. ANV to found. The ideological differences led him to abandon the party and became a real napartarra, leaving a work for posterity imperative on the state's political Vasconia Nabarra. In that work and raises the "Paradigm Navarre" as a fundamental basis for the correct understanding of the history of our land.

Clearly, Sabino what happened to many others. By losing Navarre territories due to the continuous military invasions since 1054, "Nation politics" gave way to "cultural Nation" in the territories under Castile. So since the sixteenth century found writings that talk about the Basque Country, which he called Euzkadi, intentándole give an erroneous political nuance lacking, and that political power itself had been replaced by that of a foreign power. Both terms are really appropriate to talk about folklore, gastronomy, sports, landscape, poetry, music, literature and so on.

To speak of "Nation politics" and one speak of Navarre and therefore capitalized Policy: sovereignty, constitution, Jurisdiction, international treaties, kings, wars, conquests, presence in international forums… All of this gives us a basis historic political of the actual existence of the State basque, which encompasses the seven territories historic Sabino told us, plus another that he (and others) who have ignored part of the State of Navarre.

It should be added that the invasion occurred, not just for years but for centuries. Thus, in the Navarre be reduced to a minimum, current CFN, as a last occupied by the Spaniards, south of the Pyrenees, which prompted its inhabitants were considered Navarre, political term, while the current Basque Autonomous Community, Basques are believed exclusively, a term culture.

Today, the times are changing and each are increasingly Basques Westerners are beginning to call themselves Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino und ihre Paradigmenwechsel im einundzwanzigsten Jahrhundert
Nabarralde

Die Zahl von Sabino Arana ist mit Abstand die meisten Kontroversen des vergangenen Jahrhunderts in unserem Land. Es ist oft diskutiert worden, ohne eine richtige historische Perspektive, was dazu geführt hat, nicht verstehen, seine wahre Persönlichkeit. Derzeit sind in den frühen einundzwanzigsten Jahrhundert, es ist sehr leicht zu kritisieren dieses Zeichen ohne eine Bewertung der Umstände ihn zu dem Zeitpunkt, als er seine Arbeit, wir wissen, wie "Paradigm aranista."

In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Bizkaia war ein Gebiet mit einer überwältigenden Mehrheit der baskischen Lautsprechern. In seltenen zwei oder drei Jahrzehnten, weil der Bergbau und die anschließende Industrialisierung, die aus ihm hervorging, dass Hoheitsgebiet eine massive Zustrom von Immigranten, deren erste Sprache Spanisch Ausdruck.

In diesen Jahren hat die Bevölkerung von Biskaya wurde deutlich unterhalb der aktuellen und erreichte, dass auf der CF-Navarra nach dem zweiten Weltkrieg 1. Gegenwärtig verdoppelt sich in der Bevölkerung. Das Bevölkerungswachstum aufgrund der großen Zustrom von Einwanderern, verbunden mit der Industrialisierung der Gegend, provoziert eine echte soziale Revolution in der Biskaya.

Die Bewegungen der Arbeitnehmer, die beide als Nicht-Baskisch, revindicaron Verbesserungen in den harten Arbeitsbedingungen leiden täglich. Aber für die spanisch-sprechenden nationalen baskischen Frage war ein Thema, ohne Sinn. Sie waren Spanier und als solche gehandelt, sind aber nicht geführt von den schrecklichen Arbeitsbedingungen tragen, dass, wie auch diejenigen aus bizkainos.

Also, Sabino sah in einem Augenblick, der wusste, dass das Land für einen Augenblick verschwand. Dies führte ihn zu behaupten, zurück zu einer utopischen Herkunft, der nach ihm, und gar nicht der Realität entsprechen, der seine Zeit, oder die historischen Zustand Baske.

Die ursprüngliche Biscayan Hoheitsgebiet, unabhängig mythischen, die pactó von Ihnen zu Ihnen mit dem Königreich Spanien, ist rundweg falsch. Dieser Ansatz ergibt sich aus der historischen Unwissenheit falsch Sabino zum Teil auf die Abwesenheit, in seiner Zeit, eine Historiographie gesammelt und veröffentlicht werden, wie es jetzt vorliegt. Dann wusste kaum Biskaya wurde nur unabhängige, zusammen mit anderen baskischen Territorien, während sie in das Reich von Navarra.

Vor hundert Jahren noch nicht veröffentlichte seine Werke Autoren wie Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Hätten wir diese geistige Unterstützung gefunden ist einfach zu Intuition Sabino Arana hätte entwickelt ein ganz anderes Paradigma, hinterließ uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es bereits preclaras Geist war in seiner Zeit und noch früher, sie hatten eine Vision, die sich von der entwickelt.

Sie sind ihren Zeitgenossen, zum Beispiel die Gruppe der Iruñea, "Euskaros", darunter finden wir Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde oder anderen Stellen, wie an der Gestaltung unserer historischen Land, sehr unterschiedlich zu denen verteidigt Sabino.

Seltsamerweise sehen, eine interessante Figur, heute fast vergessen, auch bizkaino genannt Anacleto Ortueta, verheiratet, die eine Nichte von Sabino Arana. Dieser Mann verließ die P.N.V. ANV zu gründen. Die ideologischen Differenzen führten ihn die Partei zu verlassen und wurde zu einem echten napartarra, so dass ein Werk für die Nachwelt unbedingt über den Stand der politischen Vasconia Nabarra. In diesem Arbeits-und wirft die "Paradigm Navarra" als eine wesentliche Grundlage für die richtige Verständnis für die Geschichte unseres Landes.

Klar, Sabino, was viele andere. Mit dem Verlust von Navarra Gebiete aufgrund der ständigen militärischen Invasionen seit 1054, "Nation" Politik "hat das" kulturelle Nation "in den Gebieten unter Kastilien. Also seit dem sechzehnten Jahrhundert gefunden Schriften sprechen, dass das Baskenland, die er genannt Euzkadi, intentándole eine falsche politische Nuance fehlt, und dass die politische Macht selbst wurde ersetzt durch, dass einer ausländischen Macht. Beide Begriffe sind wirklich angebracht, darüber zu sprechen Folklore, Gastronomie, Sport, Landschaft, Poesie, Musik, Literatur und so weiter.

Zu sprechen, der "Nation der Politik" und ein sprechen von Navarra und somit aktiviert Policy: Souveränität, die Verfassung, die Zuständigkeit, internationale Verträge, die Könige, Kriege, Eroberungen, Präsenz in internationalen Foren… All dies gibt uns eine historische politische Grundlage der tatsächlichen Existenz Baskische des Staates, die die sieben Gebiete umfasst historische Sabino erzählte uns, dass er mit einem anderen (und andere) haben, ignoriert Teil des Staates von Navarra.

Es sollte hinzugefügt werden, dass die Invasion aufgetreten ist, nicht nur für die Jahre, sondern für Jahrhunderte. So, in der Navarra auf ein Minimum reduziert werden, aktuelle CFN, als letztes von den Spaniern besetzt, südlich der Pyrenäen, die Einwohner wurden aufgefordert, ihre Auffassung Navarra, politischer Begriff, während die aktuelle Autonomen Gemeinschaft Baskenland, Basken sind ausschließlich glaubte, Ein Begriff, Kultur.

Heute sind die Zeiten ändern sich, und jeder zunehmend Basken Westler sind zu Beginn nennen sich selbst Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino e il loro paradigma del XXI secolo
Nabarralde

La figura di Sabino Arana è di gran lunga il più controverso del secolo scorso e la nostra terra. Essa è stata spesso discussa senza una corretta prospettiva storica, che ha portato a non comprendere la sua vera personalità. Al momento attuale, nei primi anni del XXI secolo, è molto facile criticare questo personaggio senza una valutazione delle circostanze di lui al momento in cui ha creato il suo lavoro, sappiamo come "paradigma aranista".

Verso la metà del XIX secolo, è stato Bizkaia un territorio con una schiacciante maggioranza di parlanti basco. In rari due o tre decenni, a causa delle miniere e la successiva industrializzazione che ne è derivato, territorio che ha ricevuto un afflusso massiccio di immigrati, la cui prima lingua è espressione spagnolo.

In quegli anni la popolazione di Bizkaia è stato ben al di sotto della corrente e ha raggiunto a quella di CF Navarra dopo la seconda guerra mondiale 1. Attualmente la popolazione e doppie. Questo aumento della popolazione a causa del grande afflusso di immigrati, insieme con l'industrializzazione della zona, ha provocato una vera e propria rivoluzione sociale in Bizkaia.

I movimenti dei lavoratori, sia come non basco, revindicaron miglioramenti e le dure condizioni di lavoro subite quotidianamente. Ma per la lingua spagnola nazionali questione basca è un problema senza alcun senso. Erano spagnoli e ha agito come tale, ma non sono scatenata dai terribili condizioni di lavoro che portano, come pure quelli provenienti da bizkainos.

Così, Sabino ha visto in un lampeggio di un occhio che conosceva il paese scomparso per un attimo. Questo lo ha portato a chiedere la restituzione di un utopico origine, secondo lui, e non a tutti i corrispondono alla realtà della sua epoca, o la storica stato basco.

L'originale Biscayan territorio, indipendente mitico, che pactó di voi a voi con il regno di Spagna, è piattamente falso. Questo approccio deriva dalla errata Sabino ignoranza storica, in parte a causa della mancanza, nel suo tempo, una storiografia raccolti e pubblicati, come ora esiste. Poi a malapena sapeva Bizkaia era solo indipendente, insieme ad altri territori baschi, mentre nel regno di Navarra.

Un centinaio di anni fa non aveva pubblicato le sue opere autori come Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Izko Serrano, Aitor Pescador ... Se avessimo trovato il sostegno intellettuale è facile da intuire Sabino Arana avrebbe messo a punto un paradigma molto diverse, che ci ha lasciato. Tuttavia, dobbiamo ricordare che vi è stato già menti preclaras nel suo tempo e anche prima, avevano un'altra visione, diversa da quella sviluppata.

Sono loro contemporanei, per esempio, il gruppo di Iruñea, "Euskaros", tra i quali troviamo Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde o altre posizioni, come per la progettazione della nostra terra storica, molto diversi a cui ha difeso Sabino.

Curiosamente vedere un personaggio interessante, oggi quasi dimenticata, anche bizkaino chiamato Ortueta Anacleto, che ha sposato un nipote di Sabino Arana. Questo uomo lasciato il P.N.V. ANV a fondare. Le differenze ideologiche lo ha portato ad abbandonare il partito e divenne un vero e proprio napartarra, lasciando un lavoro indispensabile per i posteri sulla situazione politica Vasconia Nabarra. In questo lavoro e solleva la "Paradigma Navarra" come una base fondamentale per la corretta comprensione della storia della nostra terra.

Chiaramente, Sabino ciò che è accaduto a molti altri. Navarra da perdere territori a causa delle continue invasioni militari dal 1054, "la politica della nazione" ha dato modo di "Nazione culturale" nei territori sotto Castiglia. Quindi, dal XVI secolo trovato scritti che parlare del Paese basco, che ha chiamato Euzkadi, intentándole dare una errata politica sfumatura manca, e che il potere politico si era stato sostituito da quello di una potenza straniera. Entrambi i termini sono davvero opportuno parlare di folklore, gastronomia, sport, paesaggio, la poesia, la musica, la letteratura e così via.

A parlare di "politica della nazione" e parlare di Navarra, e quindi la politica maiuscola: la sovranità, la costituzione, la competenza, i trattati internazionali, re, guerre, conquiste, la presenza nelle sedi internazionali… Tutto questo ci dà una base storica della politica effettiva esistenza Dello Stato basco, che comprende i sette territori storico Sabino ci ha detto, più un altro che lui (e altri) che hanno ignorato parte dello Stato di Navarra.

Va aggiunto che l'invasione si è verificato, non solo per anni, ma per secoli. Così, in Navarra essere ridotto al minimo, l'attuale CFN, come ultima occupata dagli spagnoli, a sud dei Pirenei, che ha indotto i suoi abitanti sono stati considerati Navarra, termine politico, mentre l'attuale Comunità autonoma basca, baschi sono esclusivamente creduto, Un termine cultura.

Oggi, i tempi stanno cambiando e ogni baschi sono sempre più occidentali stanno cominciando a chiedere loro di Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino e seu paradigma no século XXI
Nabarralde

O valor de Sabino Arana é, de longe, o mais controverso do século passado na nossa terra. Tem sido frequentemente discutido sem uma boa perspectiva histórica, que levou a não compreender a sua verdadeira personalidade. Actualmente, no início do século XXI, é muito fácil criticar este personagem sem uma avaliação das circunstâncias em torno dele no momento em que ele criou seu trabalho, sabemos como "Paradigma aranista."

Em meados do século XIX, Biscaia foi um território com uma esmagadora maioria dos bascos oradores. Em raras duas ou três décadas, em virtude da exploração mineira e posterior industrialização, que partia ele, o território recebeu um afluxo maciço de imigrantes, cuja primeira língua espanhola foi expressão.

Nesses anos, a população de Bizkaia foi bem abaixo do atual e chegou ao do FC Navarra após a segunda Guerra Mundial 1. Actualmente, o dobro da população. Este aumento demográfico devido ao enorme afluxo de imigrantes, juntamente com a industrialização da região, provocou uma verdadeira revolução social em Bizkaia.

Os movimentos de trabalhadores, tanto como não Basco, revindicaron melhorias nas duras condições de trabalho sofrido por dia. Mas, para os de língua espanhola basco nacional pergunta era um assunto sem qualquer sentido. Eles foram espanhóis e agiu como tal, mas não são travadas pelas terríveis condições de trabalho que ostentam, bem como as provenientes de bizkainos.

Portanto, Sabino viu em um piscar de olho ao país que conhecia desapareceu por um instante. Isto levou-oa voltar a uma reivindicação utópico origem, de acordo com ele, e não a todo o correspondem à realidade de sua época, ou o histórico estado basca.

O original Biscayan território, independente mítico, que pactó de você para você com o reino de Espanha, é categoricamente falsa. Esta abordagem resulta da ignorância histórica errônea Sabino devido, em parte, à ausência, em seu tempo, uma historiografia recolhidos e publicados, como já existe. Depois, mal sabia Bizkaia só foi independente, juntamente com outros territórios basco, enquanto que no reino de Navarra.

Cem anos atrás não tinha publicado suas obras autores como Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Se tivéssemos encontrado esse apoio intelectual é fácil de intuit Sabino Arana teria desenvolvido um paradigma muito diferentes que nós legada. No entanto, não podemos esquecer que existe já estava em suas mentes preclaras e até há pouco tempo, tinham uma outra visão, diferente do que se desenvolveu.

Eles são contemporâneos deles, por exemplo, o grupo de Iruñea, "Euskaros", entre os quais encontramos Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde ou outras posições, como a concepção histórica da nossa terra, muito diferente do que defendeu Sabino.

Curiosamente ver um interessante personagem, quase esquecido hoje, também chamado bizkaino Anacleto Ortueta, que casou uma sobrina de Sabino Arana. Este homem deixou a P.N.V. ANV para encontrados. As diferenças ideológicas o levou a abandonar o partido e se tornou um verdadeiro napartarra, deixando uma obra imprescindível para a posteridade sobre o estado político da Vasconia Nabarra. Nesse trabalho e coloca-se a "Paradigma Navarra" como uma base fundamental para a correcta compreensão da história de nossa terra.

Claramente, Sabino o que aconteceu com muitos outros. Ao perder Navarra territórios devido ao contínuo invasões militares desde 1054, "Nação política" deu lugar a "cultural Nation" nos territórios sob Castela. Assim, desde o século XVI encontradas textos que falam sobre o País Basco, que ele chamou Euzkadi, intentándole dar um erro político nuance faltam, e que o poder político em si tinha sido substituído pelo de uma potência estrangeira. Ambos os termos são realmente adequado falar de folclore, gastronomia, esportes, paisagem, poesia, música, literatura e assim por diante.

Para falar da "Nação política" e uma fala de Navarra e, por conseguinte, capitalizados Política: soberania, a Constituição, competência, os tratados internacionais, reis, guerras, conquistas, a presença nos fóruns internacionais… Tudo isto dá-nos uma base político histórico da própria existência Do Estado basca, que engloba os sete territórios históricos Sabino disse-nos, mais uma outra que ele (e outros) que tenham ignorado parte do Estado de Navarra.

Convém acrescentar que a invasão ocorreu, não só por anos, mas ao longo dos séculos. Assim, no Navarre ser reduzido a um mínimo, atual CFN, em última ocupada pelos espanhóis, sul dos Pirinéus, o que levou os seus habitantes foram considerados Navarra, político prazo, enquanto que a actual Comunidade Autónoma Basca, bascos têm acreditado exclusivamente, Um termo cultura.

Hoje, os tempos estão a mudar e cada vez mais são bascos ocidentais estão começando a chamar-se Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino en hun paradigma in de eenentwintigste eeuw
Nabarralde

Het cijfer van Sabino Arana is veruit de meest controversiële van de vorige eeuw in ons land. Het is vaak besproken zonder een juiste historisch perspectief, wat heeft geleid tot niet begrijpen zijn ware persoonlijkheid. Op dit moment, in de vroege eenentwintigste eeuw, het is heel gemakkelijk om kritiek op dit personage zonder een beoordeling van de omstandigheden die hem op het tijdstip waarop hij zijn werk, wij kennen als "Paradigm aranista."

In het midden van de negentiende eeuw, Bizkaia was een gebied met een overweldigende meerderheid van de Baskische sprekers. In zeldzame twee of drie decennia, als gevolg van de mijnbouw en de daaropvolgende industrialisatie die voortkwam uit het grondgebied ontvangen dat een massale toestroom van immigranten, waarvan de eerste taal is Spaans meningsuiting.

In die jaren de bevolking van Bizkaia was ruim onder de huidige en bereikte met die van CF Navarra na de tweede wereldoorlog 1. Momenteel is de bevolking in het dubbelspel. Deze toename van de bevolking als gevolg van de grote toestroom van immigranten, in combinatie met de industrialisering van het gebied, provoceerde een echte sociale revolutie in Bizkaia.

De bewegingen van de werknemers, zowel als niet-Baskische, revindicaron verbeteringen in de barre arbeidsomstandigheden lijden dagelijks. Maar voor de Spaans-sprekende Baskische nationale vraag is een kwestie zonder enige betekenis. Ze waren Spanjaarden en fungeerde als zodanig, maar worden niet gevoerd door de afschuwelijke arbeidsomstandigheden dragen dat, evenals die van bizkainos.

Dus, Sabino zag in een knipperen van een oog van het land, die wist verdween voor een moment. Dit leidde hem terug te vorderen tot een utopische oorsprong, volgens hem, en helemaal niet overeen met de realiteit van zijn tijd, of de historische staat baskisch.

De oorspronkelijke Biscayan grondgebied, onafhankelijk mythische, die pactó van u dat u met het koninkrijk van Spanje, is botweg onwaar. Deze aanpak vloeit voort uit de foutieve historische onwetendheid Sabino gedeeltelijk te danken aan het ontbreken, in zijn tijd, een geschiedschrijving verzameld en gepubliceerd, zoals het nu bestaat. Dan nauwelijks wist Bizkaia was enige onafhankelijke, samen met andere Baskische gebieden, terwijl in het koninkrijk van Navarra.

Een honderd jaar geleden nog niet gepubliceerd zijn werken auteurs als Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Als wij vinden dit intellectuele steun is eenvoudig te intuit Sabino Arana zou hebben ontwikkeld, een heel ander paradigma die ons nagelaten. Men mag echter niet vergeten dat er al was geesten preclaras in zijn tijd en nog vroeger, ze had een andere visie, verschillend van dat ontwikkeld.

Ze zijn tijdgenoten van hen, bijvoorbeeld, de groep van Iruñea, "Euskaros", waarvan wij vinden Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde of andere posities, als om de vormgeving van onze historische gronden, heel anders dan die verdedigd Sabino.

Vreemd zie een interessant karakter, bijna vergeten vandaag, ook bizkaino genaamd Anacleto Ortueta, die getrouwd met een nicht van Sabino Arana. Deze man verliet de P.N.V. ANV te vinden. De ideologische verschillen leidde hem af te zien van de partij en is een echte napartarra, waardoor een werk voor het nageslacht dwingende over de toestand van de politieke Vasconia Nabarra. In dat werk en verhoogt de "Paradigm Navarra" als een fundamentele basis voor het juiste begrip van de geschiedenis van ons land.

Natuurlijk, Sabino wat er is gebeurd met vele anderen. Door het verlies van Navarra gebieden als gevolg van de voortdurende militaire invasies sinds 1054, "Nation politiek" gaf manier om "culturele Nation" in de gebieden die onder Castilië. Dus sinds de zestiende eeuw gevonden geschriften die spreken over het Baskenland, die hij Euzkadi, intentándole geven een onjuiste politieke nuance ontbreekt, en dat de politieke macht zelf werd vervangen door dat van een vreemde mogendheid. Beide termen zijn echt geschikt om te praten over folklore, gastronomie, sport, landschap, poëzie, muziek, literatuur, enzovoort.

Om te spreken van "de politiek Nation" en een woord van Navarra en dus een hoofdletter: soevereiniteit, de grondwet, de bevoegdheid, internationale verdragen, koningen, oorlogen en veroveringen, aanwezigheid in internationale fora… Dit alles geeft ons een historische politieke basis van het werkelijke bestaan Van de Staat baskisch, die omvat de zeven gebieden historische Sabino vertelde ons, plus een ander dat hij (en anderen) die hebben genegeerd deel van de staat van Navarra.

Hieraan moet worden toegevoegd dat de invasie plaatsvond, niet alleen voor het jaar, maar voor eeuwen. Zo is in de Navarra tot een minimum worden beperkt, de huidige CFN, als laatste bezet door de Spanjaarden, ten zuiden van de Pyreneeën, die gevraagd zijn inwoners werden beschouwd Navarra, politieke termijn, terwijl de huidige Baskische Autonome Gemeenschap, Basken zijn mening uitsluitend, Een term cultuur.

Vandaag, de tijden veranderen en elk steeds meer Basken zijn Westerlingen begin te noemen zichzelf Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino και την παραδειγματικη τους στον εικοστο πρωτο αιωνα
Nabarralde

Ο αριθμος των Sabino Arana ειναι μακραν η πιο αμφιλεγομενη απο τον περασμενο αιωνα στη χωρα μας. Συχνα εχει συζητηθει χωρις μια σωστη ιστορικη προοπτικη, η οποια εχει οδηγησει στην αληθεια δεν καταλαβαινω την προσωπικοτητα. Επι του παροντος, στις αρχες του εικοστου πρωτου αιωνα, ειναι πολυ ευκολο να κανει κανεις κριτικη αυτου του χαρακτηρα χωρις μια αξιολογηση των περιστασεων που περιβαλλουν τον κατα τον χρονο που δημιουργηθηκε το εργο του, που γνωριζουμε ως "Παραδειγμα aranista."

Στα μεσα του δεκατου ενατου αιωνα, ηταν μια Bizkaia επικρατεια, με την συντριπτικη πλειοψηφια των Βασκων ομιλητες. Σε σπανιες δυο η τρεις δεκαετιες, εξαιτιας της εξορυξης και μετεπειτα αποβιομηχανιση που προεκυψε απο αυτην, η εν λογω εδαφος ελαβε μια μαζικη εισροη μεταναστων, των οποιων η πρωτη γλωσσα ηταν ισπανικη εκφραση.

Κατα τα ετη αυτα, ο πληθυσμος της Bizkaia ηταν πολυ πιο κατω απο τα σημερινα και να φτασει εκεινη του ΤΣ Ναβαρρα μετα το τελος του δευτερου Παγκοσμιου Πολεμου 1. Προς το παρον, η διπλασιαζει του πληθυσμου. Αυτη η αυξηση του πληθυσμου οφειλεται στην αθροα εισροη των μεταναστων, σε συνδυασμο με την εκβιομηχανιση της περιοχης, προκαλεσαν μια πραγματικη κοινωνικη επανασταση στην Bizkaia.

Οι κινησεις των εργαζομενων, τοσο ως μη Βασκων, revindicaron βελτιωσεις σε αυτες τις σκληρες συνθηκες εργασιας υπεστη ημερησιως. Αλλα για το που μιλανε ισπανικα Βασκων εθνικο ζητημα ηταν ενα θεμα χωρις κανενα νοημα. Ειχαν Ισπανοι και εδρασε ως τετοια, αλλα δεν εχουν διεξαχθει με τις αθλιες συνθηκες εργασιας που φερουν, καθως και εκεινα που προερχονται απο bizkainos.

Ετσι, Sabino ειδα σε ενα αναβοσβηνει το ματι μιας χωρας οι οποιοι γνωριζαν εξαφανιστει για λιγο. Αυτο τον οδηγησε να διεκδικησει πισω σε μια ουτοπικη καταγωγης, συμφωνα με τον ιδιο, και δεν ανταποκρινεται καθολου στην πραγματικοτητα της εποχης του, η ιστορικη κατασταση βασκικα.

Η αρχικη Biscayan επικρατεια, ανεξαρτητα μυθικη, η οποια pactó απο εσας να κανετε με το βασιλειο της Ισπανιας, ειναι κατηγορηματικα ψεμα. Η προσεγγιση αυτη πηγαζει απο τη λανθασμενη ιστορικη αγνοια Sabino οφειλεται εν μερει στην απουσια, στην εποχη του, μια ιστορια που συλλεγονται και δημοσιευονται, οπως υπαρχει σημερα. Στη συνεχεια, μολις το ηξερε Bizkaia ηταν μονο ανεξαρτητο, μαζι με αλλους Βασκων εδαφη, ενω στο βασιλειο της Ναβαρα.

Εκατο χρονια πριν δεν ειχαν δημοσιευσει τα εργα συγγραφεων οπως και Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Αν ειχαμε βρεθει αυτη η πνευματικη στηριξη ειναι ευκολο να intuit Sabino Arana θα εχουν αναπτυξει μια πολυ διαφορετικη παραδειγματικη οποια μας κληροδοτησε. Ωστοσο, πρεπει να θυμομαστε οτι υπαρχουν ηδη preclaras μυαλο ηταν στην εποχη του και ακομη νωριτερα, ειχαν ενα αλλο οραμα, διαφορετικη απο εκεινη που αναπτυχθηκε.

Εχουν τη δικη τους συγχρονους, για παραδειγμα, η ομαδα των Iruñea, "Euskaros", μεταξυ των οποιων βρισκουμε Altadill Campion, Aranzadi, Iturralde η αλλες θεσεις, οπως και για το σχεδιασμο της ιστορικης γης, πολυ διαφορετικη απο την οποια υπερασπιστηκε Sabino.

Περιεργως δειτε μια ενδιαφερουσα χαρακτηρα, σχεδον ξεχασμενη σημερα, επισης bizkaino ονομαζεται Anacleto Ortueta, ο οποιος παντρευτηκε μια ανιψια του Sabino Arana. Ο ανθρωπος αυτος αφησε την P.N.V. ANV να βρεθει. Οι ιδεολογικες διαφορες τον οδηγησε να εγκαταλειψει το κομμα και εγινε ενα πραγματικο napartarra, αφηνοντας ενα εργο για τις επομενες επιτακτικη αναγκη για την κατασταση του πολιτικου Vasconia Nabarra. Σε αυτο το εργο και να θετει το "Παραδειγμα Ναβαρρας", ως θεμελιωδη βαση για την ορθη κατανοηση της ιστοριας του τοπου μας.

Σαφως, Sabino τι συνεβη με πολλους αλλους. Απο την απωλεια εδαφων Ναβαρρα, λογω της συνεχους στρατιωτικες εισβολες απο το 1054, το "Εθνος της πολιτικης" εδωσε τη θεση της στην "πολιτιστικη Nation" στο εδαφος υπο Καστιλλης. Συνεπως, δεδομενου οτι το δεκατο εκτο αιωνα, που βρεθηκαν συγγραμματα οτι μιλαμε για τη Χωρα των Βασκων, το οποιο χαρακτηρισε ως Euzkadi, intentándole δινουν μια λανθασμενη πολιτικη αποχρωση απουσιαζει, και οτι η ιδια η πολιτικη εξουσια ειχε αντικατασταθει απο εκεινη της ξενης δυναμης. Και οι δυο οροι ειναι πραγματικα σκοπιμο να μιλαμε για λαικη παραδοση, η γαστρονομια, τα αθλητικα, το τοπιο, την ποιηση, τη μουσικη, τη λογοτεχνια και ουτω καθεξης.

Για να μιλαμε για το "Εθνος της πολιτικης" και μιλαμε Ναβαρρα και συνεπως κεφαλαιοποιηθηκαν Πολιτικη: κυριαρχια, το Συνταγμα, τη διεθνη δικαιοδοσια, τις διεθνεις συνθηκες, οι βασιλιαδες, οι πολεμοι, κατακτησεις, παρουσιας της σε διεθνη φορα… Ολο αυτο μας δινει μια ιστορικη βαση την πραγματικη πολιτικη της υπαρξης βασκικα του κρατους, το οποιο περιλαμβανει τις επτα εδαφη Sabino ιστορικη μας ειπε, συν οτι αλλο (και αλλοι), οι οποιοι εχουν αγνοηθει μερος της Πολιτειας της Ναβαρρα.

Πρεπει να προστεθει οτι η εισβολη σημειωθηκε, και οχι μονο για χρονια, αλλα εδω και αιωνες. Ετσι, στη Ναβαρα να μειωθουν στο ελαχιστο, οι τρεχουσες CFN, ως τελευταια καταληφθει απο τους Ισπανους, στα νοτια των Πυρηναιων, που ωθησαν τους κατοικους κριθηκαν Ναβαρρα, πολιτικο ορο, ενω το τρεχον Αυτονομης Κοινοτητας της Χωρας των Βασκων, οι Βασκοι εχουν πιστευε αποκλειστικα, θητεια του πολιτισμου.

Σημερα, οι καιροι αλλαζουν και καθε ολοενα και Βασκοι Δυτικοι εχουν αρχισει να λεγονται Ναβαρρα.

Iñigo Saldise Alda
Сабину и их парадигмы в двадцать первом веке
Nabarralde

Цифра Сабино Арана является наиболее спорным из прошлого века в нашей земле. Он неоднократно обсуждался без должной исторической точки зрения, что привело к не понимают его подлинной личности. В настоящее время, в начале двадцать первого века, очень легко критиковать этот символ без оценки обстоятельств вокруг него в тот момент, когда он создал свою работу, мы знаем, как "парадигма aranista."

В середине девятнадцатого века, Bizkaia является территорией с подавляющим большинством баскского ораторов. В редких двух или трех десятилетий, из-за добычи и последующей индустриализации, которые вытекают из него, что территория получила массовый приток иммигрантов, чей первый язык был испанский выражения.

В те годы население Bizkaia был значительно ниже нынешнего, и мы достигли того, что от CF Наварра после второй мировой войны 1. В настоящее время в два раза численности населения. Это увеличение численности населения из-за огромного наплыва иммигрантов, в сочетании с индустриализации этого региона, вызвало подлинную социальную революцию в Bizkaia.

Эти движения трудящихся, так как не баскский, revindicaron улучшение тяжелых условий труда страдали ежедневно. Но для испаноговорящих баскский национальный вопрос является вопросом, без какого-либо смысла. Они были испанцы и действовали в качестве таковых, но они не ведут ужасные условия труда, которые несут, а также те из bizkainos.

Так, видел Сабину в мгновение ока страны, которые знали, исчезла на мгновение. Это позволило ему претендовать на утопическим происхождения, в соответствии с ним, и вообще не соответствуют действительности его эпохи или исторического государственного кокеткой.

Оригинальный Biscayan территории независимого мифический, который pactó вас к вам Царствие Испании, это просто не соответствует действительности. Такой подход вытекает из ошибочного исторического невежества Сабину отчасти из-за отсутствия в его время, историографии собраны и опубликованы, как это существует в настоящее время. Тогда едва знал Bizkaia была единственной независимой, а с другой баскских территорий, в то время как в королевство Наварра.

А сто лет назад еще не опубликованы его произведения авторов, как Пелло Есарте, Томас Урзайнки, Микель Sorauren, Биксенте Серрано Izko, Aitor Пескадор ... Если бы мы нашли эту интеллектуальную поддержку легко intuit Сабино Арана будут разработаны очень разные парадигмы, которые завещали нам. Вместе с тем, мы должны помнить о том, что там уже была умы preclaras в свое время, и даже раньше, они еще видение, отличается от развитых.

Они их современники, например, группа Iruñea, "Euskaros", среди которых мы находим Кэмпион Алтадиль, Аранзади, Итурральде или иных позиций, а к разработке наших исторических земель, очень отличалось от того, которое отстаивает Сабину.

Любопытно видеть интересный характер, почти забыли сегодня, также bizkaino называется Анаклето Ортуета, который женился на племянницей Сабино Арана. Этот человек покинул P.N.V. ANV основать. Идеологические разногласия привели его отказаться от этой партии и стал настоящим napartarra, в результате чего работа для потомства необходимо, на состояние политической Vasconia Nabarra. В этой работе, и возникает "Парадайм Наварра", как основа для правильного понимания истории нашей земли.

Ясно, что Сабину, что произошло со многими другими. К потерять Наварра территориях из-за непрерывных военных вторжений с 1054, "Нация политика", уступили место "культурной нации" на территориях, находящихся под Кастилии. Так что после шестнадцатого века нашла сочинение о том, что говорить о Стране Басков, в котором он призвал Euzkadi, intentándole дать ошибочный политический нюанс отсутствует, и о том, что политическая власть сама была заменена, что от иностранной державы. Обе точки зрения, действительно уместно говорить о фольклоре, гастрономия, спорт, пейзаж, поэзия, музыка, литература и так далее.

Чтобы говорить о "политической нации", и одна говорить о Наварра, и поэтому заглавной Политика: суверенитет, конституция, Юрисдикция, международных договоров, царей, войн, завоеваний, присутствие в международных форумах… Все это дает нам основу исторического политического из фактического наличия от государства, баскский, которая включает в себя семь территорий исторического Сабино сказал нам, а другой, что он (и другие), которые игнорируют часть государства Наваррский.

Следует добавить, что вторжение произошло, а не только в течение многих лет, но на протяжении веков. Таким образом, в Наварра быть сокращена до минимума, текущие CFN, как в прошлом, оккупированных испанцами, к югу от Пиренеев, которые побудили его жителей были рассмотрены Наварра, политической перспективе, в то время как нынешняя баскского автономного сообщества, баски, как считается, исключительно, срок культуры.

Сегодня времена меняются, и каждый все чаще баски Запада начинают называть себя Наварра.

Iñigo Saldise Alda
Sabino والنموذج في القرن الحادي والعشرين
Nabarralde

الرقم sabino أرانا هي الى حد بعيد الاكثر اثارة للجدل من القرن الماضي في ارضنا. وقد نوقشت في كثير من الاحيان دون المنظور التاريخي الصحيح ، مما ادى الى عدم فهم حقيقي له شخصية. وفي الوقت الحاضر ، في مطلع القرن الحادي والعشرين ، ومن السهل جدا ان تنتقد هذه الشخصيه دون اجراء تقييم للظروف المحيطة به ، في حين ان خلق عمله ، ونحن نعرف بأنها "نموذج aranista."

في منتصف القرن التاسع عشر ، كان bizkaia الاقليم مع اغلبيه ساحقه من المتحدثين الباسك. نادرة في غضون عقدين أو ثلاثة عقود ، بسبب التعدين والتصنيع اللاحقه التي نبعت منه ، ان الاقليم تلقى تدفقا كبيرا من المهاجرين ، والتي كانت اول لغة الاسبانيه التعبير.

في تلك السنوات سكان bizkaia كانت ادنى بكثير من الحالي وصلت الى أن من راجع منطقة نافارا الذاتية الحكم فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 1. وفى الوقت الحاضر فان السكان في الزوجي. هذه الزياده في عدد السكان بسبب التدفق الهائل للمهاجرين ، مقرونا التصنيع للمنطقة ، واستفزاز من ثورة اجتماعية حقيقية في bizkaia.

تحركات العمال ، سواء بوصفها غير الباسك ، revindicaron تحسينات في ظروف العمل القاسيه التي يعاني يوميا. ولكن لالناطقه بالاسبانيه الباسك الوطنية مسألة هي مسألة دون اي احساس. انهم الاسبان وتصرفت على هذا النحو ، ولكن ليست التي تشنها المروعه التي تتحمل ظروف العمل ، وكذلك من تلك bizkainos.

ذلك ، شهدت sabino في برمشه عين البلد الذي كان يعلم اختفى لحظة. وهذا أدى به الى المطالبة طوباويه العودة الى الأصل ، وحسب ما قاله ، وليس في جميع تتطابق مع واقع عهده ، او التاريخية لدولة الباسك.

الاصلي biscayan الاقليم ، مستقلة الاسطوريه ، التي pactó منكم اليكم مع مملكة اسبانيا ، هو بكل بساطة غير صحيح. وهذا النهج نابع من الجهل sabino التاريخية الخاطئة ويرجع ذلك جزئيا الى عدم وجود ، في وقته ، اي كتابة التاريخ التي جمعت ونشرت ، على النحو القائم حاليا. ثم بالكاد يعرف bizkaia كان المستقلة الوحيدة ، جنبا الى جنب مع سائر اقاليم الباسك ، بينما في المملكه من منطقة نافارا الذاتية الحكم.

قبل مائة عام لم تنشر مؤلفاته المؤلفين مثل pello esarte ، توماس urzainqui ، ميكيل sorauren ، bixente سيرانو izko ، aitor بيسكادور... وقد وجدنا ان هذا الدعم الفكري من السهل ان احدس sabino أرانا سيتعين وضع مختلف تماما النموذج التي تركها لنا. ومع ذلك ، علينا ان نتذكر ان هناك بالفعل كانت عقول preclaras في وقته وحتى قبل ذلك ، كانت الرءيه آخر ، يختلف عن وضعها.

وهم المعاصرون لهم ، على سبيل المثال ، مجموعة من Iruñea ، "euskaros" ، والتي نجدها بين كامبيون altadill ، Aranzadi ، Iturralde او غيرها من المواقف ، كما لدينا تصميم الأرض التاريخية ، مختلفة تماما عن التي دافعت sabino.

ومن الغريب ان نرى اهتمام الطابع ، ويكاد ينسى اليوم ، كما bizkaino دعا anacleto ortueta ، المتزوج من ابنة الاخت sabino أرانا. هذا رجل غادر p.n.v. Anv لوجد. الاختلافات الايديولوجيه التي قادته الى التخلي عن الحزب وأصبح napartarra الحقيقية ، وترك العمل من اجل الاجيال القادمة من المحتم على الدولة السياسية vasconia nabarra. في هذا العمل ، ويثير "نموذج منطقة نافارا الذاتية الحكم" كقاعده اساسية لفهم صحيح للتاريخ ارضنا.

ومن الواضح ان sabino ما حدث لكثيرين آخرين. قبل ان تفقد منطقة نافارا الذاتية الحكم الاقاليم بسبب الغزو العسكري المستمر منذ 1054 ، "الأمة السياسة" اعطى الطريق الى "الامة الثقافيه" في الاراضي الواقعة تحت castile. ذلك منذ القرن السادس عشر وجدت كتابات تتحدث عن بلاد الباسك ، والذي دعا الى euzkadi ، intentándole تعطي تفسيرا خاطئا السياسية التي تفتقر الى الفرق الدقيق ، وبأن السلطة السياسية نفسها قد استعيض عنها بأن لدولة اجنبية. كلا المصطلحين حقا المناسب الحديث عن الفولكلور ، فن الاكل ، والرياضة ، والمناظر الطبيعيه ، الشعر ، الموسيقى ، الادب ، وهلم جرا.

لنتحدث عن "السياسة القوميه" واحد يتكلم من منطقة نافارا الذاتية الحكم وبالتالي رسملتها السياسة : السياده ، الدستور ، والاختصاص ، والمعاهدات الدولية ، والملوك ، والحروب والفتوحات ، والوجود في المحافل الدولية… كل هذا يعطينا الأساس التاريخي السياسي من الوجود الفعلي من دولة الباسك ، والتي تشتمل على سبعة اقاليم تاريخية sabino اخبرنا ، بالاضافة الى آخر انه (وغيرهم) الذين تجاهلوا جزءا من الدولة للمنطقة نافارا الذاتية الحكم.

وينبغي ان نضيف ان وقوع الغزو ، وليس فقط لسنوات بل لقرون. وهكذا ، يكون في منطقة نافارا الذاتية الحكم الى الحد الادنى ، cfn الحالية ، كوسيله اخيرة يحتلها الاسبان ، والى الجنوب من جبال البرانس ، مما دفع سكانها تعتبر منطقة نافارا الذاتية الحكم ، مصطلح سياسي ، في حين ان المجتمع الحالي الباسك المستقلة ذاتيا ، Basques يعتقد حصرا ، مصطلح الثقافة.

اليوم ، والزمن يتغير ويتزايد كل Basques الغربيون بدأت تطلق على نفسها اسم منطقة نافارا الذاتية الحكم.

Iñigo Saldise Alda
萨比诺和他们的范式,在二十一世纪
Nabarralde

数字萨比诺阿拉纳是迄今为止最受争议的上个世纪,在我们的土地。人们经常讨论的,没有一个适当的历史角度来看,这已导致不明白他的真正个性。目前,在21世纪初期,它是很容易的,批评这个字,没有一个评估的情况下,围绕在他的时候,他创造了他的工作,我们知道, "范式aranista " 。

在十九世纪中期, bizkaia是一个领土以压倒多数的巴斯克喇叭。在罕见的两个或三个数十年来,由于对采矿和随后的工业化,这源于它,即全港收到大量移民的涌入,他们的第一语言是西班牙语表达。

在这些年中的人口bizkaia远低于目前的,并达成了这一对CF纳瓦尔在第二次世界大战之后, 1 。目前双打人口。这部分人口的增加是由于大量移民的涌入,再加上随着工业化的地区,挑起了一个真正的社会革命bizkaia 。

该运动的工人,不论是作为非巴斯克语, revindicaron改善,在苛刻的工作条件所受的日常。但对于讲西班牙语的巴斯克民族问题是一个问题,没有任何意义。他们被西班牙人充当这样的,但并没有发动了骇人听闻的工作条件的承受能力,以及那些从bizkainos 。

所以,萨比诺看到,在一个眨眼国家的人知道失踪了的时刻。这导致他索回,以一种乌托邦的起源,据他讲,而不是在各个对应的现实,他的时代,还是历史的巴斯克国家。

原biscayan领土上的,独立的神话,其中pactó的,你给你与西班牙王国,是断然不真实的。这种做法源于错误的历史无知萨比诺的部分原因是缺乏,在他的时候,一个史学结集出版,现在存在着。然后勉强知道bizkaia是唯一的独立,一直与其他巴斯克语地区,而在英国的纳瓦尔。

一百多年前还没有出版他的作品的作者一样pello esarte ,托马斯乌萨因基,米盖尔sorauren , bixente尼尔森izko , aitor佩斯卡多...如果我们发现这个智力支持,是很容易到Intuit萨比诺阿拉纳便制定了一个非常不同的范式,其中留给我们。但是,我们必须记住,有已被头脑preclaras在他的时间,甚至更早时候,他们有另外的眼光,有别于发达国家。

他们是同时代他们的,例如,该集团的iruñea , " euskaros " ,其中我们找到campion altadill , aranzadi , iturralde或其他职务,以设计的历史性的土地,非常不同,以捍卫萨比诺。

好奇地看到一个有趣的特性,几乎被遗忘的今天,也bizkaino所谓anacleto奥图埃塔,谁娶了外甥女的萨比诺阿拉纳。这名男子离开了p.n.v. anv以发现。在意识形态上存在分歧,促使他放弃党,成为一个真正的napartarra ,留下了工作,为了子孙后代,必须对国家的政治vasconia nabarra 。在这项工作,并提出了"范式纳瓦尔"为根本依据,为正确的认识历史,我们的土地。

显然,萨比诺所发生的许多其他人。输给了纳瓦拉地区由于持续的军事入侵,自1054年, "国家政治"给出路"文化民族" ,在土下,卡斯蒂利亚。所以,自16世纪发现的著作认为,谈论巴斯克国,而他所谓的euzkadi , intentándole举一个错误政治细微差别缺乏,而且政治权力,本身已不复存在,代之说,一个外国政权。这两个词的真正适当谈民俗,美食,运动,风景,诗歌,音乐,文学等。

说话的"民族政治" ,一讲纳瓦尔,因此资本的政策:主权,宪法,司法管辖权,国际条约,国王,战争,征服,在国际论坛上…所有这一切都使我们有一个基础的历史性政治的实际存在该国巴斯克地区,其中包括7个土历史性萨比诺告诉我们,再加上另一个说,他(和其他人)的人,忽视了国家的一部分纳瓦拉。

应该说,在入侵发生后,不只是多年,但数百年来的。因此,在纳瓦尔减少到了最低程度,目前的纤维连接蛋白,作为最后占领了西班牙人,南比利牛斯山脉,促使其居民被视为纳瓦尔,政治而言,虽然目前的巴斯克自治区,巴斯克人都相信,不讲任期文化。

今天,时代在变化,各正日益巴斯克人,西方人也开始把自己称为纳瓦尔。

Iñigo Saldise Alda
薩比諾和他們的範式,在二十一世紀
Nabarralde

數字薩比諾阿拉納是迄今為止最受爭議的上個世紀,在我們的土地。人們經常討論的,沒有一個適當的歷史角度來看,這已導致不明白他的真正個性。目前,在21世紀初期,它是很容易的,批評這個字,沒有一個評估的情況下,圍繞在他的時候,他創造了他的工作,我們知道, "範式aranista " 。

在十九世紀中期, bizkaia是一個領土以壓倒多數的巴斯克喇叭。在罕見的兩個或三個數十年來,由於對採礦和隨後的工業化,這源於它,即全港收到大量移民的湧入,他們的第一語言是西班牙語表達。

在這些年中的人口bizkaia遠低於目前的,並達成了這一對CF納瓦爾在第二次世界大戰之後, 1 。目前雙打人口。這部分人口的增加是由於大量移民的湧入,再加上隨著工業化的地區,挑起了一個真正的社會革命bizkaia 。

該運動的工人,不論是作為非巴斯克語, revindicaron改善,在苛刻的工作條件所受的日常。但對於講西班牙語的巴斯克民族問題是一個問題,沒有任何意義。他們被西班牙人充當這樣的,但並沒有發動了駭人聽聞的工作條件的承受能力,以及那些從bizkainos 。

所以,薩比諾看到,在一個眨眼國家的人知道失踪了的時刻。這導致他索回,以一種烏托邦的起源,據他講,而不是在各個對應的現實,他的時代,還是歷史的巴斯克國家。

原biscayan領土上的,獨立的神話,其中pactó的,你給你與西班牙王國,是斷然不真實的。這種做法源於錯誤的歷史無知薩比諾的部分原因是缺乏,在他的時候,一個史學結集出版,現在存在著。然後勉強知道bizkaia是唯一的獨立,一直與其他巴斯克語地區,而在英國的納瓦爾。

一百多年前還沒有出版他的作品的作者一樣pello esarte ,托馬斯烏薩因基,米蓋爾sorauren , bixente尼爾森izko , aitor佩斯卡多...如果我們發現這個智力支持,是很容易到Intuit薩比諾阿拉納便制定了一個非常不同的範式,其中留給我們。但是,我們必須記住,有已被頭腦preclaras在他的時間,甚至更早時候,他們有另外的眼光,有別於發達國家。

他們是同時代他們的,例如,該集團的iruñea , " euskaros " ,其中我們找到campion altadill , aranzadi , iturralde或其他職務,以設計的歷史性的土地,非常不同,以捍衛薩比諾。

好奇地看到一個有趣的特性,幾乎被遺忘的今天,也bizkaino所謂anacleto奧圖埃塔,誰娶了外甥女的薩比諾阿拉納。這名男子離開了p.n.v. anv以發現。在意識形態上存在分歧,促使他放棄黨,成為一個真正的napartarra ,留下了工作,為了子孫後代,必須對國家的政治vasconia nabarra 。在這項工作,並提出了"範式納瓦爾"為根本依據,為正確的認識歷史,我們的土地。

顯然,薩比諾所發生的許多其他人。輸給了納瓦拉地區由於持續的軍事入侵,自1054年, "國家政治"給出路"文化民族" ,在土下,卡斯蒂利亞。所以,自16世紀發現的著作認為,談論巴斯克國,而他所謂的euzkadi , intentándole舉一個錯誤政治細微差別缺乏,而且政治權力,本身已不復存在,代之說,一個外國政權。這兩個詞的真正適當談民俗,美食,運動,風景,詩歌,音樂,文學等。

說話的"民族政治" ,一講納瓦爾,因此資本的政策:主權,憲法,司法管轄權,國際條約,國王,戰爭,征服,在國際論壇上…所有這一切都使我們有一個基礎的歷史性政治的實際存在該國巴斯克地區,其中包括7個土歷史性薩比諾告訴我們,再加上另一個說,他(和其他人)的人,忽視了國家的一部分納瓦拉。

應該說,在入侵發生後,不只是多年,但數百年來的。因此,在納瓦爾減少到了最低程度,目前的纖維連接蛋白,作為最後佔領了西班牙人,南比利牛斯山脈,促使其居民被視為納瓦爾,政治而言,雖然目前的巴斯克自治區,巴斯克人都相信,不講任期文化。

今天,時代在變化,各正日益巴斯克人,西方人也開始把自己稱為納瓦爾。

Iñigo Saldise Alda
sabinoとそのパラダイムは、 21世紀に
Nabarralde

sabino aranaの姿は、これまでで最も物議を醸すには、前世紀の我々の土地だ。頻繁に議論されたことがなく、正しい歴史観、これを受けて、自分の本当の性格を理解していない。現時点では、 21世紀の初めには、批判することは非常に簡単にすることなく、このキャラクターを取り巻く状況の評価の時期に創られた彼は、彼の作品は、我々として知っている"パラダイムaranista 。 "

は、 19世紀半ばには、領土bizkaiaはバスク語で圧倒的多数のスピーカーです。二、三十年でまれなので、これは、工業化とその後の茎から採掘することは、その領土を受けた大規模な移民の流入は、母語は、スペイン語表現です。

その年の人口は、現在のbizkaiaを大きく下回っていたに達しているとcfナヴァール1次、第2次世界大戦。現時点では人口のダブルスです。この巨大な人口増加のため、移民の流入は、その地域の産業化に結合して、真の社会革命bizkaia挑発する。

従業員の動きは、非バスク語の両方で、過酷な労働条件を改善し、 revindicaron毎日苦しんでいます。しかし、バスク語、スペイン語圏の国の質問には、いかなる意味においても問題なし。かれらはスペインや行動など、ではないが繰り広げられたことによる労働条件の恐るべきクマだけでなく、それらのbizkainosからです。

だから、 sabinoのこぎりで瞬く間にその国の人のために少し時間を知っていた姿を消した。これをきっかけに彼の主張するユートピアに戻る起源は、彼によると、すべてに対応していないとの現実の自責点は、歴史的な状態や、バスク語です。

バスク語、元の領土は、独立した神話上、これをあなたがたpactó王国スペインでは、きっぱりとは、真実ではない。このアプローチは、誤った歴史的な無知に由来する部分をsabinoで不在のため、彼の時間、日付、正史収集や、今では存在しています。それからやっと知っていただけだったbizkaia独立とともに、他のバスク地方の管轄は、在任中の王国ナヴァール。

100年前、彼の作品の作者のように日付がないpello esarte 、トーマスurzainqui 、ミケルsorauren 、 bixenteセラノizko 、アイトールペスカドール...我々が見つかりましたが、この知的直観sabino aranaのサポートは、簡単に開発が我々は非常に異なるパラダイムをbequeathed 。しかし、我々はすでに必要があることを覚え、自分の時間と心preclaras以前にも、彼らは別のビジョンは、先進異なっている。

彼らは彼らの契約は、たとえば、同グループのiruñea 、 " euskaros "は、我々の間でこれを見つけるキャンピオンaltadill 、 aranzadi 、イトゥラルデまたはその他のポジションは、デザインとしての我々の歴史的な土地には、非常に異なるsabinoを守っている。

好奇心に駆られ、興味深いキャラクターを参照して、ほとんど忘れてしまった今日、 bizkaino呼ばanacleto ortuetaも、誰と結婚するの姪sabino arana 。この男の左p.n.v.方には見つかりませんでした。イデオロギーの違いは、党を放棄することがきっかけとなった本物のnapartarra 、後世に残すために、仕事をして、州の政治的規範vasconia nabarra 。そして、その作業をもたらします。 "パラダイムナヴァール"としての根本的な基礎を理解し、正しい歴史を我々の土地だ。

はっきりとは、他の多くのsabinoに何が起こったのです。領土を失ってナヴァール連続軍事侵略のために1054以降は、 "国の政治"道を与えた"文化国家"の管轄下には、カスティーリャ。だから見つかった16世紀以来のことについて記述してバスク国は、どのeuzkadiと呼ばれる彼は、誤った政治的なニュアンスを与えるintentándole欠けては、政治権力そのものとしていた外国人のパワーに置き換えられることです。両方の条件が本当に適切な民話を話している、ガストロノミー、スポーツ、風景、詩、音楽、文学といったようになります。

取り立てて言うほどの"国の政治"と話すの1つ、したがって資本金政策ナヴァール:主権は、憲法には、管轄権は、国際条約では、王は、戦争、征服、存在感…全ての国際フォーラムで、この歴史的政治的根拠は私たちには、実際に存在するバスクの状態には、 7つの地域の歴史を網羅したsabino私たちは、さらに別の人が彼(その他)の部分が無視された状態ナヴァール。

それが追加されるはずの侵攻が発生して、年間だけではありませんしかし、何世紀にもわたっています。したがって、ナバルには、減額を最小には、現在のcfn 、最後に占拠されたとして、スペイン、ピレネー山脈の南には、その指示されたとみなさナヴァール住民は、政治的な用語は、コミュニティの中に、現在のバスク自治、 basques排他的には考えられては、任期文化です。

今日では、それぞれの時代が変わったとは、西洋人が増え始めているコールbasquesナヴァール自身です。

Iñigo Saldise Alda
20 - sabino과 그들의 첫 번째 세기의 패러다임
Nabarralde

arana는 지금까지 sabino의 모습은 지난 세기에 가장 논란이 우리의 땅. 그것은 종종 논의가없이는 올바른 역사적 관점에서 보면 그의 진정한 성격을 이해하지 않는가 주도합니다. 현재 70 년대 초반 20 - 첫 번째 세기의 특징이없이 비판하는 것은 매우 쉬운 상황의 평가 시간에 그를 둘러싼 그의 작품을 만들 때, 우리는 안다 "패러다임 aranista합니다."

년대 중반 - 19 세기, 압도적 다수의 영토는 bizkaia 바스크어 스피커합니다. 드문 두 개 또는 3 개의 수십년, 채광 및 이후의 산업화로 인해 어떤 줄기으로부터, 그 지역을받은 이민자 대량 유입, 누구의 첫 번째 언어는 스페인 표현합니다.

이러한 년 bizkaia의 인구는 현재와 도달 아래에있는 자 cf 나바 르로 다음과 같은 제 2 차 세계 대전의 한합니다. 현재 복식 인구합니다. 거대한 유입이 인구 증가로 인해 이민, 결합과 산업화의 영역에서 진정한 사회 혁명을 자극 bizkaia합니다.

노동자의 움직임을 둘 다로이 아닌 - 바스크어, 가혹한 노동 조건의 개선을 revindicaron 고통을 매일합니다. 그러나 스페인 - 말하기 바스크어 국립 질문에 대한 문제가없이는 의미합니다. 그들은 스페인과 행동을 같은,하지만 지독한 근로 조건에 의해 벌였다되지 않습니다 곰이뿐만 아니라 이들로부터 bizkainos합니다.

그래서, sabino 본 나라는 눈 깜짝할 순간에 대한 누가 알았 사라졌다. 그에게 손해 배상이 주도 유토피아로 돌아 원천, 그의 말에 따르면,이 아니라 자신의 모든 시대의 현실에 대응이나 역사적인 상태 바스크어합니다.

원래 바스크어 영토, 독립 신화, pactó의 어느 왕국에 당신이 당신에게 스페인,이 단호하게 사실이 아닙니다. 잘못된 역사적인 무지에서 줄기 sabino이 접근법의 일부로 인한 결석, 그의 시간을, 역사학 수집을 출판했고 지금도 존재합니다. 그런 다음이 거의 알고 bizkaia 불과했다 독립적와 함께 다른 바스크어 지역, 반면에 나바 르의 나라를합니다.

그의 작품은 게시되지 않는 100 년 전에 pello esarte처럼 저자, 토마스 urzainqui, mikel sorauren, bixente serrano izko, aitor pescador ... 이 지적이 발견했습니다 쉬운 직관 sabino arana 지원은 아주 다른 형태의 패러다임을 개발하는가 우리를 bequeathed. 그러나, 우리가 꼭 기억해야만 할 마음이있다 preclaras 이미 그의 시간과 심지어는 이전 버전, 그들은 이미 다른 비전을, 다른에서 개발한합니다.

그들은 계속 그들의, 예를 들어, 그룹의 iruñea, "euskaros", 중 campion 찾을 altadill, aranzadi, iturralde 또는 다른 위치의 디자인의 역사적인 토지로, 아주 다른 sabino를 옹호합니다.

재미있는 문자를보고 호기심, 거의 잊어버린 오늘, bizkaino 불리는 anacleto ortueta 또한, 누가 조카의 결혼을 sabino arana합니다. 이 남자를 떠난 p.n.v. anv을 발견합니다. 이념 차이가 그를 주도가되어 파티를 실제 napartarra을 포기하고 떠난 상태에 절대적으로 후세에 대한 작업 vasconia의 정치 nabarra합니다. 그 직장과 수면의 "패러다임 나바 르"라는 근본적인 기초에 대한 우리의 땅의 역사의 올바른 이해를합니다.

명확하게, sabino 무슨 일이 많은 다른 사람합니다. 나바 르 의해 영토로 인해 지속적인 군사 침략을 잃고 1,054 이래, "국내 정치"준 방법을 "문화 민족"을 준주 아래에 카스티야. 그래서 16 세기 이후의 기록을 발견 바스크국에 대해 얘기가, 어느 전화를 했어요 euzkadi, 잘못된 정치 다룰 줄 intentándole 부족, 그리고 정치 권력 그 자체가 외국 전력이 있었다으로 교체합니다. 두 용어는 적절한 얘기를 정말 민속, 요리, 스포츠, 풍경,시, 음악, 문학 등.

통화의 "국내 정치"와 한 이야기를 대문자로 나바 르 따라서 정책 : 주권, 헌법, 관할권, 국제 협약, 임금, 전쟁, 정복, 국제 포럼… 존재를 우리에게이 모든 역사적인 정치의 실제 존재의 근거 의 상태 바스크어, 7 개의 지역을 포함하는 역사적인 sabino 말해, 그리고 또 다른 그 (및 기타)의 상태를들이 나바 르의 일부를 무시합니다.

그것 침공가 발생했다고 덧붙였다해야한다뿐 아니라 수년 동안 그러나 수세기 동안합니다. 따라서,이 줄어들 나바 르를 최소화, 현재 cfn, 스페인에 의해 점령으로서 마지막으로, 남쪽의 산맥, 어떤 메시지가 해당 주민들이 나바 르로 간주, 정치 용어,하는 동안 지역 사회의 현재 바스크어 자율, basques들이 믿고 단독, 임기 문화를합니다.

오늘은 시대가 변하고 있으며 각은 점점 더 자신에게 전화 basques 서양인은 나바 르 시작합니다.

2008/02/20

Iruñea, Febrero de 2008

Iñigo Saldise Alda
¿Kosovo? ¿Y el Estado de los vascos?
Nabarralde

El pasado día 18 de Febrero de 2008, en el periódico DEIA, aparecía un artículo de Robert Scarcia, titulado Kosovo, los vascos y la unidad de los rusos. Es un escrito interesante, como puede ser que Kosovo declare su independencia, aunque en dicho escrito del señor Scarcia realiza una comparación entre serbios y vascos, que cuando menos se podíamos tachar de inadecuada, incluso, si nos ponemos, algo dañina para la tan ansiada soberanía de nuestro Estado. Dicha afirmación dice lo siguiente:

"Además, desde una perspectiva histórica y cultural, pretender que los serbios reconozcan que Kosovo ya no forma parte de su patria por razones demográficas o de preferencia política equivale a pretender que los soberanistas vascos acepten que Navarra, la tierra de la famosa lingua navarrorum y del antiguo reino no forma parte de Euskal Herria..."

Si tomamos esa perspectiva histórica y política, dejando momentáneamente aún lado la perspectiva cultural, los vascos serían equiparables a los serbios, pero a diferencia de éstos, los vascos no hemos sido desplazados mayoritariamente de nuestro país. Simplemente este país ha sufrido una emigración desmedida desde mediados del siglo XIX, principalmente en la provincia de Bizkaia, que por aquel entonces tenía la mitad de población que la provincia de Navarra.

Este hecho histórico provocó la reacción de Sabino Arana Goiti, que busca la creación de un Estado para el pueblo vasco (Euskal Herria), el cual llamó Euzkadi. Hay que recordar que en el siglo XIX no había los medios de publicación, distribución y comunicación actuales, es más, ni siquiera era imaginable algo que llamamos Internet. Así pues, Sabino se inventó un nombre para un Estado, que ya existía.

El Estado de los vascos se creó, ante las circunstancias que les rodearon, en el año 824, en forma de Reino de Pamplona, por los entonces conocidos como vascones independientes o navarros. Un peregrino francés, que transitó por el Reino de Pamplona camino de Santiago de Compostela, llamado Aimeric Picaud escribió:

"En algunas de sus comarcas, sobretodo en Vizcaya y Álava, el hombre y la mujer navarros..."

Sancho VI "El Sabio" es el que acomoda el nombre del Estado, en forma de reino, al de sus habitantes, llamándolo Navarra. Deja por escrito que la lingua navarrorum es la lengua del país, Navarra, que incluye las tierras del Duranguesado, Araba y Gipuzkoa. Para entonces ya no se encontraba el Señorío de Vizcaya. La razón no es que fuese independiente, sino la política, en beneficio personal, realizada por la Casa de Haro. Manuel de Irujo, en un artículo suyo, sobre Oñaz y Ganboa, nos aclara bastante sobre dicha política procastellana.

Concluyendo, en la actualidad muchos somos los que tenemos muy claras las cosas en materia cultural y política. Nuestra cultura es la vasca y nuestro estatus político es el de navarros. Y todo gracias a una perspectiva histórica y políticas correctas, gracias al trabajo realizado a lo largo de nuestra historia, por muchos vascos, es decir, por muchos navarros.

Iñigo Saldise Alda
Le Kosovo est-il? Et l'État des Basques?
Nabarralde

Le dernier jour le 18 février 2008, le journal DEIA, un article de Robert Scarcia intitulé Kosovo, les Basques et de l'unité de la Russie. Il s'agit d'une lettre intéressante, comme on pouvait le Kosovo a déclaré son indépendance, bien que, dans cette lettre de M. Scarcia fait une comparaison entre les Serbes et les Basques, qui pouvaient frapper à tout le moins être insuffisant, même si nous, quelque chose de nuisible à la souveraineté tant attendue De notre État. Cette déclaration se lit comme suit:

"En outre, à partir d'une perspective historique et culturelle, en essayant d'obtenir les Serbes à reconnaître que le Kosovo ne fait plus partie de leur patrie pour des raisons démographiques ou d'option politique équivaut à prétendre que les souverainistes Basques accepter que la Navarre, la terre de la célèbre et Navarrorum langue de l'ancien royaume ne fait pas partie du Pays basque ... "

Si nous prenons cette perspective historique et politique, même momentanément en laissant de côté la perspective culturelle, les Basques seraient comparables aux Serbes, mais contrairement à ces derniers, les Basques n'ont pas été déplacées, principalement dans notre pays. Juste ce pays a souffert de manière disproportionnée l'émigration à partir du milieu du XIXe siècle, principalement dans la province de Biscaye, puis avait la moitié de la population de la province de Navarre.

Cet événement historique a provoqué la réaction de Sabino Arana Goiti, qui demande la création d'un Etat pour le peuple basque (Pays basque), qui demandait Euzkadi. Il faut se rappeler que dans le dix-neuvième siècle il n'y avait aucun moyen de publication, de distribution et de la communication, par ailleurs, il n'est même pas concevable que nous appelons l'Internet. Ainsi, Sabino a été inventé un nom pour un État qui existait déjà.

L'État des Basques a été créé avant les circonstances qui les entourent, en l'an 824, sous la forme du Royaume de Pampelune, alors connu comme indépendant ou basque Navarre. Un pèlerin français qui sont passés par le Royaume de Pampelune chemin de Saint Jacques de Compostelle, nommé Aimeric Picaud a écrit:

"Dans certaines de leurs comtés, principalement dans la province de Vizcaya et Alava, Navarre, les hommes et les femmes ..."

Sanche VI le Sage "est celui qui reçoit le nom de l'Etat sous la forme d'un royaume, les habitants, appelant Navarre. Stop écrit que navarrorum est la langue véhiculaire de la langue du pays, la Navarre, qui comprend les terres de Duranguesado, Aruba et Gipuzkoa. D'ici là, il n'avait pas la Seigneurie de Biscaye. La raison n'est pas qu'ils soient indépendants, mais la politique, de gain personnel, effectué par la Casa de Haro. Manuel de Irujo, dans un article de son, et sur Oñaz Ganboa , Nous a expliqué assez sur cette politique procastellana.

En conclusion, nous sommes aujourd'hui beaucoup d'entre nous qui ont des choses très claires dans le domaine de la culture et de la politique. Notre culture est le basque, et notre statut politique est celle de la Navarre. Et tous grâce à une perspective historique et les bonnes politiques, grâce au travail accompli tout au long de notre histoire, de nombreux Basques, c'est-à-dire beaucoup de Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Is Kosovo? And the State of the Basques?
Nabarralde

The last day on February 18, 2008, the newspaper DEIA, featured an article by Robert Scarcia entitled Kosovo, the Basques and unity of the Russians. It is an interesting letter, as might Kosovo declared its independence, although in that letter from Mr. Scarcia makes a comparison between Serbs and Basques, who could strike at the very least be inadequate even if we, something harmful to the long-awaited sovereignty of our State. That statement reads as follows:

"In addition, from a historical and cultural perspective, trying to get the Serbs to recognize that Kosovo is no longer part of their homeland for demographic reasons or political preference equivalent to pretend that the sovereignists Basques accept that Navarre, the land of the famous and lingua navarrorum the ancient kingdom is not part of the Basque Country ... "

If we take that historical perspective and political life, even momentarily leaving aside the cultural perspective, the Basques would be comparable to the Serbs, but unlike these, the Basques have not been displaced mainly in our country. Just this country has suffered a disproportionate emigration from the mid-nineteenth century, mainly in the province of Bizkaia, then had half the population of the province of Navarre.

This historic event caused the reaction of Sabino Arana Goiti, which seeks the creation of a state for the people basque (Basque Country), which called Euzkadi. It must be remembered that in the nineteenth century there was no means of publication, distribution and communication, moreover, it was not even conceivable something we call the Internet. Thus, Sabino was invented a name for a State that already existed.

The State of the Basques was created, before the circumstances surrounding them, in the year 824, in the form of Kingdom of Pamplona, by then known as independent Basque or Navarre. A French pilgrim who passed by the Kingdom of Pamplona path of Santiago de Compostela, named Aimeric Picaud wrote:

"In some of their counties, mainly in Vizcaya and Alava, men and women Navarre ..."

Sancho VI the Wise "is the one that accommodates the name of the State in the form of a kingdom, the inhabitants, calling Navarre. Stop writing that the lingua navarrorum is the language of the country, Navarre, which includes the lands of Duranguesado, Aruba and Gipuzkoa. By then he was not the Lordship of Biscay. The reason is not that it be independent, but politics, personal gain, performed by the Casa de Haro. Manuel de Irujo, in an article of his, and on Oñaz Ganboa, we explained enough about this policy procastellana.

In conclusion, today we are many of us who have very clear things in the field of culture and politics. Our culture is the Basque and our political status is that of Navarre. And all thanks to a historical perspective and the right policies, thanks to the work done throughout our history, for many Basques, ie many Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Ist Kosovo? Und der Staat der Basken?
Nabarralde

Der letzte Tag am 18. Februar 2008, die Zeitung DEIA, featured einen Artikel von Robert Scarcia berechtingKosovo, die Basken und die Einheit der Russen. Es ist ein interessanter Brief, als könnte das Kosovo seine Unabhängigkeit erklärte, obwohl in diesem Schreiben von Herrn Scarcia macht einen Vergleich zwischen Serben und Basken, der Streik könnte zumindest als unzureichend, auch wenn wir, was schädlich für die lange erwartete Souveränität Von unseren Staat. Diese Erklärung lautet wie folgt:

"Hinzu kommt, dass aus einem historischen und kulturellen Perspektive, die versucht, sie zu erkennen, dass die Serben im Kosovo ist nicht mehr Teil ihrer Heimat aus demographischen Gründen oder politischen Präferenzen gleichwertig zu tun, dass die Basken SouveränistInnen akzeptieren, dass Navarra, das Land des berühmten und Lingua navarrorum der alten Reich ist nicht Teil des Baskenlandes ... "

Wenn wir die historische Perspektive und politischen Leben, die momentan noch abgesehen von der kulturellen Perspektive, die Basken wäre vergleichbar mit den Serben, aber im Gegensatz zu diesen, die Basken wurden nicht Vertriebenen vor allem in unserem Land. Genau dieses Land erlitten hat, eine unverhältnismäßige Auswanderung aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, vor allem in der Provinz Bizkaia, dann hatte die Hälfte der Bevölkerung der Provinz Navarra.

Dieses historische Ereignis verursacht die Reaktion von Sabino Arana Goiti, der darauf abzielt die Schaffung eines Staates für die Menschen Baske (Baskenland), die namens Euzkadi. Es muss daran erinnert werden, dass im neunzehnten Jahrhundert gab es keine Möglichkeit der Veröffentlichung, Vertrieb und Kommunikation, außerdem war es nicht einmal denkbar, etwas nennen wir das Internet. So, Sabino erfunden wurde ein Name für einen Staat, die bereits existierten.

Der Staat der Basken wurde erstellt, bevor die Umstände, die sie im Jahr 824, in der Form des Königreichs Pamplona, dann bekannt als unabhängigen baskischen oder Navarra. Ein französischer Pilger, die durch das Königreich von Pamplona Weg von Santiago de Compostela, benannt Aimeric Picaud schrieb:

"In einigen ihrer Länder, vor allem in Vizcaya und Alava, Männer und Frauen Navarra ..."

Sancho VI der Weisen "ist das eine, beherbergt den Namen des Staates, in der Form eines Königreiches, die Einwohner, fordern Navarra. Stop schriftlich mit, dass die lingua navarrorum ist die Sprache des Landes, Navarra, die auch das Land Duranguesado, Aruba und Gipuzkoa. Bis dahin war er nicht der Herrschaft von Biskaya. Der Grund ist nicht, dass sie unabhängig sein, aber die Politik, persönliche gewinnen, die von der Casa de Haro. Manuel de Irujo, in einem Artikel der seine, und auf Oñaz Ganboa , Erklären wir genug über diese Politik procastellana.

Abschließend, wir sind heute viele von uns haben sehr deutlich, was in den Bereich von Kultur und Politik. Unsere Kultur ist die baskische und unsere politischen Status ist, dass von Navarra. Und das alles dank einer historischen Perspektive und die richtige Politik, dank der Arbeit in unserer gesamten Geschichte, für viele Basken, dh viele Navarra.

Iñigo Saldise Alda
È il Kosovo? E lo Stato della baschi?
Nabarralde

L'ultimo giorno del 18 febbraio 2008, il giornale DEIA, caratterizzata da un articolo di Robert Scarcia diritto Kosovo, i baschi e di unità dei russi. Si tratta di un interessante lettera, come potrebbe il Kosovo ha proclamato la sua indipendenza, anche se in tale lettera dal Sig Scarcia fa un confronto tra serbi e baschi, che potrebbe colpire perlomeno essere insufficiente, anche se noi, qualcosa di dannoso per la tanto attesa sovranità Del nostro Stato. Dichiarazione che recita come segue:

"Inoltre, da un punto di vista storico e culturale, cercando di ottenere i serbi del Kosovo a riconoscere che non è più parte della loro patria per ragioni demografiche o politico preferenza equivalente a fingere che la sovereignists baschi accettare che Navarra, la terra del famoso e L'antica lingua navarrorum regno non è parte del Paese basco ... "

Se consideriamo che la prospettiva storica e la vita politica, anche momentaneamente lasciando da parte la prospettiva culturale, i baschi sarebbero paragonabili ai serbi, ma a differenza di questi, i baschi non sono state sfollate soprattutto nel nostro paese. Proprio questo paese ha subito una sproporzionata emigrazione dalla metà del XIX secolo, principalmente nella provincia di Biscaglia, poi ha avuto la metà della popolazione della provincia di Navarra.

Questo storico evento ha provocato la reazione dei Goiti Sabino Arana, che mira alla creazione di uno stato per il popolo basco (Paese Basco), che ha chiesto Euzkadi. Va ricordato che nel XIX secolo vi era alcuna possibilità di pubblicazione, la distribuzione e la comunicazione, del resto, non è stato nemmeno concepibile qualcosa che chiamiamo Internet. Così, Sabino è stato inventato un nome per uno Stato che già esisteva.

Lo Stato della baschi è stato creato, prima che le circostanze li, in 824 anni, in forma di Regno di Pamplona, da allora noto come indipendente basco o Navarra. Un pellegrino francese che ha passato dal Regno di Pamplona cammino di Santiago de Compostela, denominata Aimeric Picaud ha scritto:

"In alcuni di loro contee, soprattutto in Vizcaya e Alava, uomini e donne di Navarra ..."

Sancho VI il Saggio "è quella che ospita il nome dello Stato e la forma di un regno, gli abitanti, chiedendo Navarra. Stop iscritto navarrorum che la lingua è la lingua del paese, Navarra, che comprende le terre di Duranguesado, Aruba e Gipuzkoa. Da allora non era la Signoria di Biscaglia. La ragione non è che sia indipendente, ma la politica, guadagno personale, effettuato mediante la Casa de Haro. Manuel de Irujo, in un articolo del suo, e su Oñaz Ganboa , Ci ha spiegato abbastanza su questo procastellana politica.

In conclusione, oggi ci sono molti di noi che hanno molto chiaro le cose nel campo della cultura e della politica. La nostra cultura è il basco e il nostro status politico è quello della Navarra. E tutto grazie a una prospettiva storica e le politiche di destra, grazie al lavoro svolto in tutta la nostra storia, per molti baschi, cioè molti di Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Kosovo é? E do Estado do bascos?
Nabarralde

O último dia em 18 de fevereiro de 2008, o jornal DEIA, caracterizado por um artigo intitulado Robert Scarcia Kosovo, os bascos e unidade dos russos. É uma interessante carta, como poderia Kosovo declarou a sua independência, embora nessa carta do Sr. Scarcia faz uma comparação entre sérvios e bascos, que poderiam atingir, no mínimo, mesmo que seja insuficiente, algo nocivo para a há muito esperada soberania Do nosso Estado. Essa declaração tem a seguinte redacção:

"Além disso, a partir de uma perspectiva histórica e cultural, a tentar obter os sérvios do Kosovo a reconhecer que já não faz parte de sua terra natal para razões demográficas ou preferência política equivalente a fingir que os bascos sovereignists aceitar que Navarra, a terra do famoso e Lingua navarrorum o antigo reino não é parte do País Basco ... "

Se tivermos essa perspectiva histórica e da vida política, mesmo momentaneamente deixando de lado a perspectiva cultural, os bascos seriam comparáveis aos sérvios, mas, ao contrário destes, os bascos não foram deslocadas principalmente no nosso país. Somente este país sofreu uma desproporcionada emigração a partir de meados do século XIX, principalmente na província de Biscaia, então tinha metade da população da província de Navarra.

Este acontecimento histórico causou a reação de Sabino Arana Goiti, que visa a criação de um Estado para o povo basca (País Basco), que apelou Euzkadi. É preciso não esquecer que, no século XIX, não houve meios de publicação, distribuição e comunicação, aliás, não foi sequer concebível algo que chamamos de Internet. Assim, Sabino foi inventado um nome de um Estado que já existiu.

O Estado dos bascos foi criada, antes de as circunstâncias em torno deles, no ano 824, na forma do Reino de Pamplona, até então conhecida como independente basco ou Navarre. Um peregrino francês que passaram pelo Reino de Pamplona caminho de Santiago de Compostela, chamado Aimeric Picaud escreveu:

"Em alguns dos seus municípios, principalmente na província de Biscaia e Alava, homens e mulheres Navarra ..."

Sancho VI o Sábio "é a única que acomoda o nome do Estado sob a forma de um reino, os habitantes, chamando Navarra. Stop escrito que a lingua navarrorum é a língua do país, Navarra, que inclui as terras de Duranguesado, Aruba e Gipuzkoa. Até então, ele não era o Lordship de Biscaia. A razão é que ela não é independente, mas política, ganho pessoal, realizado pela Casa de Haro. Manuel de Irujo, num artigo da sua, e sobre Oñaz Ganboa , Que explicou o suficiente sobre esta política procastellana.

Em suma, estamos hoje a muitos de nós que têm coisas muito claras no domínio da cultura e da política. A nossa cultura é o basco eo nosso estatuto político é a de Navarra. E tudo graças a uma perspectiva histórica e as políticas adequadas, graças ao trabalho realizado ao longo da nossa história, para muitos bascos, ou seja, muitos Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Is Kosovo? En de staat van de Basken?
Nabarralde

De laatste dag op 18 februari 2008, de krant DEIA, functionaliteit van een artikel door Robert Scarcia recht Kosovo, de Basken en de eenheid van de Russen. Het is een interessante brief, kan de onafhankelijkheid van Kosovo verklaard, hoewel het in die brief van de heer Scarcia maakt een vergelijking tussen de Serviërs en de Basken, die staking op zijn minst ontoereikend is, zelfs als wij iets schadelijk zijn voor de langverwachte soevereiniteit Van onze Staat. Die verklaring luidt als volgt:

"Bovendien, vanuit een historisch en cultureel perspectief, een poging om de Serviërs te erkennen dat Kosovo is niet langer een deel van hun vaderland om demografische redenen of politieke voorkeur gelijkwaardig te beweren dat de Basken sovereignists accepteren dat Navarra, het land van de beroemde en Lingua navarrorum het oude koninkrijk is geen deel van het Baskenland ... "

Als we dat historisch perspectief en politieke leven, nog even afgezien van de culturele perspectief, de Basken zou vergelijkbaar zijn met de Serviërs, maar in tegenstelling tot deze, de Basken niet zijn ontheemd vooral in ons land. Just dit land heeft te kampen gehad met een onevenredig emigratie uit het midden van de negentiende eeuw, voornamelijk in de provincie Bizkaia, dan had de helft van de bevolking van de provincie Navarra.

Dat is een historische gebeurtenis veroorzaakt de reactie van Sabino Arana Goiti, die beoogt de oprichting van een staat voor de mensen baskisch (Baskenland), waarin werd opgeroepen Euzkadi. Men moet niet vergeten dat in de negentiende eeuw was er geen middel van de publicatie, distributie en communicatie, bovendien, het was zelfs niet denkbaar iets noemen we het internet. Zo, Sabino werd uitgevonden een naam voor een land dat al bestond.

De Staat van de Basken is gemaakt, vóór de omstandigheden daarvan, in het jaar 824, in de vorm van het Koninkrijk van Pamplona, toen bekend als onafhankelijke Baskische of Navarra. Een Franse pelgrim die door het Koninkrijk van Pamplona pad van Santiago de Compostela, genaamd Aimeric Picaud schreef:

"In sommige van hun gemeenten, met name in Vizcaya en Alava, mannen en vrouwen Navarra ..."

Sancho VI de Wijze "is degene die huisvest de naam van de Staat in de vorm van een koninkrijk, de inwoners, bellen Navarra. Stop schrijven dat de lingua navarrorum is de taal van het land, Navarra, waaronder het land van Duranguesado, Aruba en Gipuzkoa. Tegen die tijd was hij niet de Lordship van Biskaje. De reden is niet dat zij onafhankelijk zijn, maar de politiek, persoonlijk gewin, uitgevoerd door het Casa de Haro. Manuel de Irujo, in een artikel van zijn, en op Oñaz Ganboa Wij verklaren genoeg over dit beleid procastellana.

Tot slot, wij vandaag velen van ons hebben heel duidelijk dingen op het gebied van cultuur en politiek. Onze cultuur is het Baskisch en onze politieke status is die van Navarra. En dat alles dankzij een historisch perspectief en de juiste beleid, dankzij het werk in onze geschiedenis, voor vele Basken, dwz vele Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Ειναι το Κοσσυφοπεδιο; Και το κρατος των Βασκων;
Nabarralde

Την τελευταια ημερα κατα την 18 Φεβρουαριου 2008, η εφημεριδα DEIA, φιγουραριζε ενα αρθρο με τιτλο: Robert Scarcia Κοσσυφοπεδιο, οι Βασκοι και της ενοτητας της Ρωσους. Ειναι μια ενδιαφερουσα επιστολη, που θα μπορουσε να κηρυχθει η ανεξαρτησια του Κοσσυφοπεδιου, αν και σε αυτη την επιστολη απο τον κ. Scarcia κανει μια συγκριση μεταξυ των Σερβων και των Βασκων, ο οποιος θα μπορουσε να χτυπησει τουλαχιστον να ειναι ανεπαρκης ακομα και αν εμεις, κατι επιβλαβες για το πολυαναμενομενο κυριαρχια του κρατους μας. Η δηλωση εχει ως εξης:

"Επιπλεον, απο την ιστορικη και πολιτιστικη προοπτικη, προσπαθουμε να πεισουμε τους Σερβους του Κοσσυφοπεδιου να αναγνωρισουμε οτι δεν ειναι πια μερος της πατριδας τους, για δημογραφικους λογους, η πολιτικη προτιμηση ισοδυναμη με προσποιουμαστε οτι οι Βασκοι sovereignists δεχθουμε οτι Ναβαρα, της ξηρας και του περιφημου lingua navarrorum το αρχαιο βασιλειο δεν ειναι μερος της Χωρας των Βασκων ... "

Αν λαβουμε υποψη μας οτι η ιστορικη προοπτικη και πολιτικη ζωη, εστω και στιγμιαια, αφηνοντας κατα μερος την πολιτιστικη προοπτικη, οι Βασκοι θα ειναι συγκρισιμες με τους Σερβους, αλλα σε αντιθεση με αυτες, οι Βασκοι δεν εχουν εκτοπισθεντες κυριως στη χωρα μας. Ακριβως αυτη η χωρα εχει υποστει ενα δυσαναλογο η μεταναστευση απο τα μεσα του δεκατου ενατου αιωνα, κυριως στην επαρχια της Bizkaia, στη συνεχεια, ειχε το ημισυ του πληθυσμου της επαρχιας της Ναβαρρα.

Αυτο το ιστορικο γεγονος που προκαλεσε την αντιδραση των Sabino Arana Goiti, η οποια επιδιωκει τη δημιουργια ενος κρατους για το λαο βασκικα (Χωρα των Βασκων), η οποια ονομαζεται Euzkadi. Θα πρεπει να υπενθυμισω οτι τον δεκατο ενατο αιωνα δεν υπηρχε μεσα δημοσιευσης, της διανομης και της Επιτροπης, εξαλλου, δεν ηταν καν νοητη ζηταμε κατι το Internet. Ετσι, Sabino ειχε εφευρει ενα ονομα για ενα κρατος που ηδη υπηρχε.

Το μελος της Βασκοι εχει δημιουργηθει, πριν απο τις περιστασεις τους, κατα το ετος 824, με τη μορφη του Βασιλειου της Παμπλονα, απο τοτε γνωστη ως ανεξαρτητο βασκικο η Ναβαρα. Ενας Γαλλος προσκυνητης που περασε απο το Βασιλειο της Παμπλονα διαδρομη του Σαντιαγο ντε Κομποστελα, που ονομαζεται Aimeric Picaud εγραψε:

"Σε ορισμενες απο τις χωρες τους, κυριως σε Vizcaya και Alava, ανδρες και γυναικες Ναβαρρα ..."

Sancho VI σοφων "ειναι εκεινο που στεγαζει το ονομα του μελους, με τη μορφη ενος βασιλειου, οι κατοικοι, καλωντας Ναβαρρα. Stop γραπτως οτι η navarrorum γλωσσα ειναι η γλωσσα της χωρας, Navarra, η οποια περιλαμβανει τα εδαφη του Duranguesado, Αρουμπα και Gipuzkoa. Μεχρι τοτε δεν ηταν η Lordship της Γασκωνης. Ο λογος δεν ειναι οτι ειναι ανεξαρτητες, αλλα η πολιτικη, προσωπικο κερδος, που εκτελουνται απο την Casa de Haro. Manuel de Irujo, σε ενα αρθρο του, και για Oñaz Ganboa , εξηγησαμε αρκετα για την πολιτικη αυτη procastellana.

Εν κατακλειδι, σημερα βρισκομαστε πολλοι απο εμας που εχουμε πολυ σαφη πραγματα στον τομεα του πολιτισμου και της πολιτικης. Η νοοτροπια μας ειναι η βασκικη και η πολιτικη μας ειναι οτι το καθεστως της Ναβαρας. Και ολα χαρη σε μια ιστορικη προοπτικη και το δικαιωμα πολιτικες, χαρη στις εργασιες που θα γινουν σε ολη την ιστορια μας, για πολλους Βασκοι, δηλαδη πολλες Ναβαρρα.

Iñigo Saldise Alda
Является ли Косово? И государство басков?
Nabarralde

В последний день, 18 февраля 2008 года газета ОЭИО изображена в статье Роберта Скарчиа под названием Косово, басков и единства русских. Это интересное письмо, как, возможно, Косово объявил о своей независимости, хотя в том, что письмо г-Скарчиа делает сравнение между сербами и баски, которые могли бы исключить, по крайней мере, будет недостаточно, даже если бы мы, что-то вредные для долгожданного суверенитета нашего государства. Это заявление гласит:

"Кроме того, с исторической и культурной точек зрения, пытаясь получить сербов признать, что Косово больше не является частью их родины за демографических причин или политических предпочтений эквивалентна вид, что sovereignists басков согласиться с тем, что Наварра, на земле знаменитой и лингва navarrorum древнего царства, не входит в состав Страны Басков ... "

Если мы будем считать, что исторические перспективы и политической жизни, даже на мгновение оставляя в стороне культурной точки зрения, баски будут сопоставимы с сербами, но в отличие от них, басков, не были перемещены в основном в нашей стране. Просто эта страна страдает непропорционально эмиграции с середины девятнадцатого века, в основном в провинции Bizkaia, затем половина населения провинции Наварра.

Это историческое событие вызвало реакцию Сабино Арана Goiti, которая направлена на создание государства для народа баскский (Страна Басков), в котором содержится призыв Euzkadi. Следует помнить, что в девятнадцатом веке не было средств публикации, распространения и коммуникации, более того, она даже не понятно то, что мы называем "Интернет". Таким образом, Сабино был изобретен название государства, которые уже существуют.

Государство басков была создана, прежде чем обстоятельства, связанные с ними, в этом году 824, в виде Королевства Памплона, к тому времени известный как независимого баскского или Наварра. Один французский паломник, который прошел в Королевство Памплона путь в Сантьяго-де-Компостела, названный Aimeric Пикауд писал:

"В некоторых из своих округов, в основном в Алава и Бискайя, мужчин и женщин, Наварра ..."

Санчо VI Мудрый "является тот, который отвечает от имени государства в виде царство, жителей, призывая Наварра. Остановить письменной форме о том, что лингва navarrorum это язык страны, Наварра, который включает в себя земли Duranguesado, Аруба и Гипускоа. К тому времени он был не Лордство Бискайского. Причина заключается не в том, что оно будет независимым, но и политической жизни, личной наживы, выполняемых в Каса де Аро. Мануэль де Ирухо, в статье его, и о Oñaz Ganboa , мы объяснили, достаточно об этой политики procastellana.

В заключение, сегодня мы многие из нас, кто имеет очень четкие вещи в области культуры и политики. Наша культура является баскский и наш политический статус, что Наваррский. И все благодаря исторической перспективы и правильной политики, благодаря работе, проделанной всей нашей истории, в течение многих басков, то есть многие Наварра.

Iñigo Saldise Alda
ومن كوسوفو؟ والدولة من Basques؟
Nabarralde

آخر يوم 18 شباط / فبراير ، 2008 ، deia الصحيفة ، برزت مقال روبرت scarcia بعنوان كوسوفو ، Basques وحدة من الروس. انه مثير للاهتمام الرسالة ، كما قد اعلنت استقلالها فى كوسوفو ، على الرغم من انه فى رسالة واردة من السيد scarcia يجعل المقارنة بين الصرب وBasques ، الذين يمكن ان الاضراب على أقل تقدير تكون غير كافية حتى لو اننا ، لشيء الضاره التي طال انتظارها السياده دولتنا. هذا وفيما يلي نص البيان :

"وبالاضافة الى ذلك ، من وجهة نظر تاريخية والمنظور الثقافي ، وتحاول الحصول على الاعتراف بأن صرب كوسوفو لم يعد جزءا من وطنهم لاسباب ديموغرافيه او سياسية الافضليه يعادل التظاهر بأن sovereignists Basques يقبل ان منطقة نافارا الذاتية الحكم ، ارض الشهير و اللسان navarrorum القديمة المملكه ليست جزءا من اقليم الباسك... "

واذا اخذنا في ان المنظور التاريخي ، والحياة السياسية ، حتى تلك اللحظة وبغض النظر عن المنظور الثقافي ، Basques سيكون مماثلا الصرب ، ولكن على عكس هذه ، Basques لم المشردين اساسا في بلدنا. عادل هذا البلد قد عانى من الهجره غير متناسب من منتصف القرن التاسع عشر ، وبصورة رئيسية فى مقاطعة bizkaia ، ثم كان نصف سكان الاقليم من منطقة نافارا الذاتية الحكم.

هذا الحدث التاريخي قد تسبب رد فعل sabino أرانا goiti ، التي تسعى الى اقامة دولة للشعب الباسك (بلاد الباسك) ، والذي دعا euzkadi. يجب الا يغيب عن البال انه في القرن التاسع عشر لم يكن هناك وسائل النشر والتوزيع والاتصالات ، فضلا عن ذلك ، فإنه لا يمكن تصور شيء حتى ندعو الانترنت. وهكذا ، sabino اخترع اسم لدولة قائمة بالفعل.

الدولة للBasques انشئت ، قبل الظروف المحيطة بها ، في سنة 824 ، في شكل المملكه بامبلونا ، المعروفة آنذاك باسم الباسك المستقلة او منطقة نافارا الذاتية الحكم. أ الفرنسية الحاج الذي اصدر من قبل المملكه بامبلونا طريق سانتياغو دي كومبوستيلا ، ويطلق عليها اسم aimeric picaud كتب :

"في بعض احتياجاتها من المقاطعات ، وبصورة رئيسية في Vizcaya Alava ، رجالا ونساء منطقة نافارا الذاتية الحكم..."

سانشو السادس الحكيم "هو واحد ان يوفق بين اسم الدولة في شكل من المملكه ، والسكان ، داعيا الى منطقة نافارا الذاتية الحكم. ايقاف كتابه ان اللسان navarrorum هي لغة البلد ، ومنطقة نافارا الذاتية الحكم ، والتي تشمل اراضي duranguesado ، اروبا وgipuzkoa. بها ثم لم تكن السياده بسكاي. والسبب هو ان لا تكون مستقلة ، ولكن السياسة ، وتحقيق مكاسب شخصية ، يؤديها كاسا دي هارو. Irujo مانويل دي ، في مقال له ، وعلى oñaz ganboa ، واوضحنا بما فيه الكفايه حول هذه السياسة procastellana.

وفي الختام ، ونحن اليوم الكثيرين منا الذين الامور واضحة جدا في مجال الثقافة والسياسة. ثقافتنا هي الباسك ومركزنا السياسي هو ان للمنطقة نافارا الذاتية الحكم. وبفضل كل منظور تاريخي والسياسات الصحيحه ، وذلك بفضل العمل الذي أنجزه طوال تاريخنا ، لكثير من Basques ، اي كثير منطقة نافارا الذاتية الحكم.

Iñigo Saldise Alda
是科索沃?和国家的巴斯克人吗?
Nabarralde

最后一天,对2008年2月18日,该报司作了,特写文章,是由罗伯特斯卡尔恰题为科索沃,巴斯克和统一的俄罗斯人。这是一项有趣的信,因为有可能在科索沃宣布独立后,虽然在那封信中,从先生斯卡尔恰作一比较塞族和巴斯克人,他们可以罢工时,至少有不足之处,即使我们,一些有害于人们期待已久的主权我们的国家。该声明全文如下:

"此外,从历史和文化的角度,试图让塞族承认科索沃不再是一部分自己的家园,为人口原因或政治倾向相等于自以为sovereignists巴斯克人接受纳瓦尔,土地的著名语言navarrorum古老王国,是不是一部分巴斯克地区… … "

如果我们考虑到历史的角度和政治生活中,即使是暂时撇开文化的角度来看,巴斯克人,将可媲美塞尔维亚人,但不同于这些,巴斯克人没有得到流离失所,主要是在我们的国家。只是这个国家遭受了不相称的移民潮,从十九世纪中期,主要是在省bizkaia ,则有一半的人口,全省纳瓦拉。

这一历史性事件引起的反应萨比诺阿拉纳戈伊齐,即寻求建立一个国家,为人民巴斯克语(巴斯克国) ,其中要求euzkadi 。但我们必须记得,在19世纪有没有办法出版,发行和传播,而且,它甚至不可以想象的东西,我们称之为互联网。因此,萨比诺是发明了一个名称为一个国家已经存在了。

国家对巴斯克人创立,之前的情况,在今年824人,其形式是英国的潘普洛纳,当时称为独立的巴斯克或纳瓦尔。一位法国朝圣的人通过由英国的潘普洛纳路径的圣地亚哥-德,命名为艾默里克p icaud写道:

"在他们的一些县,主要是在vizcaya和阿拉瓦,男人和女人纳瓦尔… … "

桑丘六智者" ,是一个包容以国家名义在形式上的一个独立王国,居民,呼吁纳瓦尔。一站式书面证明语言navarrorum是该国的语言,纳瓦尔,其中包括土地的duranguesado ,阿鲁巴和gipuzkoa 。届时他不是lordship比斯。原因不在于它是独立的,但政治,私利的,由之家haro 。曼努埃德伊鲁霍,在一篇文章中的他,并就oñaz ganboa ,我们解释不够,这一政策procastellana 。

总之,我们今天是我们当中许多人都非常清楚的东西,在文化领域和政治。我们的文化是巴斯克语和我们的政治地位,是纳瓦拉。和所有的感谢历史的眼光和正确的政策,感谢所做的工作,在我们的历史,对许多巴斯克人,即许多纳瓦尔。

Iñigo Saldise Alda
是科索沃?和國家的巴斯克人嗎?
Nabarralde

最後一天,對2008年2月18日,該報司作了,特寫文章,是由羅伯特斯卡爾恰題為科索沃,巴斯克和統一的俄羅斯人。這是一項有趣的信,因為有可能在科索沃宣布獨立後,雖然在那封信中,從先生斯卡爾恰作一比較塞族和巴斯克人,他們可以罷工時,至少有不足之處,即使我們,一些有害於人們期待已久的主權我們的國家。該聲明全文如下:

"此外,從歷史和文化的角度,試圖讓塞族承認科索沃不再是一部分自己的家園,為人口原因或政治傾向相等於自以為sovereignists巴斯克人接受納瓦爾,土地的著名語言navarrorum古老王國,是不是一部分巴斯克地區… … "

如果我們考慮到歷史的角度和政治生活中,即使是暫時撇開文化的角度來看,巴斯克人,將可媲美塞爾維亞人,但不同於這些,巴斯克人沒有得到流離失所,主要是在我們的國家。只是這個國家遭受了不相稱的移民潮,從十九世紀中期,主要是在省bizkaia ,則有一半的人口,全省納瓦拉。

這一歷史性事件引起的反應薩比諾阿拉納戈伊齊,即尋求建立一個國家,為人民巴斯克語(巴斯克國) ,其中要求euzkadi 。但我們必須記得,在19世紀有沒有辦法出版,發行和傳播,而且,它甚至不可以想像的東西,我們稱之為互聯網。因此,薩比諾是發明了一個名稱為一個國家已經存在了。

國家對巴斯克人創立,之前的情況,在今年824人,其形式是英國的潘普洛納,當時稱為獨立的巴斯克或納瓦爾。一位法國朝聖的人通過由英國的潘普洛納路徑的聖地亞哥-德,命名為艾默里克p icaud寫道:

"在他們的一些縣,主要是在vizcaya和阿拉瓦,男人和女人納瓦爾… … "

桑丘六智者" ,是一個包容以國家名義在形式上的一個獨立王國,居民,呼籲納瓦爾。一站式書面證明語言navarrorum是該國的語言,納瓦爾,其中包括土地的duranguesado ,阿魯巴和gipuzkoa 。屆時他不是lordship比斯。原因不在於它是獨立的,但政治,私利的,由之家haro 。曼努埃德伊魯霍,在一篇文章中的他,並就oñaz ganboa ,我們解釋不夠,這一政策procastellana 。

總之,我們今天是我們當中許多人都非常清楚的東西,在文化領域和政治。我們的文化是巴斯克語和我們的政治地位,是納瓦拉。和所有的感謝歷史的眼光和正確的政策,感謝所做的工作,在我們的歷史,對許多巴斯克人,即許多納瓦爾。

Iñigo Saldise Alda
コソボは? basquesの状態とは?
Nabarralde

最後の日は2008年2月18日、新聞deia 、ロバートscarcia題した特集記事をコソボでは、ロシアのbasquesと団結した。それは興味深い手紙は、コソボの独立を宣言したとしても、ミスターからの手紙にもかかわらず、そのscarciaセルビア人との間で比較するbasques 、誰がストライキを少なくとも我々が不十分な場合でも、何かに有害だと待望の主権我々の状態です。その声明は以下のとおり読み出し:

"また、歴史的文化的な視点から、取得しようとして認識してコソボのセルビア人は、もはや自分の祖国のための人口統計学上の理由から団体または同等の政治的選好しているふりをして受け入れるsovereignists basquesナヴァールは、その土地の有名なと俗navarrorum古代王国のバスク国の一部ではありません... "

もし我々の歴史観や政治生命を取ることは、ひとまず置いといて、瞬間的にも文化的な観点から、 basquesのセルビア人に匹敵するだろうが、これらとは異なり、 basquesされていないが、我々の国を中心に避難した。ただ、この国が苦しんで不均衡な移住から19世紀半ばには、主に県のbizkaia 、次には、州の人口の半分のナバル。

この歴史的な出来事によって引き起こさsabino arana goitiの反応は、国家の創設を求める人々のためのバスク語(バスク国)は、どのeuzkadi呼ばれています。忘れてならないのは、 19世紀の手段がなかったの出版物、流通、通信、しかも、それは我々に電話でもインターネットで何か考えています。したがって、 sabino状態では発明の名前は既に存在しています。

同州のbasquesが作成されると、かれらを取り巻く状況の前に、 1年間で824 、パンプローナ王国の形で、当時として知られるまたはナヴァールバスク独立。可決されたフランスの巡礼者パンプローナ王国のサンティアゴデコンポステーラのパスは、名前を書いたaimeric picaud :

"いくつかの郡では、主にアラバビスカヤとは、男性と女性のナバル... "

サンチョviの賢者"とは、 1つのことには、州の名前王国の形で、住民は、呼び出しナヴァール。 navarrorum俗停止して書くことは、その国の言語で、ナヴァールは、その土地のduranguesadoが含まれ、アルバとgipuzkoa 。れるそれから彼はビスケー支配ではないのです。のではないことを理由に独立したが、政治には、個人的な利得は、実行されるカサデアーロ。マヌエルデirujo 、彼の記事では、としてoñaz ganboaは、この政策については我々に十分な説明procastellana 。

結論としては、今日我々は我々の多くの人が非常に明確なものは、文化や政治の分野です。我々の文化は、私たちの政治的地位とは、バスク語のナバル。そしてすべてのおかげで、正しい歴史観とポリシーについては、作業のおかげで、私たちの歴史を通して行わ、多くのbasques 、すなわち多くのナバル。

Iñigo Saldise Alda
이 코소보? 과 상태를 basques?
Nabarralde

지난 1 일 2008년 2월 18일, 신문 deia, 추천 기사를 scarcia 로버트 의해 자격이 코소보, basques와 단합의 러시아인합니다. 그것은 재미있는 문자,의 독립 선언으로 코소보 수도 있지만 그 편지에서 세르비아와 basques 사이의 비교를 만드는 scarcia 씨, 적어도 될 수있는 유일한 파업에 부적 절한 만약 우리가, 어떤 유해한의 긴 - 대망의 주권을 우리의 상태를합니다. 다음과 같이 해당 진술을 읽습니다 :

"또한, 역사적, 문화적 관점에서,이 인식하는 얻으려고 코소보는 세르비아 인들이 그들의 고국에 대한 부분은 더 이상 인구 통계 학적 이유로 또는 이에 상응하는 정치적 성향에 sovereignists basques 받아들일 수있는 것처럼하고 나바 르, 토지의 유명 인사와 고대의 왕국을 navarrorum 혀 바스크국의 일부가 아닙니다 ... "

만약 우리가 그 역사적인 관점과 정치 생활, 심지어 문화의 관점이 잠시 제쳐두고 떠난다는 비교가 될 basques 세르비아,하지만 이들과는 달리, 우리 나라를 중심으로 basques 대피되지 않았습니다. 그저이 나라는 불균형을 겪었 - 19 세기 중반에서 이민, 주로 지방에서 bizkaia, 그리고 지방의 인구가 절반 나바 르합니다.

이 역사적인 이벤트를 sabino arana goiti의 원인에 대한 반응이있는 사람들을위한 추구하는 상태를 만드는 것입니다 바스크어 (바스크국)로 불리는 euzkadi합니다. 19 세기에해야합니다 기억의 수단이 없었 출판, 배포 및 커뮤니케이션, 또한, 그것은 인터넷 전화를 할 생각조차합니다. 따라서, sabino는 이미 존재하는 상태의 이름을 발명합니다.

의 상태 basques을 만들었을 둘러싼 정황 전에 그들을 년 824, 팜플로나 왕국의 형태로 다음 나바 르로 알려진 독립 바스크어하거나합니다. 프랑스의 순례자 팜플로나 왕국의 경로를 통과한 산티아고 드 compostela, 명명된 aimeric picaud 작성 :

"일부의 카운티, 주로 비즈카야 및 알라바, 남성과 여성 나바 르 ..."

바이 sancho 현명한 "는 하나의 이름을 수용하는 형태로의 상태 왕국, 주민, 전화 나바 르합니다. 정지 쓰기의 언어가 혀 navarrorum는 나라, 나바 르, 땅을 포함하는 duranguesado, 아루바와 gipuzkoa합니다. 그때의 그 황색을 띠는은 아니었다 확실합니다. 이유는 그것이 아니라 독립적인,하지만 정치를, 개인적인 이득, 카사 드 haro에 의해 수행합니다. 마누엘 드 irujo, 자신의 기사에서, 그리고 oñaz ganboa 일 , 우리는이 정책을 procastellana에 대해 충분히 설명했다.

결론적으로, 오늘 우리는 우리 중 많은 이들이 매우 명확 사람의 문화와 정치 분야에서 일을합니다. 바스 큐 한테 연락이와 우리의 문화는 우리의 정치 상황은 나바 르는합니다. 과 모든 역사적인 관점을 감사와 오른쪽 정책을 통해 일을 덕분에 우리의 역사를 많은 basques, 즉 많은 나바 르합니다.

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011