SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2008/02/22

Iruñea, Febrero de 2008Iruñea, 2008 ko Otsaila

Iñigo Saldise Alda
Sabino Arana eta bere paradigma XXI mendean
Nabarralde

Sabino Aranaren pertsona da, askogatik, azken mendean gure Herrian eztabaidagarriena. Askotan izan da analizatua perspektiba historiko egokirik gabe, eta honek eraman du bere benetako pertsonalitatea ez ezagutzera. Egun, XXI mendearen hasieran, oso erraza da pertsonaia hau kritikatzea, “Paradigma Aranista” gisa ezagutzen dugun bere obra garatu zuen garaian inguratu zuten zirkunstantziak apreziatu gabe.

XIX mendearen erdialdean, Bizkaia guztiz gehiengo euskaldun hiztunez betetako lurraldea zen. Bi edo hiru hamarkada guttitan, mehategien explotazioa zela-eta, eta ondoren hortik deribatu zen industrializazioa zela-eta, lurralde horrek inmigranteen heltze masiboa jaso zuen, zeinen adierazpen hizkuntza Gaztelania bait zen.

Urte haietan Bizkaiko populazioa gaurkoa baino askoz ere ttikiagoa zen, eta Nafarroako Komunitate Foralarenari parekatu zitzaion, Lehen Mundu Gerra-z geroztik. Egun biztaletan bikoiztu egiten du. Populazio hazkunde honek, emigranteen iristeari zor, zonaren industrilizazioari erantsiz, benetako erreboluzio soziala eragin zuen Bizkaian.

Langile mugimentuek, nahiz Euskaldunenak nahiz ez, hobekuntzak erreibindikatu zituzten egunoro jasaten zuten kondizio laborelei dagokionez. Baina Gaztelau hiztunentzat Euskal arazo nazionala, zentzurik ez zuen gai bat zen. Espainolak ziren, eta horien gisa egiten zuten, nahiz eta ez ziren libratzen jasaten zuten lan kondizio pesimoetatik, Bizkaitar jatorria zutenak bezala.

Horrela, Sabino-k ikusi zuen nola instant batean, ezagutzen zuen Herria bapatean desagertzen zen. Honek eraman zuen bere araberako jatorri utopiko baten itzulera eskatzera, eta ez zen bere garaiko errealitatearekin egokitzen inola ere, ez ta ere Euskal Estatuaren errealitate historikoarekin.

Bizkaitar lurralde originarioa, independientea, mitikoa, Espainiarekin aurrez aurre paktatu zuena, guztiz faltsua da. Planteamentu desegoki hau Sabinoren deskonozimentu historikoari zor zaio, parte batean bere garaian historiografia bildu eta publikaturik ez zelako, egun existitzen den moduan. Orduan ia ez zekiten Bizkaia independiente izan zenik, beste Euskal lurralde guztiak bezala, Nafarroako Erresumaren barnean zegoen bitartean besterik.

Duela ehun urte ez zituzten publikatu bere obrak Pello Esarte, Tomas Urzainki, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador eta beste batzuk bezalako autoreek. Babes intelektual hau aurkitu izan balu erraza da intuitzea Sabino Arana-k, utzi digunarekin guztiz diferente zen paradigma garatuko zukeela. Halaere, gogoratu behar dugu bazela bere garaian buru argirik eta lehenago ere, zeinek beste ikuspegia bait zuten, garatu zuenaren diferente.

Bere kontenporaneoak dira, adibidez, Iruñeko taldekoak, “Euskaroak”, zeinen artean aurki dezakegun Campion, Altadill, Arantzadi, Iturralde, eta beste batzuk, gure Herriaren kontzepzio historikoari zegokionez, Sabino-k defendatu zuenaren posizio oso diferenteak zituztenak.

Kurioski, pertsonaia oso interesgarri bat agertzen da, egun ia ahaztua, Bizkaitarra ere, Anakleto Ortueta deiturikoa, zeina Sabino Aranaren iloba batekin ezkondu zen. Gizon honek P.N.V. abandonatu zuen, A.N.V. fundatzeko. Diferentzia ideologikoek eraman zuten partidu hau abandonatzera, eta benetako Nafarra bihurtu zen, ondorengoentzat obra inpreszindiblea utziz Baskoniako Estatu politikoari buruz, hau da, Nafarroari buruz. Aipatu obran jadanik planteatu zuen “Nafar Paradigma”, gure Herriaren ezaguera egokirako oinarri fundamental gisa.

Garbi dago Sabino-ri gertatu zitzaiola beste askori bezala. Nafarroak etengabeko konkista militarren ondorioz lurraldeak galdu zituenean, 1054 tik aurrera, “Nazio politikoak” “Nazio kulturalari” pasabidea eman ziola Gaztela pean zeuden lurraldetan. Horrela, XVI mendetik aurrera Euskal Herriari buruz ari zaizkigun idatziak aurkituko ditugu, zeinari Euzkadi deitu zion, horrela, honek ez zuen izaera politikoa ematen saiatuz, zeren botere politiko propioa potentzia atzerritar batenak ordezkatu bait zuen. Bi terminoak egokiak dira berez folklore, gastronomia, kirolak, paisaia, poesia, musika, literatura eta abarrei buruz hitz egiteko.

“Nazio politikoari” buruz hitz egiteko honezkero Nafarroari buruz hitz egin behar da, eta beraz politikaz maiuskulaz: soberanitatea, Konstituzioa, Foruak, Tratatu internazionalak, erregeak, gerrak, konkistak, presentzia foro internazionaletan...Guzti honek ematen digu Euskal Estatuaren existentzia errealaren oinarri politiko eta historikoa, zeinak englobatzen dituen Sabino-k esaten zizkigun zazpi lurralde historikoak, gehi beste batzuk, berak (eta beste batzuk) ignoratzen bazuten ere, Nafarroako Estatuaren parte izan zirela.

Erantsi beharra dago inbasioak eta zirela soilik urte batzuen ondoren eman, baizik eta mendetan zehar. Horrela, Nafarroa bere expresio minimora murriztua geratu zenean, hots, egungo Nafarroako Kominitate Forala, Espainolek Piriniotatik hona okupatu zuten azken lurralde gisa, honek ekarri zuen bere biztanleak Nafar kontsidera zitezen, eta ordea egungo Euskal Komunitate Autonomokoak, bere burua Euskaldun soiltzat hartzea, termino kulturala delarik hau.

Egun, garaiak aldatzen ari dira, eta gero eta gehiago dira Mendebaleko Euskaldunak bere buruari Nafar esaten diotenak.

Iñigo Saldise Alda
Sabino y su paradigma en el siglo XXI
Nabarralde

La figura de Sabino Arana es, con mucho, la más controvertida del último siglo en nuestra tierra. Muchas veces ha sido analizada sin una perspectiva histórica adecuada, lo que ha llevado a no comprender su verdadera personalidad. En la actualidad, a comienzos del siglo XXI, es muy fácil criticar a este personaje, sin apreciar las circunstancias que le rodearon en la época cuando desarrolló su obra, que conocemos como "Paradigma aranista".

A mediados del siglo XIX, Bizkaia era un territorio con una mayoría abrumadora de euskaldun parlantes. En escasas dos o tres décadas, a causa de la explotación minera y la posterior industrialización que se derivó de ella, dicho territorio recibió una masiva llegada de inmigrantes, cuya lengua de expresión era la castellana.

En aquellos años la población de Bizkaia era muy inferior a la actual y alcanzó a la de la C. F. Navarra a raíz de la 1ª Guerra Mundial. En la actualidad la dobla en habitantes. Este incremento poblacional, debido a la afluencia ingente de emigrantes, unido a la industrialización de la zona, provocó una auténtica revolución social en Bizkaia.

Los movimientos de trabajadores, tanto euskaldunes como no, revindicaron mejoras en las duras condiciones laborales que sufrían a diario. Pero para los castellano parlantes la cuestión nacional vasca era un tema sin sentido alguno. Eran españoles y actuaban como tales, aunque no se libraban de las pésimas condiciones de trabajo que soportaban, al igual que los oriundos bizkainos.

Así, Sabino vio cómo en un abrir y cerrar de ojos el país que conocía desaparecía por momentos. Esto le llevó a reclamar la vuelta a un utópico origen, según él, y que no correspondía en absoluto a la realidad de su época, ni a la histórica del Estado vasco.

El territorio originario vizcaíno, independiente, mítico, que pactó de tú a tú con el reino de España, es algo rotundamente falso. Este erróneo planteamiento deriva del desconocimiento histórico de Sabino debido en parte a la inexistencia, en su época, de una historiografía recogida y publicada, como hoy existe. Entonces apenas se sabía que Bizkaia sólo fue independiente, junto a los demás territorios vascos, mientras estuvo dentro del reino navarro.

Hace cien años no habían publicado sus obras autores como Pello Esarte, Tomás Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador... De haber encontrado este apoyo intelectual es fácil intuir que Sabino Arana habría desarrollado un paradigma bien diferente al que nos legó. No obstante, debemos recordar que ya hubo mentes preclaras en su época e incluso anteriores, que tenían otra visión, diferente de la que desarrolló.

Son contemporáneos suyos, por ejemplo, los del grupo de Iruñea, "los Euskaros", entre los que podemos encontrar a Campion, Altadill, Aranzadi, Iturralde, u otros, con posiciones, en cuanto a la concepción histórica de nuestra tierra, muy diferentes a las que defendió Sabino.

Curiosamente aparece un personaje interesantísimo, casi olvidado en la actualidad, también bizkaino, llamado Anacleto Ortueta, que casó con una sobrina de Sabino Arana. Este hombre abandonó el P.N.V. para fundar ANV. Las diferencias ideológicas le llevaron a abandonar este partido y se transformo en un auténtico napartarra, dejando para la posteridad una obra imprescindible sobre el Estado político de Vasconia, Nabarra. En la citada obra ya plantea el "Paradigma navarro" como base fundamental para el correcto entendimiento de la historia de nuestra tierra.

Está claro que a Sabino le ocurrió lo que a otros muchos. Al perder Navarra territorios a causa de las continúas invasiones militares, desde 1054, la "Nación política" dio paso a la "Nación cultural" en los territorios sometidos a Castilla. Así desde el siglo XVI encontramos escritos que nos hablan de Euskal Herria, a la que él llamó Euzkadi, intentándole dar así un erróneo matiz político del que carecía, ya que el poder político propio había sido sustituido por el de una potencia extranjera. Ambos términos realmente son apropiados para hablar de folklore, gastronomía, deportes, paisaje, poesía, música, literatura etc.

Para hablar de "Nación política" ya hay que hablar de Navarra y por tanto de Política con mayúsculas: soberanía, Constitución, Fueros, Tratados internacionales, reyes, guerras, conquistas, presencia en foros internacionales… Todo ello nos da una base política e histórica de la existencia real del Estado vasco, que engloba a los siete territorios históricos que Sabino nos decía, más otros que él (y otros) ignoraba que hubieran formado parte del Estado de Navarra.

Hay que añadir que las invasiones se sucedieron, no sólo durante años, sino durante siglos. Así, al quedar la Navarra reducida a su mínima expresión, actual C.F.N., como último territorio ocupado por los españoles, al sur del Pirineo, indujo a que sus habitantes se consideraran navarros, término político, mientras que en la actual Comunidad Autónoma de Euskadi, se creyeran exclusivamente vascos, término cultural.

Hoy día los tiempos están cambiando y cada son vez más los vascos occidentales que comienzan a llamarse a sí mismos navarros.

Iñigo Saldise Alda
Sabino et leur paradigme dans le XXIe siècle
Nabarralde

Le chiffre de Sabino Arana est de loin le plus controversé du siècle dernier dans notre pays. Il a souvent été discutée sans une bonne perspective historique, ce qui a conduit à ne pas comprendre sa véritable personnalité. À l'heure actuelle, en ce début du XXIe siècle, il est très facile de critiquer ce personnage sans une évaluation de la situation autour de lui au moment où il a créé son oeuvre, comme nous le savons "aranista Paradigm."

Dans le milieu du XIXe siècle, la Biscaye est un territoire avec une écrasante majorité de locuteurs basques. Dans de rares deux ou trois décennies, à cause de l'exploitation minière et l'industrialisation qui en a découlé, ce territoire a reçu un afflux massif d'immigrés, dont la première langue est l'espagnol expression.

Dans ces années, la population de Biscaye était bien au-dessous de l'actuel et à celui atteint de la mucoviscidose Navarre après la deuxième guerre mondiale 1. Actuellement, le double en population. Cette augmentation de population due à l'afflux massif d'immigrants, de pair avec l'industrialisation de la région, a provoqué une véritable révolution sociale en Biscaye.

Les mouvements de travailleurs, en tant que non basque, revindicaron améliorations dans les dures conditions de travail subies quotidiennement. Mais, pour la langue espagnole basque question nationale est une question sans aucun sens. Ils étaient des Espagnols et a agi en tant que telles, mais elles ne sont pas menées par les effroyables conditions de travail qui portent, ainsi que ceux de bizkainos.

Donc, Sabino vu dans un un clin d'oeil au pays qui l'ont connu ont disparu pendant un moment. Cela l'a amené à revenir à une revendication utopique origine, selon lui, et pas du tout correspondre à la réalité de son époque, ou l'historique de l'Etat basque.

L'original Biscaye territoire, indépendant mythique, qui pactó de vous à vous avec le royaume d'Espagne, est purement et simplement fausse. Cette approche découle de l'ignorance historique Sabino erronée due en partie à l'absence, en son temps, une historiographie rassemblées et publiées, que celui qui existe déjà. Puis, à peine savais Biscaye était seulement indépendant, ainsi que d'autres territoires basques, tandis que dans le royaume de Navarre.

Il ya cent ans n'avaient pas publié ses œuvres des auteurs comme Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Si nous avions trouvé ce soutien intellectuel est facile de connaître intuitivement Sabino Arana aurait développé un tout autre paradigme qui nous a légué. Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il existe déjà été preclaras esprits en son temps, et même plus tôt, ils avaient une autre vision, différente de celle développée.

Ils sont contemporains de la leur, par exemple, le groupe de Pampelune, "Euskaros", parmi lesquels nous retrouvons Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde ou à d'autres postes, quant à la conception de notre terre historique, très différente de ce qui a défendu Sabino.

Curieusement voir un personnage intéressant, presque oublié aujourd'hui, aussi appelé bizkaino Anacleto Ortueta, qui a épousé la nièce de Sabino Arana. Cet homme a quitté l'P.N.V. ANV à fonder. Les différences idéologiques a amené à abandonner la partie, et est devenu un véritable napartarra, laissant une œuvre pour la postérité impératif de l'état politique du Pays Basque Nabarra. Dans ce travail et pose le "paradigme Navarre» en tant que base fondamentale pour la bonne compréhension de l'histoire de notre terre.

Manifestement, Sabino ce qui est arrivé à beaucoup d'autres. En perdant Navarre territoires en raison de l'invasion militaire continue depuis 1054, "nation politique" a fait place à la "nation culturelle" dans les territoires relevant de Castille. Donc, depuis le XVIe siècle, trouvé des écrits que parler du Pays basque, où il appelle Euzkadi, intentándole donner une fausse nuance politique défaut, et que le pouvoir politique lui-même a été remplacée par celle d'une puissance étrangère. Les deux expressions sont vraiment approprié de parler de folklore, gastronomie, sport, paysage, la poésie, la musique, la littérature et ainsi de suite.

De parler de «nation politique» et il parler de la Navarre et donc capitalisé politique: la souveraineté, de constitution, de la compétence, de traités internationaux, des rois, des guerres, de conquêtes, de la présence dans les instances internationales… Tout cela nous donne une base politique historique de l'existence effective De l'État basque, qui comprend les sept territoires historiques Sabino nous a dit, plus un autre que lui (et d'autres) qui ont ignoré une partie de l'État de Navarre.

Il convient d'ajouter que l'invasion a eu lieu, et pas seulement depuis des années mais des siècles. Ainsi, dans la Navarre être réduite à un minimum, CFN actuelle, en dernier occupée par les Espagnols, au sud des Pyrénées, qui a incité ses habitants étaient considérés Navarre, politiques terme, tandis que l'actuelle Communauté autonome basque, les Basques sont soupçonnés exclusivement, Un terme de culture.

Aujourd'hui, les temps changent et chacun sont de plus en plus Basques Occidentaux commencent à se nomment Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino and their paradigm in the twenty-first century
Nabarralde

The figure of Sabino Arana is by far the most controversial of the last century in our land. It has often been discussed without a proper historical perspective, which has led to not understand his true personality. At present, in the early twenty-first century, it is very easy to criticize this character without an assessment of the circumstances surrounding him at the time when he created his work, we know as "Paradigm aranista."

In the mid-nineteenth century, Bizkaia was a territory with an overwhelming majority of Basque speakers. In rare two or three decades, because of the mining and subsequent industrialization which stemmed from it, that territory received a massive influx of immigrants, whose first language was Spanish expression.

In those years the population of Bizkaia was well below the current and reached to that of C. F. Navarre following the second World War 1. At present the doubles in population. This population increase due to the huge influx of immigrants, coupled with the industrialisation of the area, provoked a genuine social revolution in Bizkaia.

The movements of workers, both as non-Basque, revindicaron improvements in the harsh working conditions suffered daily. But for the Spanish-speaking Basque national question was an issue without any sense. They were Spaniards and acted as such, but are not waged by the appalling working conditions that bear, as well as those from bizkainos.

So, Sabino saw in a blink of an eye the country who knew disappeared for a moment. This led him to claim back to a utopian origin, according to him, and not at all correspond to the reality of his era, or the historic state basque.

The original Biscayan territory, independent mythical, which pactó of you to you with the kingdom of Spain, is flatly untrue. This approach stems from the erroneous historical ignorance Sabino due in part to the absence, in his time, a historiography collected and published, as now exists. Then barely knew Bizkaia was only independent, along with other Basque territories, while in the kingdom of Navarre.

A hundred years ago had not published his works authors like Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Had we found this intellectual support is easy to intuit Sabino Arana would have developed a very different paradigm which bequeathed us. However, we must remember that there already was minds preclaras in his time and even earlier, they had another vision, different from that developed.

They are contemporaries theirs, for example, the group of Iruñea, "Euskaros", among which we find Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde or other positions, as to the design of our historic land, very different to which defended Sabino.

Curiously see an interesting character, almost forgotten today, also bizkaino called Anacleto Ortueta, who married a niece of Sabino Arana. This man left the P.N.V. ANV to found. The ideological differences led him to abandon the party and became a real napartarra, leaving a work for posterity imperative on the state's political Vasconia Nabarra. In that work and raises the "Paradigm Navarre" as a fundamental basis for the correct understanding of the history of our land.

Clearly, Sabino what happened to many others. By losing Navarre territories due to the continuous military invasions since 1054, "Nation politics" gave way to "cultural Nation" in the territories under Castile. So since the sixteenth century found writings that talk about the Basque Country, which he called Euzkadi, intentándole give an erroneous political nuance lacking, and that political power itself had been replaced by that of a foreign power. Both terms are really appropriate to talk about folklore, gastronomy, sports, landscape, poetry, music, literature and so on.

To speak of "Nation politics" and one speak of Navarre and therefore capitalized Policy: sovereignty, constitution, Jurisdiction, international treaties, kings, wars, conquests, presence in international forums… All of this gives us a basis historic political of the actual existence of the State basque, which encompasses the seven territories historic Sabino told us, plus another that he (and others) who have ignored part of the State of Navarre.

It should be added that the invasion occurred, not just for years but for centuries. Thus, in the Navarre be reduced to a minimum, current CFN, as a last occupied by the Spaniards, south of the Pyrenees, which prompted its inhabitants were considered Navarre, political term, while the current Basque Autonomous Community, Basques are believed exclusively, a term culture.

Today, the times are changing and each are increasingly Basques Westerners are beginning to call themselves Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino und ihre Paradigmenwechsel im einundzwanzigsten Jahrhundert
Nabarralde

Die Zahl von Sabino Arana ist mit Abstand die meisten Kontroversen des vergangenen Jahrhunderts in unserem Land. Es ist oft diskutiert worden, ohne eine richtige historische Perspektive, was dazu geführt hat, nicht verstehen, seine wahre Persönlichkeit. Derzeit sind in den frühen einundzwanzigsten Jahrhundert, es ist sehr leicht zu kritisieren dieses Zeichen ohne eine Bewertung der Umstände ihn zu dem Zeitpunkt, als er seine Arbeit, wir wissen, wie "Paradigm aranista."

In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Bizkaia war ein Gebiet mit einer überwältigenden Mehrheit der baskischen Lautsprechern. In seltenen zwei oder drei Jahrzehnten, weil der Bergbau und die anschließende Industrialisierung, die aus ihm hervorging, dass Hoheitsgebiet eine massive Zustrom von Immigranten, deren erste Sprache Spanisch Ausdruck.

In diesen Jahren hat die Bevölkerung von Biskaya wurde deutlich unterhalb der aktuellen und erreichte, dass auf der CF-Navarra nach dem zweiten Weltkrieg 1. Gegenwärtig verdoppelt sich in der Bevölkerung. Das Bevölkerungswachstum aufgrund der großen Zustrom von Einwanderern, verbunden mit der Industrialisierung der Gegend, provoziert eine echte soziale Revolution in der Biskaya.

Die Bewegungen der Arbeitnehmer, die beide als Nicht-Baskisch, revindicaron Verbesserungen in den harten Arbeitsbedingungen leiden täglich. Aber für die spanisch-sprechenden nationalen baskischen Frage war ein Thema, ohne Sinn. Sie waren Spanier und als solche gehandelt, sind aber nicht geführt von den schrecklichen Arbeitsbedingungen tragen, dass, wie auch diejenigen aus bizkainos.

Also, Sabino sah in einem Augenblick, der wusste, dass das Land für einen Augenblick verschwand. Dies führte ihn zu behaupten, zurück zu einer utopischen Herkunft, der nach ihm, und gar nicht der Realität entsprechen, der seine Zeit, oder die historischen Zustand Baske.

Die ursprüngliche Biscayan Hoheitsgebiet, unabhängig mythischen, die pactó von Ihnen zu Ihnen mit dem Königreich Spanien, ist rundweg falsch. Dieser Ansatz ergibt sich aus der historischen Unwissenheit falsch Sabino zum Teil auf die Abwesenheit, in seiner Zeit, eine Historiographie gesammelt und veröffentlicht werden, wie es jetzt vorliegt. Dann wusste kaum Biskaya wurde nur unabhängige, zusammen mit anderen baskischen Territorien, während sie in das Reich von Navarra.

Vor hundert Jahren noch nicht veröffentlichte seine Werke Autoren wie Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Hätten wir diese geistige Unterstützung gefunden ist einfach zu Intuition Sabino Arana hätte entwickelt ein ganz anderes Paradigma, hinterließ uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es bereits preclaras Geist war in seiner Zeit und noch früher, sie hatten eine Vision, die sich von der entwickelt.

Sie sind ihren Zeitgenossen, zum Beispiel die Gruppe der Iruñea, "Euskaros", darunter finden wir Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde oder anderen Stellen, wie an der Gestaltung unserer historischen Land, sehr unterschiedlich zu denen verteidigt Sabino.

Seltsamerweise sehen, eine interessante Figur, heute fast vergessen, auch bizkaino genannt Anacleto Ortueta, verheiratet, die eine Nichte von Sabino Arana. Dieser Mann verließ die P.N.V. ANV zu gründen. Die ideologischen Differenzen führten ihn die Partei zu verlassen und wurde zu einem echten napartarra, so dass ein Werk für die Nachwelt unbedingt über den Stand der politischen Vasconia Nabarra. In diesem Arbeits-und wirft die "Paradigm Navarra" als eine wesentliche Grundlage für die richtige Verständnis für die Geschichte unseres Landes.

Klar, Sabino, was viele andere. Mit dem Verlust von Navarra Gebiete aufgrund der ständigen militärischen Invasionen seit 1054, "Nation" Politik "hat das" kulturelle Nation "in den Gebieten unter Kastilien. Also seit dem sechzehnten Jahrhundert gefunden Schriften sprechen, dass das Baskenland, die er genannt Euzkadi, intentándole eine falsche politische Nuance fehlt, und dass die politische Macht selbst wurde ersetzt durch, dass einer ausländischen Macht. Beide Begriffe sind wirklich angebracht, darüber zu sprechen Folklore, Gastronomie, Sport, Landschaft, Poesie, Musik, Literatur und so weiter.

Zu sprechen, der "Nation der Politik" und ein sprechen von Navarra und somit aktiviert Policy: Souveränität, die Verfassung, die Zuständigkeit, internationale Verträge, die Könige, Kriege, Eroberungen, Präsenz in internationalen Foren… All dies gibt uns eine historische politische Grundlage der tatsächlichen Existenz Baskische des Staates, die die sieben Gebiete umfasst historische Sabino erzählte uns, dass er mit einem anderen (und andere) haben, ignoriert Teil des Staates von Navarra.

Es sollte hinzugefügt werden, dass die Invasion aufgetreten ist, nicht nur für die Jahre, sondern für Jahrhunderte. So, in der Navarra auf ein Minimum reduziert werden, aktuelle CFN, als letztes von den Spaniern besetzt, südlich der Pyrenäen, die Einwohner wurden aufgefordert, ihre Auffassung Navarra, politischer Begriff, während die aktuelle Autonomen Gemeinschaft Baskenland, Basken sind ausschließlich glaubte, Ein Begriff, Kultur.

Heute sind die Zeiten ändern sich, und jeder zunehmend Basken Westler sind zu Beginn nennen sich selbst Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino e il loro paradigma del XXI secolo
Nabarralde

La figura di Sabino Arana è di gran lunga il più controverso del secolo scorso e la nostra terra. Essa è stata spesso discussa senza una corretta prospettiva storica, che ha portato a non comprendere la sua vera personalità. Al momento attuale, nei primi anni del XXI secolo, è molto facile criticare questo personaggio senza una valutazione delle circostanze di lui al momento in cui ha creato il suo lavoro, sappiamo come "paradigma aranista".

Verso la metà del XIX secolo, è stato Bizkaia un territorio con una schiacciante maggioranza di parlanti basco. In rari due o tre decenni, a causa delle miniere e la successiva industrializzazione che ne è derivato, territorio che ha ricevuto un afflusso massiccio di immigrati, la cui prima lingua è espressione spagnolo.

In quegli anni la popolazione di Bizkaia è stato ben al di sotto della corrente e ha raggiunto a quella di CF Navarra dopo la seconda guerra mondiale 1. Attualmente la popolazione e doppie. Questo aumento della popolazione a causa del grande afflusso di immigrati, insieme con l'industrializzazione della zona, ha provocato una vera e propria rivoluzione sociale in Bizkaia.

I movimenti dei lavoratori, sia come non basco, revindicaron miglioramenti e le dure condizioni di lavoro subite quotidianamente. Ma per la lingua spagnola nazionali questione basca è un problema senza alcun senso. Erano spagnoli e ha agito come tale, ma non sono scatenata dai terribili condizioni di lavoro che portano, come pure quelli provenienti da bizkainos.

Così, Sabino ha visto in un lampeggio di un occhio che conosceva il paese scomparso per un attimo. Questo lo ha portato a chiedere la restituzione di un utopico origine, secondo lui, e non a tutti i corrispondono alla realtà della sua epoca, o la storica stato basco.

L'originale Biscayan territorio, indipendente mitico, che pactó di voi a voi con il regno di Spagna, è piattamente falso. Questo approccio deriva dalla errata Sabino ignoranza storica, in parte a causa della mancanza, nel suo tempo, una storiografia raccolti e pubblicati, come ora esiste. Poi a malapena sapeva Bizkaia era solo indipendente, insieme ad altri territori baschi, mentre nel regno di Navarra.

Un centinaio di anni fa non aveva pubblicato le sue opere autori come Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Izko Serrano, Aitor Pescador ... Se avessimo trovato il sostegno intellettuale è facile da intuire Sabino Arana avrebbe messo a punto un paradigma molto diverse, che ci ha lasciato. Tuttavia, dobbiamo ricordare che vi è stato già menti preclaras nel suo tempo e anche prima, avevano un'altra visione, diversa da quella sviluppata.

Sono loro contemporanei, per esempio, il gruppo di Iruñea, "Euskaros", tra i quali troviamo Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde o altre posizioni, come per la progettazione della nostra terra storica, molto diversi a cui ha difeso Sabino.

Curiosamente vedere un personaggio interessante, oggi quasi dimenticata, anche bizkaino chiamato Ortueta Anacleto, che ha sposato un nipote di Sabino Arana. Questo uomo lasciato il P.N.V. ANV a fondare. Le differenze ideologiche lo ha portato ad abbandonare il partito e divenne un vero e proprio napartarra, lasciando un lavoro indispensabile per i posteri sulla situazione politica Vasconia Nabarra. In questo lavoro e solleva la "Paradigma Navarra" come una base fondamentale per la corretta comprensione della storia della nostra terra.

Chiaramente, Sabino ciò che è accaduto a molti altri. Navarra da perdere territori a causa delle continue invasioni militari dal 1054, "la politica della nazione" ha dato modo di "Nazione culturale" nei territori sotto Castiglia. Quindi, dal XVI secolo trovato scritti che parlare del Paese basco, che ha chiamato Euzkadi, intentándole dare una errata politica sfumatura manca, e che il potere politico si era stato sostituito da quello di una potenza straniera. Entrambi i termini sono davvero opportuno parlare di folklore, gastronomia, sport, paesaggio, la poesia, la musica, la letteratura e così via.

A parlare di "politica della nazione" e parlare di Navarra, e quindi la politica maiuscola: la sovranità, la costituzione, la competenza, i trattati internazionali, re, guerre, conquiste, la presenza nelle sedi internazionali… Tutto questo ci dà una base storica della politica effettiva esistenza Dello Stato basco, che comprende i sette territori storico Sabino ci ha detto, più un altro che lui (e altri) che hanno ignorato parte dello Stato di Navarra.

Va aggiunto che l'invasione si è verificato, non solo per anni, ma per secoli. Così, in Navarra essere ridotto al minimo, l'attuale CFN, come ultima occupata dagli spagnoli, a sud dei Pirenei, che ha indotto i suoi abitanti sono stati considerati Navarra, termine politico, mentre l'attuale Comunità autonoma basca, baschi sono esclusivamente creduto, Un termine cultura.

Oggi, i tempi stanno cambiando e ogni baschi sono sempre più occidentali stanno cominciando a chiedere loro di Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino e seu paradigma no século XXI
Nabarralde

O valor de Sabino Arana é, de longe, o mais controverso do século passado na nossa terra. Tem sido frequentemente discutido sem uma boa perspectiva histórica, que levou a não compreender a sua verdadeira personalidade. Actualmente, no início do século XXI, é muito fácil criticar este personagem sem uma avaliação das circunstâncias em torno dele no momento em que ele criou seu trabalho, sabemos como "Paradigma aranista."

Em meados do século XIX, Biscaia foi um território com uma esmagadora maioria dos bascos oradores. Em raras duas ou três décadas, em virtude da exploração mineira e posterior industrialização, que partia ele, o território recebeu um afluxo maciço de imigrantes, cuja primeira língua espanhola foi expressão.

Nesses anos, a população de Bizkaia foi bem abaixo do atual e chegou ao do FC Navarra após a segunda Guerra Mundial 1. Actualmente, o dobro da população. Este aumento demográfico devido ao enorme afluxo de imigrantes, juntamente com a industrialização da região, provocou uma verdadeira revolução social em Bizkaia.

Os movimentos de trabalhadores, tanto como não Basco, revindicaron melhorias nas duras condições de trabalho sofrido por dia. Mas, para os de língua espanhola basco nacional pergunta era um assunto sem qualquer sentido. Eles foram espanhóis e agiu como tal, mas não são travadas pelas terríveis condições de trabalho que ostentam, bem como as provenientes de bizkainos.

Portanto, Sabino viu em um piscar de olho ao país que conhecia desapareceu por um instante. Isto levou-oa voltar a uma reivindicação utópico origem, de acordo com ele, e não a todo o correspondem à realidade de sua época, ou o histórico estado basca.

O original Biscayan território, independente mítico, que pactó de você para você com o reino de Espanha, é categoricamente falsa. Esta abordagem resulta da ignorância histórica errônea Sabino devido, em parte, à ausência, em seu tempo, uma historiografia recolhidos e publicados, como já existe. Depois, mal sabia Bizkaia só foi independente, juntamente com outros territórios basco, enquanto que no reino de Navarra.

Cem anos atrás não tinha publicado suas obras autores como Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Se tivéssemos encontrado esse apoio intelectual é fácil de intuit Sabino Arana teria desenvolvido um paradigma muito diferentes que nós legada. No entanto, não podemos esquecer que existe já estava em suas mentes preclaras e até há pouco tempo, tinham uma outra visão, diferente do que se desenvolveu.

Eles são contemporâneos deles, por exemplo, o grupo de Iruñea, "Euskaros", entre os quais encontramos Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde ou outras posições, como a concepção histórica da nossa terra, muito diferente do que defendeu Sabino.

Curiosamente ver um interessante personagem, quase esquecido hoje, também chamado bizkaino Anacleto Ortueta, que casou uma sobrina de Sabino Arana. Este homem deixou a P.N.V. ANV para encontrados. As diferenças ideológicas o levou a abandonar o partido e se tornou um verdadeiro napartarra, deixando uma obra imprescindível para a posteridade sobre o estado político da Vasconia Nabarra. Nesse trabalho e coloca-se a "Paradigma Navarra" como uma base fundamental para a correcta compreensão da história de nossa terra.

Claramente, Sabino o que aconteceu com muitos outros. Ao perder Navarra territórios devido ao contínuo invasões militares desde 1054, "Nação política" deu lugar a "cultural Nation" nos territórios sob Castela. Assim, desde o século XVI encontradas textos que falam sobre o País Basco, que ele chamou Euzkadi, intentándole dar um erro político nuance faltam, e que o poder político em si tinha sido substituído pelo de uma potência estrangeira. Ambos os termos são realmente adequado falar de folclore, gastronomia, esportes, paisagem, poesia, música, literatura e assim por diante.

Para falar da "Nação política" e uma fala de Navarra e, por conseguinte, capitalizados Política: soberania, a Constituição, competência, os tratados internacionais, reis, guerras, conquistas, a presença nos fóruns internacionais… Tudo isto dá-nos uma base político histórico da própria existência Do Estado basca, que engloba os sete territórios históricos Sabino disse-nos, mais uma outra que ele (e outros) que tenham ignorado parte do Estado de Navarra.

Convém acrescentar que a invasão ocorreu, não só por anos, mas ao longo dos séculos. Assim, no Navarre ser reduzido a um mínimo, atual CFN, em última ocupada pelos espanhóis, sul dos Pirinéus, o que levou os seus habitantes foram considerados Navarra, político prazo, enquanto que a actual Comunidade Autónoma Basca, bascos têm acreditado exclusivamente, Um termo cultura.

Hoje, os tempos estão a mudar e cada vez mais são bascos ocidentais estão começando a chamar-se Navarre.

Iñigo Saldise Alda
Sabino en hun paradigma in de eenentwintigste eeuw
Nabarralde

Het cijfer van Sabino Arana is veruit de meest controversiële van de vorige eeuw in ons land. Het is vaak besproken zonder een juiste historisch perspectief, wat heeft geleid tot niet begrijpen zijn ware persoonlijkheid. Op dit moment, in de vroege eenentwintigste eeuw, het is heel gemakkelijk om kritiek op dit personage zonder een beoordeling van de omstandigheden die hem op het tijdstip waarop hij zijn werk, wij kennen als "Paradigm aranista."

In het midden van de negentiende eeuw, Bizkaia was een gebied met een overweldigende meerderheid van de Baskische sprekers. In zeldzame twee of drie decennia, als gevolg van de mijnbouw en de daaropvolgende industrialisatie die voortkwam uit het grondgebied ontvangen dat een massale toestroom van immigranten, waarvan de eerste taal is Spaans meningsuiting.

In die jaren de bevolking van Bizkaia was ruim onder de huidige en bereikte met die van CF Navarra na de tweede wereldoorlog 1. Momenteel is de bevolking in het dubbelspel. Deze toename van de bevolking als gevolg van de grote toestroom van immigranten, in combinatie met de industrialisering van het gebied, provoceerde een echte sociale revolutie in Bizkaia.

De bewegingen van de werknemers, zowel als niet-Baskische, revindicaron verbeteringen in de barre arbeidsomstandigheden lijden dagelijks. Maar voor de Spaans-sprekende Baskische nationale vraag is een kwestie zonder enige betekenis. Ze waren Spanjaarden en fungeerde als zodanig, maar worden niet gevoerd door de afschuwelijke arbeidsomstandigheden dragen dat, evenals die van bizkainos.

Dus, Sabino zag in een knipperen van een oog van het land, die wist verdween voor een moment. Dit leidde hem terug te vorderen tot een utopische oorsprong, volgens hem, en helemaal niet overeen met de realiteit van zijn tijd, of de historische staat baskisch.

De oorspronkelijke Biscayan grondgebied, onafhankelijk mythische, die pactó van u dat u met het koninkrijk van Spanje, is botweg onwaar. Deze aanpak vloeit voort uit de foutieve historische onwetendheid Sabino gedeeltelijk te danken aan het ontbreken, in zijn tijd, een geschiedschrijving verzameld en gepubliceerd, zoals het nu bestaat. Dan nauwelijks wist Bizkaia was enige onafhankelijke, samen met andere Baskische gebieden, terwijl in het koninkrijk van Navarra.

Een honderd jaar geleden nog niet gepubliceerd zijn werken auteurs als Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Als wij vinden dit intellectuele steun is eenvoudig te intuit Sabino Arana zou hebben ontwikkeld, een heel ander paradigma die ons nagelaten. Men mag echter niet vergeten dat er al was geesten preclaras in zijn tijd en nog vroeger, ze had een andere visie, verschillend van dat ontwikkeld.

Ze zijn tijdgenoten van hen, bijvoorbeeld, de groep van Iruñea, "Euskaros", waarvan wij vinden Campion Altadill, Aranzadi, Iturralde of andere posities, als om de vormgeving van onze historische gronden, heel anders dan die verdedigd Sabino.

Vreemd zie een interessant karakter, bijna vergeten vandaag, ook bizkaino genaamd Anacleto Ortueta, die getrouwd met een nicht van Sabino Arana. Deze man verliet de P.N.V. ANV te vinden. De ideologische verschillen leidde hem af te zien van de partij en is een echte napartarra, waardoor een werk voor het nageslacht dwingende over de toestand van de politieke Vasconia Nabarra. In dat werk en verhoogt de "Paradigm Navarra" als een fundamentele basis voor het juiste begrip van de geschiedenis van ons land.

Natuurlijk, Sabino wat er is gebeurd met vele anderen. Door het verlies van Navarra gebieden als gevolg van de voortdurende militaire invasies sinds 1054, "Nation politiek" gaf manier om "culturele Nation" in de gebieden die onder Castilië. Dus sinds de zestiende eeuw gevonden geschriften die spreken over het Baskenland, die hij Euzkadi, intentándole geven een onjuiste politieke nuance ontbreekt, en dat de politieke macht zelf werd vervangen door dat van een vreemde mogendheid. Beide termen zijn echt geschikt om te praten over folklore, gastronomie, sport, landschap, poëzie, muziek, literatuur, enzovoort.

Om te spreken van "de politiek Nation" en een woord van Navarra en dus een hoofdletter: soevereiniteit, de grondwet, de bevoegdheid, internationale verdragen, koningen, oorlogen en veroveringen, aanwezigheid in internationale fora… Dit alles geeft ons een historische politieke basis van het werkelijke bestaan Van de Staat baskisch, die omvat de zeven gebieden historische Sabino vertelde ons, plus een ander dat hij (en anderen) die hebben genegeerd deel van de staat van Navarra.

Hieraan moet worden toegevoegd dat de invasie plaatsvond, niet alleen voor het jaar, maar voor eeuwen. Zo is in de Navarra tot een minimum worden beperkt, de huidige CFN, als laatste bezet door de Spanjaarden, ten zuiden van de Pyreneeën, die gevraagd zijn inwoners werden beschouwd Navarra, politieke termijn, terwijl de huidige Baskische Autonome Gemeenschap, Basken zijn mening uitsluitend, Een term cultuur.

Vandaag, de tijden veranderen en elk steeds meer Basken zijn Westerlingen begin te noemen zichzelf Navarra.

Iñigo Saldise Alda
Sabino και την παραδειγματικη τους στον εικοστο πρωτο αιωνα
Nabarralde

Ο αριθμος των Sabino Arana ειναι μακραν η πιο αμφιλεγομενη απο τον περασμενο αιωνα στη χωρα μας. Συχνα εχει συζητηθει χωρις μια σωστη ιστορικη προοπτικη, η οποια εχει οδηγησει στην αληθεια δεν καταλαβαινω την προσωπικοτητα. Επι του παροντος, στις αρχες του εικοστου πρωτου αιωνα, ειναι πολυ ευκολο να κανει κανεις κριτικη αυτου του χαρακτηρα χωρις μια αξιολογηση των περιστασεων που περιβαλλουν τον κατα τον χρονο που δημιουργηθηκε το εργο του, που γνωριζουμε ως "Παραδειγμα aranista."

Στα μεσα του δεκατου ενατου αιωνα, ηταν μια Bizkaia επικρατεια, με την συντριπτικη πλειοψηφια των Βασκων ομιλητες. Σε σπανιες δυο η τρεις δεκαετιες, εξαιτιας της εξορυξης και μετεπειτα αποβιομηχανιση που προεκυψε απο αυτην, η εν λογω εδαφος ελαβε μια μαζικη εισροη μεταναστων, των οποιων η πρωτη γλωσσα ηταν ισπανικη εκφραση.

Κατα τα ετη αυτα, ο πληθυσμος της Bizkaia ηταν πολυ πιο κατω απο τα σημερινα και να φτασει εκεινη του ΤΣ Ναβαρρα μετα το τελος του δευτερου Παγκοσμιου Πολεμου 1. Προς το παρον, η διπλασιαζει του πληθυσμου. Αυτη η αυξηση του πληθυσμου οφειλεται στην αθροα εισροη των μεταναστων, σε συνδυασμο με την εκβιομηχανιση της περιοχης, προκαλεσαν μια πραγματικη κοινωνικη επανασταση στην Bizkaia.

Οι κινησεις των εργαζομενων, τοσο ως μη Βασκων, revindicaron βελτιωσεις σε αυτες τις σκληρες συνθηκες εργασιας υπεστη ημερησιως. Αλλα για το που μιλανε ισπανικα Βασκων εθνικο ζητημα ηταν ενα θεμα χωρις κανενα νοημα. Ειχαν Ισπανοι και εδρασε ως τετοια, αλλα δεν εχουν διεξαχθει με τις αθλιες συνθηκες εργασιας που φερουν, καθως και εκεινα που προερχονται απο bizkainos.

Ετσι, Sabino ειδα σε ενα αναβοσβηνει το ματι μιας χωρας οι οποιοι γνωριζαν εξαφανιστει για λιγο. Αυτο τον οδηγησε να διεκδικησει πισω σε μια ουτοπικη καταγωγης, συμφωνα με τον ιδιο, και δεν ανταποκρινεται καθολου στην πραγματικοτητα της εποχης του, η ιστορικη κατασταση βασκικα.

Η αρχικη Biscayan επικρατεια, ανεξαρτητα μυθικη, η οποια pactó απο εσας να κανετε με το βασιλειο της Ισπανιας, ειναι κατηγορηματικα ψεμα. Η προσεγγιση αυτη πηγαζει απο τη λανθασμενη ιστορικη αγνοια Sabino οφειλεται εν μερει στην απουσια, στην εποχη του, μια ιστορια που συλλεγονται και δημοσιευονται, οπως υπαρχει σημερα. Στη συνεχεια, μολις το ηξερε Bizkaia ηταν μονο ανεξαρτητο, μαζι με αλλους Βασκων εδαφη, ενω στο βασιλειο της Ναβαρα.

Εκατο χρονια πριν δεν ειχαν δημοσιευσει τα εργα συγγραφεων οπως και Pello Esarte, Thomas Urzainqui, Mikel Sorauren, Bixente Serrano Izko, Aitor Pescador ... Αν ειχαμε βρεθει αυτη η πνευματικη στηριξη ειναι ευκολο να intuit Sabino Arana θα εχουν αναπτυξει μια πολυ διαφορετικη παραδειγματικη οποια μας κληροδοτησε. Ωστοσο, πρεπει να θυμομαστε οτι υπαρχουν ηδη preclaras μυαλο ηταν στην εποχη του και ακομη νωριτερα, ειχαν ενα αλλο οραμα, διαφορετικη απο εκεινη που αναπτυχθηκε.

Εχουν τη δικη τους συγχρονους, για παραδειγμα, η ομαδα των Iruñea, "Euskaros", μεταξυ των οποιων βρισκουμε Altadill Campion, Aranzadi, Iturralde η αλλες θεσεις, οπως και για το σχεδιασμο της ιστορικης γης, πολυ διαφορετικη απο την οποια υπερασπιστηκε Sabino.

Περιεργως δειτε μια ενδιαφερουσα χαρακτηρα, σχεδον ξεχασμενη σημερα, επισης bizkaino ονομαζεται Anacleto Ortueta, ο οποιος παντρευτηκε μια ανιψια του Sabino Arana. Ο ανθρωπος αυτος αφησε την P.N.V. ANV να βρεθει. Οι ιδεολογικες διαφορες τον οδηγησε να εγκαταλειψει το κομμα και εγινε ενα πραγματικο napartarra, αφηνοντας ενα εργο για τις επομενες επιτακτικη αναγκη για την κατασταση του πολιτικου Vasconia Nabarra. Σε αυτο το εργο και να θετει το "Παραδειγμα Ναβαρρας", ως θεμελιωδη βαση για την ορθη κατανοηση της ιστοριας του τοπου μας.

Σαφως, Sabino τι συνεβη με πολλους αλλους. Απο την απωλεια εδαφων Ναβαρρα, λογω της συνεχους στρατιωτικες εισβολες απο το 1054, το "Εθνος της πολιτικης" εδωσε τη θεση της στην "πολιτιστικη Nation" στο εδαφος υπο Καστιλλης. Συνεπως, δεδομενου οτι το δεκατο εκτο αιωνα, που βρεθηκαν συγγραμματα οτι μιλαμε για τη Χωρα των Βασκων, το οποιο χαρακτηρισε ως Euzkadi, intentándole δινουν μια λανθασμενη πολιτικη αποχρωση απουσιαζει, και οτι η ιδια η πολιτικη εξουσια ειχε αντικατασταθει απο εκεινη της ξενης δυναμης. Και οι δυο οροι ειναι πραγματικα σκοπιμο να μιλαμε για λαικη παραδοση, η γαστρονομια, τα αθλητικα, το τοπιο, την ποιηση, τη μουσικη, τη λογοτεχνια και ουτω καθεξης.

Για να μιλαμε για το "Εθνος της πολιτικης" και μιλαμε Ναβαρρα και συνεπως κεφαλαιοποιηθηκαν Πολιτικη: κυριαρχια, το Συνταγμα, τη διεθνη δικαιοδοσια, τις διεθνεις συνθηκες, οι βασιλιαδες, οι πολεμοι, κατακτησεις, παρουσιας της σε διεθνη φορα… Ολο αυτο μας δινει μια ιστορικη βαση την πραγματικη πολιτικη της υπαρξης βασκικα του κρατους, το οποιο περιλαμβανει τις επτα εδαφη Sabino ιστορικη μας ειπε, συν οτι αλλο (και αλλοι), οι οποιοι εχουν αγνοηθει μερος της Πολιτειας της Ναβαρρα.

Πρεπει να προστεθει οτι η εισβολη σημειωθηκε, και οχι μονο για χρονια, αλλα εδω και αιωνες. Ετσι, στη Ναβαρα να μειωθουν στο ελαχιστο, οι τρεχουσες CFN, ως τελευταια καταληφθει απο τους Ισπανους, στα νοτια των Πυρηναιων, που ωθησαν τους κατοικους κριθηκαν Ναβαρρα, πολιτικο ορο, ενω το τρεχον Αυτονομης Κοινοτητας της Χωρας των Βασκων, οι Βασκοι εχουν πιστευε αποκλειστικα, θητεια του πολιτισμου.

Σημερα, οι καιροι αλλαζουν και καθε ολοενα και Βασκοι Δυτικοι εχουν αρχισει να λεγονται Ναβαρρα.

Iñigo Saldise Alda
Сабину и их парадигмы в двадцать первом веке
Nabarralde

Цифра Сабино Арана является наиболее спорным из прошлого века в нашей земле. Он неоднократно обсуждался без должной исторической точки зрения, что привело к не понимают его подлинной личности. В настоящее время, в начале двадцать первого века, очень легко критиковать этот символ без оценки обстоятельств вокруг него в тот момент, когда он создал свою работу, мы знаем, как "парадигма aranista."

В середине девятнадцатого века, Bizkaia является территорией с подавляющим большинством баскского ораторов. В редких двух или трех десятилетий, из-за добычи и последующей индустриализации, которые вытекают из него, что территория получила массовый приток иммигрантов, чей первый язык был испанский выражения.

В те годы население Bizkaia был значительно ниже нынешнего, и мы достигли того, что от CF Наварра после второй мировой войны 1. В настоящее время в два раза численности населения. Это увеличение численности населения из-за огромного наплыва иммигрантов, в сочетании с индустриализации этого региона, вызвало подлинную социальную революцию в Bizkaia.

Эти движения трудящихся, так как не баскский, revindicaron улучшение тяжелых условий труда страдали ежедневно. Но для испаноговорящих баскский национальный вопрос является вопросом, без какого-либо смысла. Они были испанцы и действовали в качестве таковых, но они не ведут ужасные условия труда, которые несут, а также те из bizkainos.

Так, видел Сабину в мгновение ока страны, которые знали, исчезла на мгновение. Это позволило ему претендовать на утопическим происхождения, в соответствии с ним, и вообще не соответствуют действительности его эпохи или исторического государственного кокеткой.

Оригинальный Biscayan территории независимого мифический, который pactó вас к вам Царствие Испании, это просто не соответствует действительности. Такой подход вытекает из ошибочного исторического невежества Сабину отчасти из-за отсутствия в его время, историографии собраны и опубликованы, как это существует в настоящее время. Тогда едва знал Bizkaia была единственной независимой, а с другой баскских территорий, в то время как в королевство Наварра.

А сто лет назад еще не опубликованы его произведения авторов, как Пелло Есарте, Томас Урзайнки, Микель Sorauren, Биксенте Серрано Izko, Aitor Пескадор ... Если бы мы нашли эту интеллектуальную поддержку легко intuit Сабино Арана будут разработаны очень разные парадигмы, которые завещали нам. Вместе с тем, мы должны помнить о том, что там уже была умы preclaras в свое время, и даже раньше, они еще видение, отличается от развитых.

Они их современники, например, группа Iruñea, "Euskaros", среди которых мы находим Кэмпион Алтадиль, Аранзади, Итурральде или иных позиций, а к разработке наших исторических земель, очень отличалось от того, которое отстаивает Сабину.

Любопытно видеть интересный характер, почти забыли сегодня, также bizkaino называется Анаклето Ортуета, который женился на племянницей Сабино Арана. Этот человек покинул P.N.V. ANV основать. Идеологические разногласия привели его отказаться от этой партии и стал настоящим napartarra, в результате чего работа для потомства необходимо, на состояние политической Vasconia Nabarra. В этой работе, и возникает "Парадайм Наварра", как основа для правильного понимания истории нашей земли.

Ясно, что Сабину, что произошло со многими другими. К потерять Наварра территориях из-за непрерывных военных вторжений с 1054, "Нация политика", уступили место "культурной нации" на территориях, находящихся под Кастилии. Так что после шестнадцатого века нашла сочинение о том, что говорить о Стране Басков, в котором он призвал Euzkadi, intentándole дать ошибочный политический нюанс отсутствует, и о том, что политическая власть сама была заменена, что от иностранной державы. Обе точки зрения, действительно уместно говорить о фольклоре, гастрономия, спорт, пейзаж, поэзия, музыка, литература и так далее.

Чтобы говорить о "политической нации", и одна говорить о Наварра, и поэтому заглавной Политика: суверенитет, конституция, Юрисдикция, международных договоров, царей, войн, завоеваний, присутствие в международных форумах… Все это дает нам основу исторического политического из фактического наличия от государства, баскский, которая включает в себя семь территорий исторического Сабино сказал нам, а другой, что он (и другие), которые игнорируют часть государства Наваррский.

Следует добавить, что вторжение произошло, а не только в течение многих лет, но на протяжении веков. Таким образом, в Наварра быть сокращена до минимума, текущие CFN, как в прошлом, оккупированных испанцами, к югу от Пиренеев, которые побудили его жителей были рассмотрены Наварра, политической перспективе, в то время как нынешняя баскского автономного сообщества, баски, как считается, исключительно, срок культуры.

Сегодня времена меняются, и каждый все чаще баски Запада начинают называть себя Наварра.

Iñigo Saldise Alda
Sabino والنموذج في القرن الحادي والعشرين
Nabarralde

الرقم sabino أرانا هي الى حد بعيد الاكثر اثارة للجدل من القرن الماضي في ارضنا. وقد نوقشت في كثير من الاحيان دون المنظور التاريخي الصحيح ، مما ادى الى عدم فهم حقيقي له شخصية. وفي الوقت الحاضر ، في مطلع القرن الحادي والعشرين ، ومن السهل جدا ان تنتقد هذه الشخصيه دون اجراء تقييم للظروف المحيطة به ، في حين ان خلق عمله ، ونحن نعرف بأنها "نموذج aranista."

في منتصف القرن التاسع عشر ، كان bizkaia الاقليم مع اغلبيه ساحقه من المتحدثين الباسك. نادرة في غضون عقدين أو ثلاثة عقود ، بسبب التعدين والتصنيع اللاحقه التي نبعت منه ، ان الاقليم تلقى تدفقا كبيرا من المهاجرين ، والتي كانت اول لغة الاسبانيه التعبير.

في تلك السنوات سكان bizkaia كانت ادنى بكثير من الحالي وصلت الى أن من راجع منطقة نافارا الذاتية الحكم فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 1. وفى الوقت الحاضر فان السكان في الزوجي. هذه الزياده في عدد السكان بسبب التدفق الهائل للمهاجرين ، مقرونا التصنيع للمنطقة ، واستفزاز من ثورة اجتماعية حقيقية في bizkaia.

تحركات العمال ، سواء بوصفها غير الباسك ، revindicaron تحسينات في ظروف العمل القاسيه التي يعاني يوميا. ولكن لالناطقه بالاسبانيه الباسك الوطنية مسألة هي مسألة دون اي احساس. انهم الاسبان وتصرفت على هذا النحو ، ولكن ليست التي تشنها المروعه التي تتحمل ظروف العمل ، وكذلك من تلك bizkainos.

ذلك ، شهدت sabino في برمشه عين البلد الذي كان يعلم اختفى لحظة. وهذا أدى به الى المطالبة طوباويه العودة الى الأصل ، وحسب ما قاله ، وليس في جميع تتطابق مع واقع عهده ، او التاريخية لدولة الباسك.

الاصلي biscayan الاقليم ، مستقلة الاسطوريه ، التي pactó منكم اليكم مع مملكة اسبانيا ، هو بكل بساطة غير صحيح. وهذا النهج نابع من الجهل sabino التاريخية الخاطئة ويرجع ذلك جزئيا الى عدم وجود ، في وقته ، اي كتابة التاريخ التي جمعت ونشرت ، على النحو القائم حاليا. ثم بالكاد يعرف bizkaia كان المستقلة الوحيدة ، جنبا الى جنب مع سائر اقاليم الباسك ، بينما في المملكه من منطقة نافارا الذاتية الحكم.

قبل مائة عام لم تنشر مؤلفاته المؤلفين مثل pello esarte ، توماس urzainqui ، ميكيل sorauren ، bixente سيرانو izko ، aitor بيسكادور... وقد وجدنا ان هذا الدعم الفكري من السهل ان احدس sabino أرانا سيتعين وضع مختلف تماما النموذج التي تركها لنا. ومع ذلك ، علينا ان نتذكر ان هناك بالفعل كانت عقول preclaras في وقته وحتى قبل ذلك ، كانت الرءيه آخر ، يختلف عن وضعها.

وهم المعاصرون لهم ، على سبيل المثال ، مجموعة من Iruñea ، "euskaros" ، والتي نجدها بين كامبيون altadill ، Aranzadi ، Iturralde او غيرها من المواقف ، كما لدينا تصميم الأرض التاريخية ، مختلفة تماما عن التي دافعت sabino.

ومن الغريب ان نرى اهتمام الطابع ، ويكاد ينسى اليوم ، كما bizkaino دعا anacleto ortueta ، المتزوج من ابنة الاخت sabino أرانا. هذا رجل غادر p.n.v. Anv لوجد. الاختلافات الايديولوجيه التي قادته الى التخلي عن الحزب وأصبح napartarra الحقيقية ، وترك العمل من اجل الاجيال القادمة من المحتم على الدولة السياسية vasconia nabarra. في هذا العمل ، ويثير "نموذج منطقة نافارا الذاتية الحكم" كقاعده اساسية لفهم صحيح للتاريخ ارضنا.

ومن الواضح ان sabino ما حدث لكثيرين آخرين. قبل ان تفقد منطقة نافارا الذاتية الحكم الاقاليم بسبب الغزو العسكري المستمر منذ 1054 ، "الأمة السياسة" اعطى الطريق الى "الامة الثقافيه" في الاراضي الواقعة تحت castile. ذلك منذ القرن السادس عشر وجدت كتابات تتحدث عن بلاد الباسك ، والذي دعا الى euzkadi ، intentándole تعطي تفسيرا خاطئا السياسية التي تفتقر الى الفرق الدقيق ، وبأن السلطة السياسية نفسها قد استعيض عنها بأن لدولة اجنبية. كلا المصطلحين حقا المناسب الحديث عن الفولكلور ، فن الاكل ، والرياضة ، والمناظر الطبيعيه ، الشعر ، الموسيقى ، الادب ، وهلم جرا.

لنتحدث عن "السياسة القوميه" واحد يتكلم من منطقة نافارا الذاتية الحكم وبالتالي رسملتها السياسة : السياده ، الدستور ، والاختصاص ، والمعاهدات الدولية ، والملوك ، والحروب والفتوحات ، والوجود في المحافل الدولية… كل هذا يعطينا الأساس التاريخي السياسي من الوجود الفعلي من دولة الباسك ، والتي تشتمل على سبعة اقاليم تاريخية sabino اخبرنا ، بالاضافة الى آخر انه (وغيرهم) الذين تجاهلوا جزءا من الدولة للمنطقة نافارا الذاتية الحكم.

وينبغي ان نضيف ان وقوع الغزو ، وليس فقط لسنوات بل لقرون. وهكذا ، يكون في منطقة نافارا الذاتية الحكم الى الحد الادنى ، cfn الحالية ، كوسيله اخيرة يحتلها الاسبان ، والى الجنوب من جبال البرانس ، مما دفع سكانها تعتبر منطقة نافارا الذاتية الحكم ، مصطلح سياسي ، في حين ان المجتمع الحالي الباسك المستقلة ذاتيا ، Basques يعتقد حصرا ، مصطلح الثقافة.

اليوم ، والزمن يتغير ويتزايد كل Basques الغربيون بدأت تطلق على نفسها اسم منطقة نافارا الذاتية الحكم.

Iñigo Saldise Alda
萨比诺和他们的范式,在二十一世纪
Nabarralde

数字萨比诺阿拉纳是迄今为止最受争议的上个世纪,在我们的土地。人们经常讨论的,没有一个适当的历史角度来看,这已导致不明白他的真正个性。目前,在21世纪初期,它是很容易的,批评这个字,没有一个评估的情况下,围绕在他的时候,他创造了他的工作,我们知道, "范式aranista " 。

在十九世纪中期, bizkaia是一个领土以压倒多数的巴斯克喇叭。在罕见的两个或三个数十年来,由于对采矿和随后的工业化,这源于它,即全港收到大量移民的涌入,他们的第一语言是西班牙语表达。

在这些年中的人口bizkaia远低于目前的,并达成了这一对CF纳瓦尔在第二次世界大战之后, 1 。目前双打人口。这部分人口的增加是由于大量移民的涌入,再加上随着工业化的地区,挑起了一个真正的社会革命bizkaia 。

该运动的工人,不论是作为非巴斯克语, revindicaron改善,在苛刻的工作条件所受的日常。但对于讲西班牙语的巴斯克民族问题是一个问题,没有任何意义。他们被西班牙人充当这样的,但并没有发动了骇人听闻的工作条件的承受能力,以及那些从bizkainos 。

所以,萨比诺看到,在一个眨眼国家的人知道失踪了的时刻。这导致他索回,以一种乌托邦的起源,据他讲,而不是在各个对应的现实,他的时代,还是历史的巴斯克国家。

原biscayan领土上的,独立的神话,其中pactó的,你给你与西班牙王国,是断然不真实的。这种做法源于错误的历史无知萨比诺的部分原因是缺乏,在他的时候,一个史学结集出版,现在存在着。然后勉强知道bizkaia是唯一的独立,一直与其他巴斯克语地区,而在英国的纳瓦尔。

一百多年前还没有出版他的作品的作者一样pello esarte ,托马斯乌萨因基,米盖尔sorauren , bixente尼尔森izko , aitor佩斯卡多...如果我们发现这个智力支持,是很容易到Intuit萨比诺阿拉纳便制定了一个非常不同的范式,其中留给我们。但是,我们必须记住,有已被头脑preclaras在他的时间,甚至更早时候,他们有另外的眼光,有别于发达国家。

他们是同时代他们的,例如,该集团的iruñea , " euskaros " ,其中我们找到campion altadill , aranzadi , iturralde或其他职务,以设计的历史性的土地,非常不同,以捍卫萨比诺。

好奇地看到一个有趣的特性,几乎被遗忘的今天,也bizkaino所谓anacleto奥图埃塔,谁娶了外甥女的萨比诺阿拉纳。这名男子离开了p.n.v. anv以发现。在意识形态上存在分歧,促使他放弃党,成为一个真正的napartarra ,留下了工作,为了子孙后代,必须对国家的政治vasconia nabarra 。在这项工作,并提出了"范式纳瓦尔"为根本依据,为正确的认识历史,我们的土地。

显然,萨比诺所发生的许多其他人。输给了纳瓦拉地区由于持续的军事入侵,自1054年, "国家政治"给出路"文化民族" ,在土下,卡斯蒂利亚。所以,自16世纪发现的著作认为,谈论巴斯克国,而他所谓的euzkadi , intentándole举一个错误政治细微差别缺乏,而且政治权力,本身已不复存在,代之说,一个外国政权。这两个词的真正适当谈民俗,美食,运动,风景,诗歌,音乐,文学等。

说话的"民族政治" ,一讲纳瓦尔,因此资本的政策:主权,宪法,司法管辖权,国际条约,国王,战争,征服,在国际论坛上…所有这一切都使我们有一个基础的历史性政治的实际存在该国巴斯克地区,其中包括7个土历史性萨比诺告诉我们,再加上另一个说,他(和其他人)的人,忽视了国家的一部分纳瓦拉。

应该说,在入侵发生后,不只是多年,但数百年来的。因此,在纳瓦尔减少到了最低程度,目前的纤维连接蛋白,作为最后占领了西班牙人,南比利牛斯山脉,促使其居民被视为纳瓦尔,政治而言,虽然目前的巴斯克自治区,巴斯克人都相信,不讲任期文化。

今天,时代在变化,各正日益巴斯克人,西方人也开始把自己称为纳瓦尔。

Iñigo Saldise Alda
薩比諾和他們的範式,在二十一世紀
Nabarralde

數字薩比諾阿拉納是迄今為止最受爭議的上個世紀,在我們的土地。人們經常討論的,沒有一個適當的歷史角度來看,這已導致不明白他的真正個性。目前,在21世紀初期,它是很容易的,批評這個字,沒有一個評估的情況下,圍繞在他的時候,他創造了他的工作,我們知道, "範式aranista " 。

在十九世紀中期, bizkaia是一個領土以壓倒多數的巴斯克喇叭。在罕見的兩個或三個數十年來,由於對採礦和隨後的工業化,這源於它,即全港收到大量移民的湧入,他們的第一語言是西班牙語表達。

在這些年中的人口bizkaia遠低於目前的,並達成了這一對CF納瓦爾在第二次世界大戰之後, 1 。目前雙打人口。這部分人口的增加是由於大量移民的湧入,再加上隨著工業化的地區,挑起了一個真正的社會革命bizkaia 。

該運動的工人,不論是作為非巴斯克語, revindicaron改善,在苛刻的工作條件所受的日常。但對於講西班牙語的巴斯克民族問題是一個問題,沒有任何意義。他們被西班牙人充當這樣的,但並沒有發動了駭人聽聞的工作條件的承受能力,以及那些從bizkainos 。

所以,薩比諾看到,在一個眨眼國家的人知道失踪了的時刻。這導致他索回,以一種烏托邦的起源,據他講,而不是在各個對應的現實,他的時代,還是歷史的巴斯克國家。

原biscayan領土上的,獨立的神話,其中pactó的,你給你與西班牙王國,是斷然不真實的。這種做法源於錯誤的歷史無知薩比諾的部分原因是缺乏,在他的時候,一個史學結集出版,現在存在著。然後勉強知道bizkaia是唯一的獨立,一直與其他巴斯克語地區,而在英國的納瓦爾。

一百多年前還沒有出版他的作品的作者一樣pello esarte ,托馬斯烏薩因基,米蓋爾sorauren , bixente尼爾森izko , aitor佩斯卡多...如果我們發現這個智力支持,是很容易到Intuit薩比諾阿拉納便制定了一個非常不同的範式,其中留給我們。但是,我們必須記住,有已被頭腦preclaras在他的時間,甚至更早時候,他們有另外的眼光,有別於發達國家。

他們是同時代他們的,例如,該集團的iruñea , " euskaros " ,其中我們找到campion altadill , aranzadi , iturralde或其他職務,以設計的歷史性的土地,非常不同,以捍衛薩比諾。

好奇地看到一個有趣的特性,幾乎被遺忘的今天,也bizkaino所謂anacleto奧圖埃塔,誰娶了外甥女的薩比諾阿拉納。這名男子離開了p.n.v. anv以發現。在意識形態上存在分歧,促使他放棄黨,成為一個真正的napartarra ,留下了工作,為了子孫後代,必須對國家的政治vasconia nabarra 。在這項工作,並提出了"範式納瓦爾"為根本依據,為正確的認識歷史,我們的土地。

顯然,薩比諾所發生的許多其他人。輸給了納瓦拉地區由於持續的軍事入侵,自1054年, "國家政治"給出路"文化民族" ,在土下,卡斯蒂利亞。所以,自16世紀發現的著作認為,談論巴斯克國,而他所謂的euzkadi , intentándole舉一個錯誤政治細微差別缺乏,而且政治權力,本身已不復存在,代之說,一個外國政權。這兩個詞的真正適當談民俗,美食,運動,風景,詩歌,音樂,文學等。

說話的"民族政治" ,一講納瓦爾,因此資本的政策:主權,憲法,司法管轄權,國際條約,國王,戰爭,征服,在國際論壇上…所有這一切都使我們有一個基礎的歷史性政治的實際存在該國巴斯克地區,其中包括7個土歷史性薩比諾告訴我們,再加上另一個說,他(和其他人)的人,忽視了國家的一部分納瓦拉。

應該說,在入侵發生後,不只是多年,但數百年來的。因此,在納瓦爾減少到了最低程度,目前的纖維連接蛋白,作為最後佔領了西班牙人,南比利牛斯山脈,促使其居民被視為納瓦爾,政治而言,雖然目前的巴斯克自治區,巴斯克人都相信,不講任期文化。

今天,時代在變化,各正日益巴斯克人,西方人也開始把自己稱為納瓦爾。

Iñigo Saldise Alda
sabinoとそのパラダイムは、 21世紀に
Nabarralde

sabino aranaの姿は、これまでで最も物議を醸すには、前世紀の我々の土地だ。頻繁に議論されたことがなく、正しい歴史観、これを受けて、自分の本当の性格を理解していない。現時点では、 21世紀の初めには、批判することは非常に簡単にすることなく、このキャラクターを取り巻く状況の評価の時期に創られた彼は、彼の作品は、我々として知っている"パラダイムaranista 。 "

は、 19世紀半ばには、領土bizkaiaはバスク語で圧倒的多数のスピーカーです。二、三十年でまれなので、これは、工業化とその後の茎から採掘することは、その領土を受けた大規模な移民の流入は、母語は、スペイン語表現です。

その年の人口は、現在のbizkaiaを大きく下回っていたに達しているとcfナヴァール1次、第2次世界大戦。現時点では人口のダブルスです。この巨大な人口増加のため、移民の流入は、その地域の産業化に結合して、真の社会革命bizkaia挑発する。

従業員の動きは、非バスク語の両方で、過酷な労働条件を改善し、 revindicaron毎日苦しんでいます。しかし、バスク語、スペイン語圏の国の質問には、いかなる意味においても問題なし。かれらはスペインや行動など、ではないが繰り広げられたことによる労働条件の恐るべきクマだけでなく、それらのbizkainosからです。

だから、 sabinoのこぎりで瞬く間にその国の人のために少し時間を知っていた姿を消した。これをきっかけに彼の主張するユートピアに戻る起源は、彼によると、すべてに対応していないとの現実の自責点は、歴史的な状態や、バスク語です。

バスク語、元の領土は、独立した神話上、これをあなたがたpactó王国スペインでは、きっぱりとは、真実ではない。このアプローチは、誤った歴史的な無知に由来する部分をsabinoで不在のため、彼の時間、日付、正史収集や、今では存在しています。それからやっと知っていただけだったbizkaia独立とともに、他のバスク地方の管轄は、在任中の王国ナヴァール。

100年前、彼の作品の作者のように日付がないpello esarte 、トーマスurzainqui 、ミケルsorauren 、 bixenteセラノizko 、アイトールペスカドール...我々が見つかりましたが、この知的直観sabino aranaのサポートは、簡単に開発が我々は非常に異なるパラダイムをbequeathed 。しかし、我々はすでに必要があることを覚え、自分の時間と心preclaras以前にも、彼らは別のビジョンは、先進異なっている。

彼らは彼らの契約は、たとえば、同グループのiruñea 、 " euskaros "は、我々の間でこれを見つけるキャンピオンaltadill 、 aranzadi 、イトゥラルデまたはその他のポジションは、デザインとしての我々の歴史的な土地には、非常に異なるsabinoを守っている。

好奇心に駆られ、興味深いキャラクターを参照して、ほとんど忘れてしまった今日、 bizkaino呼ばanacleto ortuetaも、誰と結婚するの姪sabino arana 。この男の左p.n.v.方には見つかりませんでした。イデオロギーの違いは、党を放棄することがきっかけとなった本物のnapartarra 、後世に残すために、仕事をして、州の政治的規範vasconia nabarra 。そして、その作業をもたらします。 "パラダイムナヴァール"としての根本的な基礎を理解し、正しい歴史を我々の土地だ。

はっきりとは、他の多くのsabinoに何が起こったのです。領土を失ってナヴァール連続軍事侵略のために1054以降は、 "国の政治"道を与えた"文化国家"の管轄下には、カスティーリャ。だから見つかった16世紀以来のことについて記述してバスク国は、どのeuzkadiと呼ばれる彼は、誤った政治的なニュアンスを与えるintentándole欠けては、政治権力そのものとしていた外国人のパワーに置き換えられることです。両方の条件が本当に適切な民話を話している、ガストロノミー、スポーツ、風景、詩、音楽、文学といったようになります。

取り立てて言うほどの"国の政治"と話すの1つ、したがって資本金政策ナヴァール:主権は、憲法には、管轄権は、国際条約では、王は、戦争、征服、存在感…全ての国際フォーラムで、この歴史的政治的根拠は私たちには、実際に存在するバスクの状態には、 7つの地域の歴史を網羅したsabino私たちは、さらに別の人が彼(その他)の部分が無視された状態ナヴァール。

それが追加されるはずの侵攻が発生して、年間だけではありませんしかし、何世紀にもわたっています。したがって、ナバルには、減額を最小には、現在のcfn 、最後に占拠されたとして、スペイン、ピレネー山脈の南には、その指示されたとみなさナヴァール住民は、政治的な用語は、コミュニティの中に、現在のバスク自治、 basques排他的には考えられては、任期文化です。

今日では、それぞれの時代が変わったとは、西洋人が増え始めているコールbasquesナヴァール自身です。

Iñigo Saldise Alda
20 - sabino과 그들의 첫 번째 세기의 패러다임
Nabarralde

arana는 지금까지 sabino의 모습은 지난 세기에 가장 논란이 우리의 땅. 그것은 종종 논의가없이는 올바른 역사적 관점에서 보면 그의 진정한 성격을 이해하지 않는가 주도합니다. 현재 70 년대 초반 20 - 첫 번째 세기의 특징이없이 비판하는 것은 매우 쉬운 상황의 평가 시간에 그를 둘러싼 그의 작품을 만들 때, 우리는 안다 "패러다임 aranista합니다."

년대 중반 - 19 세기, 압도적 다수의 영토는 bizkaia 바스크어 스피커합니다. 드문 두 개 또는 3 개의 수십년, 채광 및 이후의 산업화로 인해 어떤 줄기으로부터, 그 지역을받은 이민자 대량 유입, 누구의 첫 번째 언어는 스페인 표현합니다.

이러한 년 bizkaia의 인구는 현재와 도달 아래에있는 자 cf 나바 르로 다음과 같은 제 2 차 세계 대전의 한합니다. 현재 복식 인구합니다. 거대한 유입이 인구 증가로 인해 이민, 결합과 산업화의 영역에서 진정한 사회 혁명을 자극 bizkaia합니다.

노동자의 움직임을 둘 다로이 아닌 - 바스크어, 가혹한 노동 조건의 개선을 revindicaron 고통을 매일합니다. 그러나 스페인 - 말하기 바스크어 국립 질문에 대한 문제가없이는 의미합니다. 그들은 스페인과 행동을 같은,하지만 지독한 근로 조건에 의해 벌였다되지 않습니다 곰이뿐만 아니라 이들로부터 bizkainos합니다.

그래서, sabino 본 나라는 눈 깜짝할 순간에 대한 누가 알았 사라졌다. 그에게 손해 배상이 주도 유토피아로 돌아 원천, 그의 말에 따르면,이 아니라 자신의 모든 시대의 현실에 대응이나 역사적인 상태 바스크어합니다.

원래 바스크어 영토, 독립 신화, pactó의 어느 왕국에 당신이 당신에게 스페인,이 단호하게 사실이 아닙니다. 잘못된 역사적인 무지에서 줄기 sabino이 접근법의 일부로 인한 결석, 그의 시간을, 역사학 수집을 출판했고 지금도 존재합니다. 그런 다음이 거의 알고 bizkaia 불과했다 독립적와 함께 다른 바스크어 지역, 반면에 나바 르의 나라를합니다.

그의 작품은 게시되지 않는 100 년 전에 pello esarte처럼 저자, 토마스 urzainqui, mikel sorauren, bixente serrano izko, aitor pescador ... 이 지적이 발견했습니다 쉬운 직관 sabino arana 지원은 아주 다른 형태의 패러다임을 개발하는가 우리를 bequeathed. 그러나, 우리가 꼭 기억해야만 할 마음이있다 preclaras 이미 그의 시간과 심지어는 이전 버전, 그들은 이미 다른 비전을, 다른에서 개발한합니다.

그들은 계속 그들의, 예를 들어, 그룹의 iruñea, "euskaros", 중 campion 찾을 altadill, aranzadi, iturralde 또는 다른 위치의 디자인의 역사적인 토지로, 아주 다른 sabino를 옹호합니다.

재미있는 문자를보고 호기심, 거의 잊어버린 오늘, bizkaino 불리는 anacleto ortueta 또한, 누가 조카의 결혼을 sabino arana합니다. 이 남자를 떠난 p.n.v. anv을 발견합니다. 이념 차이가 그를 주도가되어 파티를 실제 napartarra을 포기하고 떠난 상태에 절대적으로 후세에 대한 작업 vasconia의 정치 nabarra합니다. 그 직장과 수면의 "패러다임 나바 르"라는 근본적인 기초에 대한 우리의 땅의 역사의 올바른 이해를합니다.

명확하게, sabino 무슨 일이 많은 다른 사람합니다. 나바 르 의해 영토로 인해 지속적인 군사 침략을 잃고 1,054 이래, "국내 정치"준 방법을 "문화 민족"을 준주 아래에 카스티야. 그래서 16 세기 이후의 기록을 발견 바스크국에 대해 얘기가, 어느 전화를 했어요 euzkadi, 잘못된 정치 다룰 줄 intentándole 부족, 그리고 정치 권력 그 자체가 외국 전력이 있었다으로 교체합니다. 두 용어는 적절한 얘기를 정말 민속, 요리, 스포츠, 풍경,시, 음악, 문학 등.

통화의 "국내 정치"와 한 이야기를 대문자로 나바 르 따라서 정책 : 주권, 헌법, 관할권, 국제 협약, 임금, 전쟁, 정복, 국제 포럼… 존재를 우리에게이 모든 역사적인 정치의 실제 존재의 근거 의 상태 바스크어, 7 개의 지역을 포함하는 역사적인 sabino 말해, 그리고 또 다른 그 (및 기타)의 상태를들이 나바 르의 일부를 무시합니다.

그것 침공가 발생했다고 덧붙였다해야한다뿐 아니라 수년 동안 그러나 수세기 동안합니다. 따라서,이 줄어들 나바 르를 최소화, 현재 cfn, 스페인에 의해 점령으로서 마지막으로, 남쪽의 산맥, 어떤 메시지가 해당 주민들이 나바 르로 간주, 정치 용어,하는 동안 지역 사회의 현재 바스크어 자율, basques들이 믿고 단독, 임기 문화를합니다.

오늘은 시대가 변하고 있으며 각은 점점 더 자신에게 전화 basques 서양인은 나바 르 시작합니다.

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011