SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2008/03/03

Iruñea, Febrero de 2008Iruñea, 2008 ko Otsaila


Iñigo Saldise Alda
Kontzertua eta kupoa, Espainiaren zergak
Nabarralde


Gaizki deituriko kontzertu eta kupoa, zeinak pagatzera obligatuak bait dauden Nafarroako Komunitate Foraleko eta Euskal Komunitate Autonomoko biztanleak, benetan Espainiako Erresumak Herri berari inposatutako zergak dira. Herri honek, hau da Nafarroak, inbasio militarra jasan zuen, lehenik Gaztelaren partetik 1054 urterarte, eta azkenik 1512 ko inbasioa, Gaztelar-Aragoar tropen partetik, egun espainolak direnak.


Esaten digute behin eta berriz, zerga hauek transferitu gabeko gastu komunak pagatu eta kosteatzeko balio dutela, ondorengoak bezalako materiatan, Defentsa, Kanpo Aferak, Segurantza eta Erret Etxea, Erregea duela buru, zeinak ez bait duen legitimitaterik Estatu Buru izateko inolako Euskaldunentzat, hau da, Nafarrentzat. Materia edo transferentzia horiek propioak ziren Nafarroak sufritu zuen inbasioaren aitzinetik, eta inbaditzailea okupatu zen horiek modu biolento eta konpletu batez deuseztatzen.


Materia hauek bertako jendeak kontrolatu eta zuzentzen zituen, gure legetan ordenatuta zeuden materiak ziren, hau da, gure Foruetan. Foru hauek progresiboki deuseztatzen joan dira inbaditu gintuen Erresumako hiriburutik. Foru hauek Espainiako Errege-erreginek juratzen zituzten, eta ondoren, ez zuten juramentu hori errespetatzen.


Orain Bruselatik, Europako Komunitate Ekonomiko (E.K.E.)-koak diren estatuak biltzen diren lekutik, piskana deuseztatu nahi dute Nafarroako Komunitate Foralak eta Euskal Komunitate Autonomoak mantentzen duten autogobernua. Nafarroako K.F.eko partidu gobernanteek, zeinak bere sozietatearen aitzinean Nafar Foruaren defendatzaile gisa agertzen bait diren, ez dira dignatu ere egin delegazio bat bidaltzera, Europar organismo horretan Espainiako Erresumarekin duen kontzertu foral hori defendatzeko beharrezko alegazioak presenta ditzan.


Zerga horietatik benefiziatzen den Estatuko Abogazia da Espainol interesak defendatzeko lana hartu duena, eta ez Euskal Herriko lurraldeen interesena. Zaila da pentsatzea Espainiakoa bezalako estatu inperialista batek, bereak ez diren interes batzuen begiratzea egingo duela. Exenplu argiak ditugu Espainiak Ertamerika eta eta Hego Ameriketan zituen koloniak.


Kolonia hauek Espainiako armadaren biolentzia sufritu zuten, eta bere errekurtsu naturalen sakeatze neurrigabekoa eta inkontrolatua. Egun kolonia guti geratzen zaizkio Espainol inperioari, eta gurea da bat. Gaizki deituriko kontzertu eta kupoa dira inbaditu eta okupatu gintuztenei pagatzera obligatuak gauden zerga, eta okupatzaile hauek kontua izango dute edozeinen kontra eta edonon defenditzen, saiatuz horrela Euskaldunen, hau da, Nafarren aitzinean legitimizatzen.


Gure interesak geuk defendatzeko, E.K.E.aren edo edozeinen aitzinean, eduki genuen estatuaren soberanitatea errekuperatu behar dugu. Garai hartan existitzen ziren markoetan, beste estatuen aitzinean jadanik errepresentatu gintuen estatua, bere lege propioak zituen estatua, herriaren usadioetatik sortutakoak, hots, Foruak. Horrela soilik utziko diogu inposatutako zerga horiek pagatzeari, eta gure sistema fiskala bertako jendeak defendatuko du, eta beste estatuek errespetatuko dute, berdinen arteko posizio batean.

Iñigo Saldise Alda
El concierto y el cupo, tributos de España
Nabarralde

Los mal llamados concierto y cupo, que están obligados a pagar los habitantes de la C.F. de Navarra y la C.A. de Euskadi, son en realidad tributos impuestos por el reino de España a los territorios de un mismo pueblo, el vasco, que sufrió la invasión militar, primero de Castilla desde 1054, para acabar con la invasión de 1512 de las tropas castellano-aragonesa, hoy españolas, que sufrió Navarra.

Estos tributos, nos dicen una y otra vez, sirven para pagar o sufragar los gastos comunes en materias no transferidas, como Defensa, Exteriores, Seguridad y Casa Real, con el rey al frente, que no tiene legitimidad para ser jefe de Estado para ninguno de los vascos, es decir, navarros. Esas materias o transferencias eran propias antes de la invasión sufrida por Navarra y el invasor se encargó de eliminar de forma violenta y completa.

Eran materias que estaban controladas y dirigidas por los naturales del país, unas materias que estaban ordenadas en nuestras leyes, en nuestro Fueros. Estos Fueros navarros se han ido eliminando progresivamente desde la capital de reino que nos invadió. Unos Fueros que los diferentes monarcas españoles juraban y, a continuación, no respetaban dicho juramento.

Ahora desde Bruselas, donde se reúnen los estados pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, pretenden eliminar el poco autogobierno foral que mantienen la C.F. de Navarra y la C.A. de Euskadi. Los partidos gobernantes en la C.F. de Navarra, que se presentan ante su sociedad como grandes defensores del Fuero navarro, ni siquiera se han dignado mandar una delegación que presente en dicho organismo europeo las alegaciones necesarias para defender dicho concierto foral con el reino de España.

Es la Abogacía del Estado que se beneficia de dichos tributos la que ha tomado la tarea de defender los intereses españoles, que no a los territorios vasco-navarros. Es difícil de creer que el reino de España, un estado imperialista, mire por unos intereses que no sean los suyos propios. Claro ejemplos de ello lo tenemos con las antiguas colonias que España tenía en Centroamérica y Sudamérica.

Estas colonias sufrieron la violencia del ejército español y el desmedido e incontrolado saqueo de sus recursos naturales. Actualmente pocas colonias le quedan al imperio español y una es la nuestra. Los mal llamados concierto y el cupo son el tributo que estamos obligados a pagar a quien nos invadió y ocupó, que se encargará de defenderlos contra quien sea y donde sea, intentando legitimarse con ello ante los vascos, los navarros.

Para poder defender nuestros intereses nosotros mismos, ante la C.E.E. o ante quien sea, debemos recuperar la soberanía de ese Estado que teníamos. Un Estado que ya nos representó ante los demás Estados en los marcos que existían en el momento, un estado con sus propias leyes, nacidas de la costumbre del pueblo que son los Fueros. Solo así dejaremos de pagar esos tributos impuestos y nuestro sistema fiscal será defendido por los naturales del país y respetado por los demás estados, en una posición de igual a igual.

Iñigo Saldise Alda
Le concert et le quota, les taxes Espagne
Nabarralde

Le mauvais concert et appelé quota, qui sont responsables pour les habitants de la Navarre et fédéral CA Euskadi, sont en réalité des taxes imposées par le royaume d'Espagne dans les territoires d'un même peuple, basque, qui avait souffert d'invasions militaires, en premier lieu de Castille depuis 1054, pour mettre fin à l'invasion de 1512 des troupes espagnoles aragonais-espagnol d'aujourd'hui, qui Subi Navarre.

Ces taxes, dites-nous encore et encore servir à la rémunération ou à couvrir les coûts communs dans des domaines qui n'ont pas été transférés, comme la défense, la Maison étrangère et de sécurité, avec le roi à la tête, qui n'a aucune légitimité à être chef de l'Etat au cas où aucune des Basques , C'est-à-dire la Navarre. Ces matériaux ou les transferts étaient eux-mêmes avant l'invasion subie par la Navarre et l'envahisseur était responsable de la suppression de la violence et complète.

Ils ont été les questions qui ont été contrôlés et dirigés par la nature du pays, certains des matériaux qui ont été classés dans nos lois, notre juridiction. Ces Fueros Navarre ont été progressivement retirées de la capitale de ce royaume nous a envahi. Certains Compétence que les différents monarques espagnols juré, et ensuite ne pas respecter ce serment.

Maintenant à partir de Bruxelles, où ils rencontrent les Etats appartenant à la Communauté économique européenne, visant à éliminer les foral peu d'autonomie gouvernementale qui maintiennent le CF Navarre et CA Euskadi. Les partis au pouvoir dans le C.F. Navarre, en face de leur société comme de grands champions de la Navarre Fuero même avoir daigné envoyer une délégation à présent dans l'organisme européen les allégations nécessaires pour défendre cette foral concert avec le royaume d'Espagne.

C'est le barreau de l'État profite de ces impôts qui a eu la tâche de défendre les intérêts espagnols, et non aux territoires basque-navarrais. Il est difficile de croire que le royaume d'Espagne, un état impérialiste, la recherche d'un peu d'intérêts autres que les leurs. Des exemples clairs de ce que nous avons avec les anciennes colonies que l'Espagne avait en Amérique centrale et du Sud.

Ces colonies subi des violences de l'armée et de l'espagnol excessive et incontrôlée pillage de ses ressources naturelles. Actuellement quelques colonies de l'empire espagnol et l'un est la nôtre. Le concert appelé mal et le quota est de l'hommage que nous avons l'obligation de nous payer, qui a envahi et occupé, qui est responsable de la défense contre quiconque et où, en tentant de légitimer cette basques, la Navarre.

Pour être en mesure de défendre nos intérêts, nous-mêmes, à la CEE ou à quelqu'un d'autre, nous devons rétablir la souveraineté de l'État que nous avons eu. Un État qui nous représente aux autres Etats dans les cadres qui existaient à l'époque, un Etat avec ses propres lois, né de l'habitude des gens qui sont les Fueros. C'est alors seulement cesser de payer les taxes et les impôts notre système fiscal sera défendu par naturelles du pays et respectées par d'autres Etats, dans une position d'égal à égal.

Iñigo Saldise Alda
The concert and the quota, taxes Spain
Nabarralde

The bad concert and called quota, which are liable for the inhabitants of the Federal Navarre and C.A. Euskadi, are really taxes imposed by the kingdom of Spain to the territories of the same people, basque, which had suffered from military invasions, first of Castile since 1054, to end the invasion of 1512 of the Spanish troops-Aragonese Spanish today, which suffered Navarre.

These taxes, tell us again and again serve to pay or cover the common costs in areas not transferred, as Defence, Foreign and Security House, with the king at the helm, which has no legitimacy to be head of state to none of the Basques, ie Navarre. These materials or transfers were themselves before the invasion suffered by Navarre and the invader was responsible for removal of violent and complete.

They were matters which were controlled and directed by the nature of the country, some materials that were ordered in our laws, our Jurisdiction. These Fueros Navarre have been phased out from the capital of that kingdom we invaded. Some Jurisdiction that the various Spanish monarchs swore, and then did not respect this oath.

Now from Brussels, where they meet the states belonging to the European Economic Community, aimed at eliminating the foral little self-government that maintain the CF Navarre and C.A. Euskadi. The ruling parties in the C.F. Navarre, facing their society as great champions of the Fuero Navarre even have deigned to send a delegation to present in the European body the allegations necessary to defend this foral concert with the kingdom of Spain.

It is the Bar of the State benefits from those taxes that has taken the task of defending Spanish interests, not to the territories basque-Navarre. It's hard to believe that the kingdom of Spain, a state imperialist, look for a few interests other than their own. Clear examples of this as we have with the former colonies that Spain had in Central and South America.

These colonies suffered violence from the army and the Spanish excessive and uncontrolled looting of its natural resources. Currently few remaining colonies to the Spanish empire and one is ours. The concert called evil and the quota is the tribute that we are obligated to pay us who invaded and occupied, which is responsible for defending against whoever and wherever, trying to legitimize this Basques, Navarre.

To be able to defend our interests ourselves, to the EEC Or to anyone else, we must restore the sovereignty of the State that we had. A State that we represented to the other States in the frameworks that existed at the time, a state with its own laws, born of the habit of the people who are the Fueros. Only then stop paying those taxes and our tax system taxes will be defended by the country's natural and respected by other states, in a position of equals.

Iñigo Saldise Alda
Das Konzert und die Quote, Steuern Spanien
Nabarralde

Die schlechte Quote Konzert-und forderte, die verantwortlich sind für die Bewohner der Bundesrepublik Navarra und CA Euskadi, sind wirklich Steuern, die durch das Königreich Spanien, die Gebiete von der gleichen Menschen, Baskische, die gelitten hatte von militärischen Invasionen, Kastilien, der erste seit 1054, bis zum Ende der Invasion von 1512 von den spanischen Truppen-Aragonesisch Spanisch heute, die Navarra gelitten.

Diese Steuern, uns immer wieder zu bezahlen oder Deckung der gemeinsamen Kosten in Bereichen, die nicht übertragen, wie Verteidigung, Außen-und Sicherheitspolitik House, mit dem König an der Spitze, der hat keine Legitimität zu Staatsoberhaupt zu keiner der Basken , Dh Navarra. Diese Materialien wurden oder Überweisungen selbst litt vor der Invasion von Navarra und der Eindringling war verantwortlich für die Entfernung der gewalttätigen und vollständig sind.

Sie waren Fragen, die kontrolliert wurden und von der Natur des Landes, einige Materialien, die bestellt wurden und unsere Gesetze, unsere Gerichtsstand. Diese Fueros Navarra wurden schrittweise aus der Hauptstadt, dass wir Reich erobert. Einige Gerichtsstand, dass die verschiedenen spanischen Könige schworen, und dann nicht die Achtung dieser Eid.

Jetzt aus Brüssel, wo sie die Staaten, die der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die darauf abzielen, die Beseitigung der foral wenig Selbstverwaltung, dass die CF Navarra und CA Euskadi. Die regierenden Parteien in der C.F. Navarra, mit Blick auf ihre Gesellschaft als großer Meister der Fueros Navarra sogar geruhte zur Entsendung einer Delegation, die in der Europäischen Stelle die Vorwürfe zu verteidigen, dieses foral Konzert mit dem Königreich Spanien.

Es ist die Bar des Staates profitiert von den Steuern, hat die Aufgabe der Verteidigung der spanischen Interessen, um nicht zu den Gebieten Baske-Navarra. Es ist schwer zu glauben, daß das Reich von Spanien, einen imperialistischen Staat, schau für ein paar andere Interessen als ihre eigenen. Klare Beispiele dafür, wie wir mit den ehemaligen Kolonien, die Spanien hatte in Mittel-und Südamerika.

Diese Kolonien erlitten Gewalt aus der Armee und der spanischen übermäßigen und unkontrollierten Plünderung der natürlichen Ressourcen. Derzeit wenigen verbliebenen Kolonien in den spanischen Reiches, und man kann bei uns. Das Konzert genannte Böse und die Quote ist die Anerkennung, dass wir verpflichtet sind zu zahlen, die uns erobert und besetzt, die verantwortlich ist für die Verteidigung gegen wer und wo auch immer, zu legitimieren versuchen diese Basken, Navarra.

Um in der Lage, unsere Interessen zu verteidigen, uns an die EWG Oder an Dritte weitergeben, müssen wir wieder die Souveränität des Staates, die wir hatten. Ein Staat, die wir vertreten, um die anderen Staaten in den Rahmenbedingungen, die es an der Zeit, ein Staat mit seinen eigenen Gesetzen, geboren von der Gewohnheit der Menschen, die die Fueros. Nur dann stoppen die Steuern zahlen und unser Steuersystem Steuern verteidigt werden, indem das Land die natürlichen und die von anderen Staaten, in der Lage, von gleich zu gleich.

Iñigo Saldise Alda
Il concerto e il contingente, tasse Spagna
Nabarralde

La cattiva concerto e chiamato contingente, che sono responsabili per gli abitanti della Federal Navarra e CA Euskadi, sono davvero tasse imposte dal Regno di Spagna per i territori delle stesse persone, basco, che aveva sofferto di invasioni militari, prima di Castiglia dal 1054, alla fine del 1512 l'invasione delle truppe spagnole-aragonese spagnolo oggi, che Subito Navarra.

Queste tasse, ci dicono ancora e ancora servire a pagare o coprire i costi comuni in settori non trasferiti, come la difesa, estera e di sicurezza House, con il re al timone, che non ha alcuna legittimazione ad essere capo di Stato a nessuno dei baschi , Vale a dire Navarra. Questi materiali sono stati o trasferimenti stessi prima della invasione subita da Navarra e l'invasore era responsabile per la rimozione dei violenti e complete.

Erano le questioni che sono state controllate e diretto da la natura del paese, alcuni materiali che sono stati ordinati nelle nostre leggi, la nostra giurisdizione. Questi Fueros Navarra sono state progressivamente eliminate dalla capitale del regno, che abbiamo invaso. Alcuni Competenza che i vari monarchi spagnoli giurò, e poi non ha rispettato questo giuramento.

Ora da Bruxelles, dove si riuniscono gli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, volta ad eliminare la foral po 'di auto-governo che mantenere la Navarra CF e CA Euskadi. La sentenza parti in C.F. Navarra, di fronte a loro società di grandi campioni come il Fuero Navarra hanno nemmeno si è degnato di inviare una delegazione a presentare nel corpo europeo le accuse necessarie per difendere questo foral concerto con il regno di Spagna.

E 'il Bar dello Stato beneficia di tali imposte, che ha assunto il compito di difendere gli interessi spagnolo, e non ai territori basco-Navarra. E 'difficile credere che il Regno di Spagna, in uno stato imperialista, cerca per un paio di interessi diversi dai propri. Chiari esempi di come questo che abbiamo con le ex colonie che la Spagna aveva in America centrale e meridionale.

Queste colonie subito violenza da esercito e la spagnola eccessivo e incontrollato saccheggio delle sue risorse naturali. Attualmente poche colonie per la impero spagnolo e uno è il nostro. Il concerto chiamato il male e il contingente è il tributo che siamo obbligati a pagare noi, che hanno invaso ed occupato, che è responsabile per la difesa contro chiunque e ovunque, cercando di legittimare questo Baschi, Navarra.

Per essere in grado di difendere i nostri interessi noi stessi, per la CEE O di chiunque altro, dobbiamo ripristinare la sovranità dello Stato che avevamo. Uno Stato che ha rappresentato per gli altri Stati in quadri che esistevano, al momento, uno Stato con le sue proprie leggi, nasce l'abitudine di coloro che sono i Fueros. Solo allora smettere di pagare tali imposte, e il nostro sistema fiscale tasse saranno difesi dal paese naturali e rispettato da altri Stati, in una posizione di parità.

Iñigo Saldise Alda
Het concert en de quota, belastingen Spanje
Nabarralde

Het slechte concert en riep quota, die aansprakelijk zijn voor de inwoners van de Federale Navarra en CA Euskadi, zijn echt belastingen opgelegd door het koninkrijk van Spanje op het grondgebied van dezelfde mensen, baskisch, die hadden te lijden van militaire invasies, in de eerste plaats van Castilië sinds 1054, een einde te maken aan de invasie van 1512 van de Spaanse troepen-Aragonees Spaanse vandaag, die Navarra geleden.

Deze belastingen, vertel ons steeds opnieuw dienen te betalen of de dekking van de gemeenschappelijke kosten in gebieden die niet overgedragen, zoals Defensie, Buitenlandse en Veiligheidsbeleid House, met de koning aan het roer, die heeft geen legitimiteit te staatshoofd aan geen van de Basken , Dwz Navarra. Deze materialen of overschrijvingen waren zich vóór de invasie geleden door Navarra en het invader was verantwoordelijk voor de verwijdering van gewelddadige en volledig zijn.

Ze waren zaken die werden gecontroleerd en geregisseerd door de aard van het land, dat sommige materialen werden besteld in onze wetten, onze Bevoegdheid. Deze Fueros Navarra zijn afgebouwd van het kapitaal van dat koninkrijk we binnengedrongen. Sommige Bevoegdheid dat de verschillende Spaanse vorsten gezworen, en vervolgens niet aan deze eed.

Nu uit Brussel, waar ze aan de landen die behoren tot de Europese Economische Gemeenschap, gericht op het wegwerken van de foral weinig self-government dat de CF Navarra en CA Euskadi. De regerende partijen in de C.F. Navarra, waarmee hun samenleving als grote kampioenen van de Fuero Navarra hebben zelfs deigned het sturen van een delegatie te presenteren in het Europees orgaan de nodige beschuldigingen te verdedigen foral dit concert met het koninkrijk van Spanje.

Het is de balie van de Staat voordelen van die belastingen heeft genomen dat de taak van de verdediging van de Spaanse belangen, niet op het grondgebied baskisch-Navarra. Het is moeilijk te geloven dat het koninkrijk van Spanje, een imperialistische staat, op zoek naar een paar andere belangen dan hun eigen. Duidelijke voorbeelden van dit zoals we hebben met de voormalige koloniën die Spanje had in Midden-en Zuid-Amerika.

Deze kolonies slachtoffer van geweld van het leger en de Spaanse bovenmatige en ongecontroleerde plundering van de natuurlijke hulpbronnen. Momenteel weinige resterende kolonies aan de Spaanse imperium en is een van ons. Het concert genaamd kwaad en het contingent is het eerbetoon dat we verplicht zijn te betalen die ons binnenviel en bezette, die verantwoordelijk is voor de verdediging tegen wie en waar, probeert te legitimeren deze Basken, Navarra.

Om te kunnen verdedigen onze belangen onszelf, van het EEG-Of aan iemand anders, we moeten het herstel van de soevereiniteit van de Staat die we hadden. Een staat dat wij vertegenwoordigd met de andere staten in de kaders die bestonden op het moment, een staat met haar eigen wetten, geboren van de gewoonte van de mensen die de Fueros. Alleen dan stoppen met de betaling van de belastingen en onze fiscaliteit belastingen zal worden verdedigd door het land van de natuurlijke en gerespecteerd door andere staten, in een positie van gelijken.

Iñigo Saldise Alda
O concerto e as quotas, os impostos Espanha
Nabarralde

O mau concerto e chamado contingente, que são responsáveis pelos habitantes do Federal Navarra e CA Euskadi, são realmente os impostos incidentes pelo reino de Espanha para os territórios das mesmas pessoas, basca, que sofria de invasões militares, antes de Castela desde 1054, ao fim da invasão de 1512 das tropas espanholas-aragonês espanhola hoje, que Sofrido Navarre.

Estes impostos, diga-nos uma e outra vez servirá para pagar ou cobrir os custos comuns em áreas não transferido, como Defesa, Externa e de Segurança House, com o rei ao leme, que não tem legitimidade para ser chefe de Estado para nenhum dos bascos , Ou seja, Navarra. Estes materiais ou transferências foram-se antes da invasão sofrida por Navarra e do invasor foi responsável pela remoção dos violentos e completa.

Eram assuntos que foram controlados e dirigida pela natureza do país, alguns materiais que foram ordenados nas nossas leis, a nossa competência. Estes Fueros Navarra foram suprimidas gradualmente a partir da capital do reino, que invadiram. Alguns Competência que os diversos monarcas espanhóis jurou e, em seguida, não respeitou esse juramento.

Agora, a partir de Bruxelas, desde que cumpram os Estados pertencentes à Comunidade Económica Europeia, com o objectivo de eliminar o foral pouco de auto-governo que mantém o FC Navarra e CA Euskadi. A decisão partes no C.F. Navarra, de frente para a sociedade como grandes campeões do Fuero Navarra deigned sequer têm de enviar uma delegação para apresentar no organismo europeu, as alegações necessárias para defender este foral concerto com o reino de Espanha.

É o Bar do Estado benefícios provenientes dos impostos que tomou a tarefa de defender interesses espanhóis, não aos territórios basca-Navarre. É difícil acreditar que o reino de Espanha, um país imperialista, olhar para alguns outros interesses que não os seus próprios. Exemplos claros de como esta que temos com as ex-colónias que a Espanha tinha na América do Sul e Central.

Estas colônias sofrido violência por parte do exército e da espanhola excessiva e descontrolada pilhagem dos seus recursos naturais. Atualmente poucas colônias ao império espanhol e um é nosso. O concerto chamado mal eo contingente é a homenagem que somos obrigados a pagar nós, que invadiu e ocupou, que é responsável pela defesa contra quem e onde, na tentativa de legitimar esse bascos, Navarra.

Para ser capaz de defender os nossos interesses próprios, a CEE Ou a qualquer outra pessoa, temos de restaurar a soberania do Estado que nós tínhamos. Um Estado que representou para os outros Estados da quadros que existiam no momento, um Estado com suas próprias leis, nascido do hábito de as pessoas que estão a Fueros. Só então parar de pagar os nossos impostos e sistema fiscal impostos serão defendidos por naturais do país e respeitado pelos outros estados, numa posição de igual para igual.

Iñigo Saldise Alda
Η συναυλια, ενω η ποσοστωση, οι φοροι Ισπανια
Nabarralde

Η κακη συναυλια και ζητησε ποσοστωση, η οποια ειναι υπευθυνη για τους κατοικους της Ομοσπονδιακης Ναβαρρα και CA Euskadi, ειναι πραγματικα οι φοροι που επιβαλλονται απο το βασιλειο της Ισπανιας στα εδαφη του ιδιου λαου, βασκικα, που ειχαν υποστει απο στρατιωτικες επιδρομες, αφου πρωτα Καστιλλη 1054, για τον τερματισμο της εισβολης του 1512 του ισπανικου-Aragonese ισπανικα στρατευματα σημερα, το οποιο υπεστη Ναβαρρα.

Οι φοροι αυτοι, να μας πει ξανα και ξανα η να πληρωσει την καλυψη των κοινων εξοδων σε περιοχες που δεν μεταβιβαζονται, οπως Αμυνας, Εξωτερικων και Ασφαλειας, Βουλη, με το βασιλια στο πηδαλιο, το οποιο δεν εχει καμια νομιμοτητα να ειναι ο αρχηγος του κρατους που δεν ειχε κανενας απο τους Βασκους , δηλαδη Ναβαρρα. Τα υλικα αυτα, η μεταφορες οι ιδιοι πριν απο την εισβολη που υπεστη Ναβαρα και ο εισβολεας ηταν υπευθυνη για την απομακρυνση των βιαιων και πληρεις.

Ειχαν θεματα τα οποια ηταν ελεγχομενη και κατευθυνομενη απο τη φυση της χωρας, ορισμενα υλικα που ειχαν παραγγειλει και τους νομους μας, τη διεθνη δικαιοδοσια μας. Αυτα τα Fueros Ναβαρρα εχουν σταδιακα απο την πρωτευουσα του βασιλειου μας εισεβαλε. Ορισμενα Αρμοδιοτητα οτι οι ισπανικες μοναρχων ορκιστει, και, στη συνεχεια, δεν σεβαστηκε αυτη την ορκωμοσια.

Τωρα, απο τις Βρυξελλες, οπου οι χωρες αυτες πληρουν τα κρατη που ανηκουν στην Ευρωπαικη Οικονομικη Κοινοτητα, με στοχο την εξαλειψη της foral λιγο self-government που διατηρουν το CF Ναβαρρα και CA Euskadi. Η αποφαση μερη στην C.F. Ναβαρρας, η κοινωνια αντιμετωπιζει τους μεγαλους πρωταθλητες της Ναβαρας Fuero εχουν καν deigned να στειλουμε μια αντιπροσωπεια να υποβαλει στο Ευρωπαικο οργανισμο τους ισχυρισμους για να υπερασπιστει αυτο foral συναυλια με το βασιλειο της Ισπανιας.

Ειναι το μπαρ του μελους οφελη απο αυτους τους φορους, που εχει αναλαβει το καθηκον να υπερασπιζεται τα συμφεροντα ισπανικα, για να μην τα εδαφη βασκικα-Ναβαρρα. Ειναι δυσκολο να πιστεψει κανεις οτι το βασιλειο της Ισπανιας, ενα ιμπεριαλιστικο κρατος, ψαξτε για λιγα συμφεροντα αλλα απο το δικο τους. Σαφη παραδειγματα αυτου που εχουμε με τις πρωην αποικιες οτι η Ισπανια ειχε στην Κεντρικη και τη Νοτια Αμερικη.

Αυτες οι αποικιες υποστει βια απο το στρατο και την ισπανικη υπερβολικης και ανεξελεγκτης λεηλασιας των φυσικων πορων. Προς το παρον λιγα εναπομειναντα αποικιες με την ισπανικη αυτοκρατορια και η μια ειναι η δικη μας. Η συναυλια του κακου και καλεσε την ποσοστωση που ειναι το αφιερωμα οτι ειμαστε υποχρεωμενοι να πληρωνουν εμας που εισβολη και κατοχη, η οποια ειναι υπευθυνη για την υπερασπιση εναντιον οποιονδηποτε και οπουδηποτε, προσπαθωντας να νομιμοποιησει αυτο το Βασκοι, Ναβαρρα.

Για να μπορεσουμε να υπερασπιστουμε τα συμφεροντα μας, τους εαυτους μας, για την ΕΟΚ Or σε κανεναν αλλον, θα πρεπει να αποκαταστησει την κυριαρχια του κρατους που ειχαμε. Ενα κρατος που εκπροσωπειται στα αλλα μελη στα πλαισια που υπηρχαν την εποχη εκεινη, ενα κρατος με δικους του νομους, που εχουν γεννηθει απο τη συνηθεια των ανθρωπων, οι οποιοι ειναι οι Fueros. Μονο τοτε θα σταματησει να πληρωνει τους φορους αυτους και το φορολογικο μας συστημα οι φοροι θα πρεπει να υποστηριξει η χωρα του φυσικου και σεβαστη απο τα αλλα κρατη, και μια θεση ισων.

Iñigo Saldise Alda
Этот концерт, и квоты, налоги Испании
Nabarralde

Плохие концерт и призвал квоты, которые несут ответственность за жителей Федеративной Наварра и CA Эускади, действительно налогов, введенных в Царствие Испании на территории одного и того же народа, баскский, который пострадал от военных вторжений, в первую Кастилии с 1054, прекратить вторжения в 1512 на испанском войск-арагонский испанском сегодня, что страдали Наварра.

Эти налоги, расскажите нам снова и снова служить платить или покрытия общих расходов в районах, которые не переданы, как обороны, иностранных дел и безопасности палаты, с царем во главе, который не имеет легитимности быть главой государства ни один из басков , то есть Наварра. Эти материалы или переводы сами были до вторжения, понесенный Наварра и захватчику несет ответственность за устранение насилия и полным.

Они были вопросы, которые находятся под контролем и руководством характера страны, некоторые материалы, которые были заказаны в наши законы, наша юрисдикция. Эти Fueros Наварра было прекращено из столицы о том, что царство мы вторглись. Некоторые юрисдикции, что в различных испанских монархов привел к присяге, а затем не уважать эту присягу.

Теперь из Брюсселя, где они отвечали на государства, входящие в Европейское экономическое сообщество, направленных на ликвидацию foral мало самоуправления, что сохранить CF Наварра и CA Эускади. В правящих партий в C.F. Наварра, стоящих перед обществом, как их большое борцов за Феро Наварра даже deigned направить делегацию для представления в Европейский орган утверждения, необходимые для защиты этой foral концерт с королевством Испании.

Это адвокатов государство выгоды от этих налогов, которые взяла на себя задачу защиты интересов Испании, а не на территории, баскский-Наварра. Не верится, что Царство Испания, состояние империалистической, посмотрите на несколько интересов, кроме своих собственных. Открытый примеры этого, как мы с бывшими колониями, что Испания в Центральной и Южной Америке.

Эти колонии страдают от насилия в армии и на испанском чрезмерное и бесконтрольное разграбление природных ресурсов. В настоящее время немногих оставшихся колоний с испанской империи, и вот наша. Концерт называется злом, и квота на память о том, что мы обязаны платить нам, кто вторжению и оккупации, который несет ответственность за защиту против, кто и где, пытается узаконить этот басков, Наварра.

Чтобы быть в состоянии защищать свои интересы сами, на ЕЭС Или кто-нибудь еще, мы должны восстановить суверенитет государства, что мы имели. А государство, что мы представлены к другим государствам в рамках, которые существовали в то время, государство с собственными законами, родившийся от привычки людей, которые являются Fueros. Только в этом случае прекратить выплаты этих налогов и нашей налоговой системе налоги будут защищать страну природного и уважали другие государства, которые в состоянии равных.

Iñigo Saldise Alda
الحفله والحصص ، والضرائب اسبانيا
Nabarralde

السيءه الحفله ودعا الحصص ، والتي هي عرضة لسكان منطقة نافارا الذاتية الحكم الاتحادي وكاليفورنيا Euskadi ، هي حقا الضرائب التي تفرضها مملكة اسبانيا الى الاقاليم من نفس الشعب ، الباسك ، والتي عانت من الغزو العسكري ، من castile الاولى منذ 1054 ، لانهاء الاحتلال من 1512 من القوات الاسبانيه - الاراجونيه الاسبانيه اليوم ، والتي تعاني منطقة نافارا الذاتية الحكم.

هذه الضرائب ، وتقول لنا مرة اخرى ومرة اخرى خدمة لدفع أو تغطية التكاليف المشتركة في المجالات التي لم تنقل ، حسب الدفاع ، والخارجية والامن المنزل ، مع الملك في القيادة ، والتي لا يوجد لها شرعيه الى ان رئيس الدولة الى ان ايا من Basques ، اي منطقة نافارا الذاتية الحكم. او نقل هذه المواد هي نفسها قبل الغزو التي يعاني منها منطقة نافارا الذاتية الحكم والمحتل هو المسؤول عن العنف وإزالة كاملة.

كانت المسائل التي كانت تسيطر عليها وتوجهها طبيعه البلد ، وبعض المواد التي أمرت في قوانيننا ، ولايتنا القضاءيه. هذه fueros منطقة نافارا الذاتية الحكم قد ألغى تدريجيا من عاصمة المملكه التي غزت نحن. ان بعض اختصاص مختلف الملوك واقسموا الاسبانيه ، وبعد ذلك لم يحترم هذا القسم.

الآن من بروكسل ، حيث تجتمع الدول المنتميه الى الجماعة الاقتصادية الاوروبية ، التي تهدف الى القضاء على foral قليلا الحكم الذاتي التي تحافظ راجع منطقة نافارا الذاتية الحكم وكاليفورنيا Euskadi. الاحزاب الحاكمة في c.f. منطقة نافارا الذاتية الحكم ، التي تواجه مجتمعهم كما كبيرا من ابطال fuero منطقة نافارا الذاتية الحكم حتى يكون متكرم الى ارسال وفد الى الحاضر في هيئة اوروبيه الادعاءات الضروريه للدفاع عن هذا foral بالتضافر مع مملكة اسبانيا.

ومن ألحانه من الدولة من منافع تلك الضرائب التي اتخذت مهمة الدفاع عن المصالح الاسبانيه ، وليس الى اقاليم الباسك - منطقة نافارا الذاتية الحكم. انه من الصعب التصديق بأن مملكة اسبانيا ، والدولة الامبرياليه ، ونبحث عن بضع مصالح اخرى غير بلدانهم. ومن الامثله الواضحة على ذلك كما فعلنا مع المستعمرات السابقة ، ان اسبانيا فى امريكا الوسطى والجنوبيه.

هذه المستعمرات تعاني من عنف الجيش والاسبانيه المفرط وغير المنظم ونهب مواردها الطبيعيه. حاليا القليلة المتبقية الى مستعمرات الامبراطوريه الاسبانيه واحدة هي ارضنا. الحفله دعا الشر والحصص هي اشادة بأننا ملزمون بدفع لنا والذي غزا المحتلة ، وهي مسؤولة عن الدفاع ضد أيا كانوا وأينما ، ومحاولة لاضفاء الشرعية على هذا Basques ، منطقة نافارا الذاتية الحكم.

لتكون قادرة على الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا ، والى السوق الاوروبية المشتركة او الى اي شخص آخر ، ويجب علينا ان نستعيد سيادة الدولة التي كانت لدينا. اننا دولة ممثلة لدول اخرى في الاطر التي كانت موجودة في ذلك الوقت ، دولة لها قوانينها الخاصة ، ولدت من العادة من الناس الذين هم fueros. عندئذ فقط وقف دفع الضرائب وهذه الضرائب لدينا نظام الضرائب سوف تدافع عنها الطبيعيه للبلاد واحترامها من جانب الدول الأخرى ، في وضع يمكنها من انداد.

Iñigo Saldise Alda
演唱会和配额,税收西班牙
Nabarralde

坏音乐会,并呼吁配额,其中有可能被居民联邦纳瓦尔和CA euskadi ,真的是税费征收,由西班牙王国向领土的同一批人,巴斯克地区,其中遭受军事入侵,首先卡斯蒂利亚1054年以来,以结束入侵1512年的西班牙士兵-阿拉贡西班牙语今天,它遭受纳瓦尔。

这些税收,告诉我们一次又一次地服务于支付或支付的共同费用,在地区不得转移,为国防,外交和安全之家,与马丁路德金的掌舵下,由于不具有合法性受到国家元首首屈一指的巴斯克人,即纳瓦尔。这些材料或转让人自称入侵之前所遭受的纳瓦尔和侵略者负责清除暴力和完整。

他们的事情被控制,并指示由大自然的国家,有些材料,被饬令在香港法律中,我们的管辖范围。这些fueros纳瓦尔已被淘汰,从资本的表示,英国我们入侵。一些管辖范围内的各种西班牙语君主宣誓,然后却完全没有尊重这个誓言。

现在,从布鲁塞尔,在那里满足国家属于欧洲经济共同体,旨在消除foral小自治政府维持比照纳瓦尔和CA euskadi 。执政的政党在c.f.纳瓦尔,面对自己的社会,作为伟大冠军的fuero纳瓦尔甚至有deigned派遣一个代表团前往,目前在欧洲机构的指控,必须捍卫这个foral音乐会与西班牙王国。

这是香港大律师公会对国家的好处,从这些税款已采取的任务是保卫西班牙语的利益,而不是为了领土上巴斯克语-纳瓦尔。它很难相信西班牙王国,一国的帝国主义,找几个利益,在本国以外。明确这方面的例子,因为我们已与前殖民地,西班牙在中美洲和南美洲。

这些殖民地,遭受暴力的,由军队和西班牙语过度和无节制地掠夺自然资源。目前仅存的殖民地向西班牙帝国,一人则是我们的。音乐会所谓邪恶和配额,是赞扬我们有义务支付,我们谁侵略和占领,这是负责防谁不管走到哪里,想合法化,这巴斯克人,纳瓦尔。

为了能够维护自己的利益自己,以欧洲共同市场或其他任何人,我们必须恢复了国家主权,我们的。一个国家,我们的代表,向其他国家在框架上存在的时候,一国自己的法律,所生习惯的人,谁是fueros 。只有这样,停止缴纳这些税费,我们的税制,税将捍卫该国的自然资源和尊重其他国家,在一个地位平等的。

Iñigo Saldise Alda
演唱會和配額,稅收西班牙
Nabarralde

壞音樂會,並呼籲配額,其中有可能被居民聯邦納瓦爾和CA euskadi ,真的是稅費徵收,由西班牙王國向領土的同一批人,巴斯克地區,其中遭受軍事入侵,首先卡斯蒂利亞1054年以來,以結束入侵1512年的西班牙士兵-阿拉貢西班牙語今天,它遭受納瓦爾。

這些稅收,告訴我們一次又一次地服務於支付或支付的共同費用,在地區不得轉移,為國防,外交和安全之家,與馬丁路德金的掌舵下,由於不具有合法性受到國家元首首屈一指的巴斯克人,即納瓦爾。這些材料或轉讓人自稱入侵之前所遭受的納瓦爾和侵略者負責清除暴力和完整。

他們的事情被控制,並指示由大自然的國家,有些材料,被飭令在香港法律中,我們的管轄範圍。這些fueros納瓦爾已被淘汰,從資本的表示,英國我們入侵。一些管轄範圍內的各種西班牙語君主宣誓,然後卻完全沒有尊重這個誓言。

現在,從布魯塞爾,在那裡滿足國家屬於歐洲經濟共同體,旨在消除foral小自治政府維持比照納瓦爾和CA euskadi 。執政的政黨在c.f.納瓦爾,面對自己的社會,作為偉大冠軍的fuero納瓦爾甚至有deigned派遣一個代表團前往,目前在歐洲機構的指控,必須捍衛這個foral音樂會與西班牙王國。

這是香港大律師公會對國家的好處,從這些稅款已採取的任務是保衛西班牙語的利益,而不是為了領土上巴斯克語-納瓦爾。它很難相信西班牙王國,一國的帝國主義,找幾個利益,在本國以外。明確這方面的例子,因為我們已與前殖民地,西班牙在中美洲和南美洲。

這些殖民地,遭受暴力的,由軍隊和西班牙語過度和無節制地掠奪自然資源。目前僅存的殖民地向西班牙帝國,一人則是我們的。音樂會所謂邪惡和配額,是讚揚我們有義務支付,我們誰侵略和佔領,這是負責防誰不管走到哪裡,想合法化,這巴斯克人,納瓦爾。

為了能夠維護自己的利益自己,以歐洲共同市場或其他任何人,我們必須恢復了國家主權,我們的。一個國家,我們的代表,向其他國家在框架上存在的時候,一國自己的法律,所生習慣的人,誰是fueros 。只有這樣,停止繳納這些稅費,我們的稅制,稅將捍衛該國的自然資源和尊重其他國家,在一個地位平等的。

Iñigo Saldise Alda
そのコンサートのノルマとは、スペインの税金
Nabarralde

不良と呼ばれるコンサートの割当は、住民が責任を負うのは、カリフォルニア州と連邦政府のナバルeuskadi 、課せられた税金が本当に王国のスペインには、同じ地域の人々 、バスク語、軍事侵略に苦しんだが、カスティーリャ以来初めての1054は、 1512を終わらせるための侵攻軍-アラゴン語スペイン語、スペイン語今日では、どのナヴァール苦しんでいます。

これらの税金は、何度も繰り返して聞かせくださいサーブをカバーする共通の費用を支払うかの分野では譲渡は、国防、外交安全保障の家は、国王が実権を握っては、正当性がないとされる国家元首のいずれも、 basques 、すなわちナヴァール。これらの資料または転送する前には自らの侵略を受けたと侵略によってナヴァールの除去は、暴力的かつ完全な責任を負う。

かれらは制御された事柄の性質とその国の指示によって、いくつかの材料を注文していた我々の法律では、我々の管轄だ。これらfuerosナヴァール段階的に廃止されてから、我々の王国の首都に侵攻している。いくつかの管轄して、様々なスペイン国王誓った、それからこの誓いを尊重しなかった。

今よりbrussels 、どこの国に属している彼らを満たし、欧州経済共同体は、その排除を狙った自己foral小さな政府を維持するとのCA cfナヴァールeuskadi 。与党は、 c.f.ナヴァールは、彼らの社会が直面するとしても偉大なチャンピオンのfueroナヴァールdeignedが代表団を派遣するには、現在の欧州の体を守るために必要な疑惑で、このコンサートforalスペイン王国。

それは、バーでは、これらの税金からの給付金の状態コラボレーションして、タスクの権益を守るスペイン語、バスク語-ナヴァール管轄していない。ということを信じるのは難しいスペインの王国は、帝国主義の状態で、いくつかの権益を探す以外に、自分のです。明確な例として、このように私たちは、旧植民地を中心としていたスペイン南アメリカです。

これらの植民地からの暴力に苦しんで陸軍とスペイン語の過度の天然資源の略奪と野放し。残りの数を、現在のところ、スペインの植民地帝国とは、私たちの1つだ。悪と呼ばれるこのコンサートは、トリビュートしてノルマを支払う義務が我々は我々の人の侵略と占領、防衛に対する責任を負うのは誰とどこでも、正当化しようとして、このbasques 、ナヴァール。

我々の利益を守るためにできるように自分自身、あるいは第三者にeecに、我々は、国家主権を回復する必要がありますしていた。我々の状態を表現して、他の州では、時間的な枠組みが存在し、状態にして、独自の法律に基づき、その癖が生まれている人々のfueros 。これらの税金を払って実行した後、停止のみとなる我々の税金税制擁護される国の自然や他の国から尊敬される、対等の位置にある。

Iñigo Saldise Alda
콘서트와 할당량, 세금 스페인
Nabarralde

할당량을 부르는 나쁜 콘서트를하고 있으며, 연방 정부 나바 르에 대한 책임과 캘리포니아 주민 euskadi, 정말 세금을 부과하여 지역을 스페인 왕국의 같은 사람, 바스크어, 군사 침략에 시달렸다했던 첫 세 이후 1,054, 1,512의 침공을 종료 아라곤어, 스페인 군대 - 스페인어 오늘, 어느 고통 나바 르합니다.

이러한 세금, 다시 또 다시 말해 봉사의 공통 비용을 지불하거나 지역에서 덮개를 이송되지, 국방, 외국인과 보안 집, 함께 지휘봉을 국왕, 어떤이 없다는 상황을 머리에 정통 basques 없음을 의미합니다 , 즉 나바 르합니다. 이러한 자료 또는 전송 의해 고통을 침공하기 전에는 자신의 침입자가 책임이 제거 나바 르와 폭력을 완료합니다.

그들은 자연을있는 문제들은 나라의 통제와 지시에 의해, 일부 자재의 주문이 법률이, 우리의 관할합니다. 이러한 fueros 나바 르되었습니다부터 단계적으로 자본의 왕국을 우리가 침략합니다. 일부 관할 구역의 다양한 스페인어 군주 폭동을 누른 다음이 서약 안을 존중합니다.

지금부터 브뤼셀, 어디에 그들이 만나 유럽 경제 공동체에 속한 미국, foral 작은 자체를 제거하는 목적은 유지하는 - 정부가 나바 르와 캘리포니아 cf euskadi합니다. 여당의 c.f. 나바 르, 그들의 사회에 직면 fuero 나바 르의 위대한 챔피언 deigned도를 보내려면 유럽의 신체에 존재 대표단을 지킬 필요가 의혹이 foral 스페인 왕국으로 콘서트를합니다.

그것은 그 세금의 혜택을 받고있는 상태 표시줄에 작업을 방어의 협업 스페인어 이익을 준주 바스크어 - 나바 르에는 적용되지 않습니다. 정말 믿기 힘들 왕국을 스페인, 국빈 제국주의 봐 이외의 이익을 위해 자신의 몇합니다. 예, 이것은 우리가를 명확 전 식민지가 스페인은 중앙과 남미.

이러한 식민지 군대와 스페인에서 폭력을 피해 과도한 및 통제의 자연 자원을 약탈합니다. 현재 스페인에 몇 남아있는 식민지 제국이 또 하나의 일은 우리합니다. 악마의 콘서트를 부르는 할당량은 의무 그것은 우리는 우리에게 돈을 찬사를 침공 및 점령 사람은 누구와 어디에 대한 방어에 대한 책임이려고 노력하고 정당화이 basques, 나바 르합니다.

우리의 이익을 방어할 수 있도록하며, 다른 사람을 eec하거나, 우리의 주권을 복원해야합니다 상태가 우리가합니다. 우리가 어떤 상태를 나타내는 상태를 다른 시간에 존재 프레임 워크는 상태가 자신의 법률, 출생의 습관이있는 사람은 fueros합니다. 그런 다음에야 우리의 세금 시스템을 중단하고 세금을 세금을 지불 그들에 의해 옹호된다 존중하는 나라의 자연과 다른 미국의 위치는 동등합니다.

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011