SOBERANÍA DE NAVARRA by Nabartzale bilduma. Este es el correo para escritos, artículos, comentarios y sugerencias. Los artículos, escritos y comentarios deben estar debidamente firmados por su autor o autora en formato Word. Solo se publicaran aquellos escritos que estén realizados desde la independencia y soberanía de su autor o autora siguiendo los criterios editoriales de los miembros de NABARRAKO BURUJABETASUN-SOBERANÍA DE NAVARRA. nabartzale@gmail.com

2010/02/25

Nabarrako Estatua, eta aniztasuna

J.M.Unzueta
Nabarrako Estatua, eta aniztasuna
Nabarrako Burujabetasuna

Wikipedia hiztegiaren arabera, aniztasun itza, ondorengo esanahiak ditu:

Politikan, aniztasuna expresio tendentzia baimendu eta onartzea da, iritzi desberdinen zabalkuntza eta antolakuntza, baita gobernutarren aurka badago ere, gizarte demokratikoen dinamikan.

Filosofian, aniztasuna munduko esentzial oinarriak defendatzenduen posizioa da, eta gehiago dira. Hau monismoaren aurka dago.

Terminologi hau, Fratzia-Espainia inperialistak maiz erabiltzen dute eta gainera trakets xamar, asmo garrantzi batekin, nahastu, mehatxatu eta zatitzeko, bederen.argi eta garbi dago herri anitza garela, munduko guztiak dira, eta gainera gomendagarria da honela izatera, izugarrizko aberastasuna ezartzendu era guztian, aniztasun berak kontsenzusko egitasmo amankomunak, arlo guztietako zientzia eta kultura exponentzial aurrerakuntza ekarri du. Adibideak hain ukigarriak dira ez dute aipatzerik ere merezi.

Nabarrako Burujabetza Komisioak azkenengo idatzian IDEOLOGIA eta POLITIKA deritzon idatzian eta bere blogean http://nbk2012blogspot.com/ azaldu dena, bertan argi eta garbi agertzenda zer ulertzen dugun nabarrako burujabetasunaren kideak aniztasunaz.

Nabarrako Baskoi Estatuaren Burujabetza lortzeko oinarrizko premisa, gizartearen aniztasunak gure benetako historioa onartzea.Hau da Espainia eta Frantzia Batikanoen laguntza bereziaren bitartez konkistatu genozidioki gintuztela. Ez dago munduan herririk bere oinarrizko historia kontuan eduki gabe burujabetza lortu duenik, eta ez badu izan harri azpian bada ere zeozer argitokodu. Horregatik entzun dutenean zenbait politiko eta agente sozial abertzale bezala azaltzen direnak hau guztia bazterrean husten dute, otzean pentsatu eta nere buruari esatendiot, ez bakarrik daude kolonizatuak baita ere anafabeto historikoak direla, eta zenbait lilurakide urrunago doazela hau da, politika eta gestioren mertzenario hutsak bihurtu dira.

Idatzi hau askoz gehiago aberasteko, gure nabartzaleren bloga Alava Estado de Navarra tik hartutakozenbat idatzi zati mailegatu ditut eta honela dio: Gure legeak herriaren gaindik datoz, auzo laneko usadio eta ohitura zaharretatik datozenak, komunal lurretik, oinordezko eskubiderik gabeko agintariak , milurteko udaletxeak, betidanik justizi babestuan egindako lege bilketan, euskaldun askorentzat ezezagun diren “Piriniotako Zuzenbide barnean” Erromatarren Eskubidearen erabat desberdinetan, gaur dominatzen eta gobernatzen gaituen eskubide juridikoa, Frantzia eta Espainiaren estatuen babes kolonialistaren pean.

“Pirineotako Eskubide hau” Nabarrako herrian noizbait praktikan jartzen bada, erakutsiko du baskoi herriaren milurteko eskubideak Monarkia eta Errepublika, liberalismoa, Kontserbadorea, Sozialismoa, anarkismoa, komunismoa edo faszismoaren gainetik gaudela.

Nabarrako herriak bakarrik, Nabarrako Gortetan ordezkatuta, bere legearen zilegitasuna eta jabea da, erakunde eta Nabarrako herrialde guztiena, Burujabetza herrikoien gainetik ez dago ez erakunde politiko edo antzekorik, ez ekonomi sistemarik Piriniotako Eskubiden barruan ordezkatuta diren herritarrak dira danen gainetk daudenak.

Intentzio guztiak, ekintzak, expresio eta egintzak alderdikeriaren bidetik edo pertsonala, aberastasuna edo botere itunak Nabarrako herriaren onespenik gabe, eskubide guztiarekin baliogabetuta gelditzen dira, zeren herriaren ongarri orokorra, lehentasunezko helburua bihurtzenda.

Horregatik Nabarrako Erret Etxea izan denez Frantzia eta Espainia Estatuei eskaeraren eta tartekapenaren egilea, ezin digu distraitu ez baimendu barruko elkarrizketa antzuetan erortzen, ez dezatela gure aurkariak

ezta ere planteatu, ikusi bestela espainiar errepublikar eta monarkikoek zer maitemindurik dauden, beraien lurraldetasuna batasunari buruz.

Baskoinak Nabarra izeneko estatua dugu, eta bizirik dauden erakundeak gure burujabetasunaren bermatzaileak. Nabarrako Erresuma da internazional zilegitasuna eta guk herria, Estatua zilegitasunez berrezarri behar da.

Izan gaitezen taktikoak.eta ez sentimentalak, Nabarrako Estatua (Nabarrako Erresuma) gaurko egunez onartua da eskariari esker aportazio eta froga historikoen gaitik Europako Monarkiakoak diren, Holanda, Belgika, Luxemburgo eta Monako, baita ere NBE ko Deskolonizazio Komitea eta Hayako Auzitegia. Askoren helburua Euskal Herriaren objetiboa bada, hemen dugu Europako erakunderik ezagunena eta zaharrena.

Nabarrako Herriak behin eta betiko falta duena da, nabartzaletasun ekitaldia, bere historiak eskatzen diona, adimen eta beharrezko gaitasuna, historioa eta erakundeak erabiltzea askatasunera bidean eraman gaitzala.

Estado de Nabarra, y el pluralismo
Soberanía de Navarra

Según le diccionario de Wikipedia, el término pluralismo tiene los siguientes significados:

En política, el pluralismo es una tendencia a reconocer y permitir la expresión, organización y difusión de diferentes opiniones, incluso las opositoras a las gubernamentales, en la dinámica de las sociedades democráticas.

En filosofía, el pluralismo es la posición que defiende que los principios constitutivos del mundo son varios. Se opone al monismo.

Esta terminología, el imperialismo franco-español la utiliza permanente y torticeramente con el solo objeto de confundir, amenazar y dividir. Evidentemente que somos un País plural, todos los del mundo lo son, y además es muy recomendable por la gran riqueza de todo tipo que eso aporta, pero esa misma pluralidad es la que ha hecho con un proyecto consensuado y común, avanzar su estado exponencialmente en todos los ámbitos de la cultura y la ciencia. Los ejemplos son tan palpables que no se necesito enumerarlos.

En el último escrito titulado IDEOLOGIA POLITICA y que ha sido editado por la Comisión Soberanista de Nabarra en su blog http://nbk2012blogspot.com/ en ella se refleja perfectamente lo que los soberanistas nabarros entendemos por pluralidad.

Una premisa básica para la recuperación de la Soberanía del Estado Baskón de Nabarra, es que la pluralidad de la sociedad acepte la historia real de nuestro pueblo. Esto es: “El que fuimos conquistados genocidamente por los Estados de Francia y España, con la colaboración meritoria del Emperador del Vaticano”. No hay pueblo en el mundo que haya alcanzado su soberanía sin tener en cuenta las premisas históricas, y si no las ha tenido las rebusca debajo de las piedras. Por ello cuando escucho a ciertos políticos y agentes sociales llamados abertzales dejar de lado esto, pienso fríamente que no solo están colonizados, sino que también son unos analfabetos históricos, e incluso ciertos cautivadores incluso van más allá, son vulgares mercenarios de la política y su gestión.

Para enriquecer más este escrito he tomado prestado algunos párrafos de nuestros nabartzales del blog “Alava Estado de Navarra” que dice así: Nuestras leyes vienen del pueblo, de nuestros usos y costumbres milenarias, del auzolan, de las tierras comunales, de los tenentes sin derecho hereditario, de los concejos milenarios, en definitiva de unas leyes y justicias amparadas y recogidas en el desconocido para casi todos los vascos “derecho Pirenaico” diferente totalmente al “derecho romano” que es el derecho jurídico que nos gobiernan y domina, bajo la tutela colonialista de los estados de Francia y España.

Este “derecho Pirenaico” si alguna vez logramos el pueblo Navarro ponerlo en practica, demostrará, que estos derechos milenarios del pueblo baskón, están por encima de Monarquías y Republicas, liberalismos, conservadurismos, socialismos, anarquismos, comunismos o fascismos.

Solo el pueblo nabarro, representado en sus Cortes de Nabarra, es el legítimo poseedor de las leyes, las instituciones y los territorios de Nabarra, Ninguna organización política o de carácter y régimen político, ni sistema económico, está por encima de la soberanía popular representada en el Derecho Pirenaico.

Todas las intenciones, acciones, expresiones y actos que vayan en el camino partidista o personal, buscando el enriquecimiento o cuotas de poder pactado sin la aprobación del pueblo Nabarro, quedan anuladas por derecho, puesto que el bien general y del pueblo, se convierten en el objetivo prioritario.

Por lo tanto, el hecho de que haya sido la Casa Real de Nabarra, la autora de la demanda interpuesta contra los estados de Francia y España, no nos debe distraer ni permitir que caigamos en debates internos y estériles, que nuestros enemigos ni tan siquiera se plantean; véase sino la relación tan idílica que mantienen los republicanos y monárquicos españoles, respecto a la unidad de su patria.

Los vascos tenemos ya un estado llamado Nabarra y unas instituciones vivas que son las garantes de nuestra soberanía. El Reino de Nabarra es la legitimación internacional y nosotros el pueblo, la legitimidad de reinstaurar el Estado.

Seamos tácticos y no sentimentales, el Estado de Nabarra ( Reino de Nabarra ) es reconocido a día de hoy, gracias a la demanda y a las pruebas históricas aportadas por las Monarquías europeas de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco, así como por el Comité de Descolonización de la ONU y el Tribunal de la Haya. Si el objetivo de muchos es el reconocimiento del pueblo Vasco, aquí tenemos a su Institución más antigua reconocida.

Falta que el pueblo Nabarro realice de una vez por todas, el ejercicio de patriotismo que su historia le demanda y tenga la inteligencia y habilidad necesaria, para utilizar esta institución que la historia le brinda y que le puede llevar hacia la libertad.

“Burujabetasuna = Baskoinak x Nabar Paradigma”

NABARRAKO ERESERKIA

Nabarra, reflexiones de un Patriota

Reflexiones de un Patriota by Iñigo Saldise Alda
ASKATASUNA = Baskoinak x Nafar Paradigma

"PRO LIBERTATE PATRIA GENS LIBERA STATE"

"Aberri askearen alde jende librea jaiki"

"De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria"

Navarre shall be the wonder of the world

by WILLIAM SHAKESPEARE

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

EUSKARA-LINGUA NAVARRORUM

©NABARTZALE BILDUMA 2011

©NABARTZALE BILDUMA 2011